XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

  ประกาศ การสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์
  ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พ.ศ.2554
  ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วยการสอบประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พ.ศ.2554
  นโยบายเครือข่าย
   

 
  ประกาศ การบริการศูนย์วิทยบริการ
  ประกาศ การทำบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการ
  ประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ศูนย์วิทยบริการ
  ประกาศ การให้ยืมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
  ประกาศ เวลาการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ
  ประกาศ กำหนดประเภทรายวัน และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th