XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

  งานประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์
     ให้บริการทดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     โดยนักศึกษาสามารถสมัครสอบโดยผ่านทางเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th/
   
 
  งานบริการจัดฝึกอบรม
     ให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
     โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://aritc.nsru.ac.th/training/
   
 
  งานบริการด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร
     ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในการใช้งานระบบเครือข่าย ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
http://noc.nsru.ac.th/
   
 
  งานบริการยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     ให้บริการยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม
อบรม สัมมนา
   
 
  บริการ e-Mail
     บริการ NSRU mail สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของม.ราชภัฏนครสวรรค

https://mail.nsru.ac.th/

 บริการ Windows Live@edu สำหรับนักศึกษาของม.ราชภัฏนครสวรรค์

http://home.live.com/
   
 
  การขอ Accout .ใช้ Network และ Wireless Network
     ให้บริการ Accout แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
http://noc.nsru.ac.th/
   
 
  งานบริการพื้นที่บน Server
     ให้บริการพื้นที่บน Server แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ ที่ไม่มี Web Server เป็นของตนเอง
   
 
  บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบ
     ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   
 
  การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
     โดยมีห้องให้บริการจำนวน 6 ห้อง ประกอบด้วย
ลำดับ
ชื่อห้องปฏิบัติการ
จำนวน
1
Computer Laboratory 1
30 เครื่อง
2
Computer Laboratory 2
30 เครื่อง
3
Computer Laboratory 3
42 เครื่อง
4
Computer Laboratory 4
46 เครื่อง
5
Computer Training 1
45 เครื่อง
6
Computer Training 2
40 เครื่อง
บริการห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
   
 
  การให้บริการห้องประชุม/สัมมนา
     
ลำดับ
ชื่อห้อง
จำนวน
1
ห้องประชุมพระบาง
300 คน
2
ห้องประชุมเล็ก
50 คน
บริการห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
   
 
  การให้บริการเช่าห้องประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอกนิกส์
     
   
  การให้บริการบทเรียนออนไลน์
      ให้คำแนะนำในการจัดทำบทเรียนออนไลน์
โดยสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์
http://elearning.nsru.ac.th/index.html
   
 
  แบบฟอร์มการให้บริการ ICT
   Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th