XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


หน้าที่


  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้คอมพิวเตอร์          
ประกาศเมื่อ 2014-07-24 เวลา 23:28 น.  
  ประกาศ เปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงาน         
ประกาศเมื่อ 2012-08-31 เวลา 18:48 น.  
  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2555 ฟรี(รับจำนวนจำกัด)         
ประกาศเมื่อ 2012-04-24 เวลา 08:58 น.  
  ขอเชิญกรอกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร         
ประกาศเมื่อ 2012-02-23 เวลา 10:44 น.  
  กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น และการทำ Workshop การเขียน (ร่าง) ข้อถือสิทธิเพื่อยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔         
ประกาศเมื่อ 2011-07-20 เวลา 11:48 น.  
  กำหนดการหลักสูตรเทคนิคการทำงานด้วย Microsoft Office 2010 วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2554         
ประกาศเมื่อ 2011-06-17 เวลา 09:49 น.  
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการอบรม โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ ( IT Training 2011)         
ประกาศเมื่อ 2011-05-11 เวลา 09:38 น.  
  เปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงาน         
ประกาศเมื่อ 2011-03-04 เวลา 09:32 น.  
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการอบรม โครงการการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2553         
ประกาศเมื่อ 2010-05-18 เวลา 10:11 น.  
  ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การใช้งาoSharePointLMS บนระบบ SharePoint Portal         
ประกาศเมื่อ 2009-11-24 เวลา 10:14 น.  
  ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์ของคณะเข้ารับการอบรม หลักสูตร Basic SharePoint Customization         
ประกาศเมื่อ 2009-11-01 เวลา 16:49 น.  
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์         
ประกาศเมื่อ 2009-07-20 เวลา 09:53 น.  
  ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ฟรี         
ประกาศเมื่อ 2008-09-02 เวลา 16:11 น.  
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์         
ประกาศเมื่อ 2008-09-02 เวลา 16:04 น.  
  โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไป         
ประกาศเมื่อ 2008-08-30 เวลา 09:36 น.  
  โครงการการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์         
ประกาศเมื่อ 2008-08-24 เวลา 20:16 น.  
  การอบรมการติดตั้งและใช้งาน Antivirus         
ประกาศเมื่อ 2007-11-30 เวลา 12:24 น.  
  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร         
ประกาศเมื่อ 2009-10-18 เวลา 16:03 น.  

Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th