XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
งานบริการศูนย์วิทยบริการ
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
        - ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และ ชัยนาท
บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
   การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้บริการยืม-คืนที่จุดเดียว (one stop Service) เคาน์เตอร์บริการอยู่ประจำชั้น 2 โดยมีบริการดังนี้
        •  การยืมหนังสือ/ทรัพยากรสารสนเทศ
        • การคืนหนังสือ/ทรัพยากร
        • การจอง
        • การยืมต่อ (Renew)
        (อ่านรายละเอียดการให้บริการ)
web streaming
      ศูนย์รวม Multimedia ต่าง ๆ
บริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
      • บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
      • บริการตอบคำถาม/ช่วยการค้นคว้า
      • การบริการห้องศึกษาค้นคว้า
      • บริการโสตทัศนศึกษา
      • บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
      • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
      • การเสนอแนะทรัพยากรเข้าห้องสมุด
บริการตอบคำถาม/ช่วยการค้นคว้า
      • บริการตอบคำถามผู้ใช้บริการ
      • แนะนำการใช้ห้องสมุด
      • แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ
      • แนะนำการเขียนอ้างอิง/บรรณานุกรม
      • บริการแจ้งผลการหาหนังสือไม่พบบนชั้น
        รายละเอียดการให้บริการ
สถานที่และการขอใช้บริการ
      • ติดต่อด้วยตนเอง 
        ผู้ใช้บริการขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ณ จุดให้บริการดังนี้ 
           - เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการทุกจุดบริการภายในศูนย์วิทยบริการ 
           - บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการชั้น 3, ชั้น 4 และ ชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการ 
      • ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 
           - งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสนเทศ ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ โทร.056-219100 ต่อ 1534 
           - งานบริการเอกสารสนเทศ ชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการ โทร.056-219100 ต่อ 1551
  
       • ติดต่อผ่านทาง e-Mail
         ได้ที่หัวหน้ากลุ่มงานบริการและกิจกรรม chariya.t@nsru.ac.th
 
       • ติดต่อผ่านทาง Facebook (โลโก้)
         ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  https://www.facebook.com/Library.NSRU

การบริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มย่อย
        บริการห้องศึกษาค้นคว้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าใช้เพื่อศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดประกอบกิจกรรมเป็นหลัก
        คลิก อ่านระเบียบการใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ารายกลุ่มย่อย
การให้บริการสื่อโสตทัศน์ในรูปแบบ Edutainment
        1. การให้บริการสื่อโสตทัศน์
        2. การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณผ่านเคเบิ้ลทีวี
        3. การให้บริการสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ (Web_Streaming)
        รายละเอียดการให้บริการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
        มีหน้าที่ดูแลจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ เช่น ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นของผู้ใช้ ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด และให้บริการอินเทอร์เน็ต
        รายละเอียดการให้บริการ
Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th