XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
         
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic 
   ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English 
   ศูนย์วิทยบริการขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 
   ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติ 
   ขอเชิญร่วมงาน บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๖ ( Books & IT Fair 2016 @ NSRU ) 
     
 
   ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้คอมพิวเตอร์              
   ประกาศ เปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงาน             
   ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2555 ฟรี(รับจำนวนจำกัด)             
   ขอเชิญกรอกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร             
   กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น และการทำ Workshop การเขียน (ร่าง) ข้อถือสิทธิเพื่อยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔             
     
 
       
         
         
 
เตือนภัยไวรัส
 
   Flame ไวรัสคอมพ์ในตะวันออกกลาง ที่เกาะกินมานานกว่า 5 ปี 
   เตือนภัย ระวังอีเมลขยะหลอกโอนเงินช่วยเหยื่อเฮติ 
   เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้ 
   เตือน!!! "แอนตี้ไวรัสฟรี" ไม่ปลอดภัย? 
   เตือนภัย : เล่นเน็ตคาเฟ่ระวังถูกขโมยข้อมูล 
     
 
บทความน่ารู้
 
   โฉมหน้าแล็ปท็อปเครื่องแรกของโลก Osborne 1   
   ความจริง 10 ประการเกี่ยวกับความสุข   
   สงสัยไหมว่าปลอกแคปซูลทำมาจากอะไร   
   คำคมดีๆ ที่เอามาแบ่งปัน   
   การนับศักราชแบ่งเป็นการนับศักราชแบบไทย และการนับศักราชแบบสากล   
     
 
  ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลทดลองใช้  
 
 
  ProQuest ABI/INFORM Complete 
  ACM Digital Library 
  ProQuest Dissertations & Theses Global 
  SpringerLink – Journal 
  Web of Science 
     
 
  JoVE (Journal of Visualized Experiments) 
  IEEE eLearning Library 
  Union Catalog 
  Endnotes Web 
     
 
      งานวิจัย วิทยานิพน์(ฉบับเต็ม)     ฐานข้อมูลฟรี  
      e-Book     เอกสารแนะนำการใช้ฐานข้อมูล  
      e-Theses&e-Research     สถิติการบริการ  
        คู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
        วารสารวิทยสัญจร  
         
 
 
 
 
 


คณะ
สถาบัน/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานอื่นๆ
- คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   
 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
- ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
- กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
-  
 
- เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
- เว็บไซต์สภาคณาจารย์
- โรงเรียนสาธิต
- โรงแรมต้นน้ำ
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- งานยานพาหนะ
- 107 radio สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ FM 107 MHz
             

ข่าวกิจกรรม

     
ติดตามข่าวสาร
 
กิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามข่าวสาร กิจกรรมห้องสมุด


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th