Untitled Document
 
          บุคคลสำคัญของท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ มีทั้งผู้ที่ืถือกำเนิดในจังหวัด สร้างคุณประโยชน์ให้จังหวัดและไปสร้างผลงานระดับชาติ บางท่านมาจากจังหวัดอื่นแต่ได้สร้างคุณประโยชน์ในจังหวัดนี้ บุคคลสำคัญหลายท่านมีความสำคัญแตกต่างกันหลายด้าน หลายสาขา ดังจะกล่าวต่อไปนี้

หลวงพ่อเดิม (พระครูนิวาสธรรมขันธ์)
พระสงฆ์ผู้เป็นที่สักการบูชาของปวงชน
หลวงพ่ออินทร์ (พระครูนิโรธธรรมประยุตร์)
พระสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งของผู้บาดเจ็บทางกระดูก

พระธรรมคุณาภรณ์
พระสงฆ์ผู้เป็นนักการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค

รูปแรกของพระสงฆ์ต่างจังหวัด

จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
ผู้ทรงให้กำเนิดค่ายจิรประวัติ
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
นายกรัฐมนตรี ๔ สมัย
พันตรีหลวงเดชาติวงศ์วรารัตน์ (ม.ล.กรี เดชาติวงศ์)
ผู้คงนามสะพานเดชาติวงศ์เป็นอนุสรณ์
นายเกษม บุญศรี
ปราชญ์ทางอักษรศาสตร์ และพุทธศาสน์
นายสุนทร หงส์ลดารมภ
นักการคลัง การฑูต และการเมือง
นายธนิต อยู่โพธิ์
ผู้ฟื้นศิลปินและศิลปะ
นายแปลก สนธิรักษ์
ปราชญ์ทางภาษาบาลี และวัฒนธรรม
นายกำชัย ทองหล่อ
ครูผู้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาอำมาตย์โทพระยามหินทรเดชานุวัฒน์
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ เจ้าของนามถนนมหินทร์
มหาอำมาตย์ตรี พระยาอรรถกระวีสุนทร
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ เจ้าของนามถนนอรรถกวี
ขุนวิวรณ์สุขวิทยา
แพทย์ผู้เอื้อเฟื้อต่อสังคมมายาวนาน
นายกรุณา กุศลาสัย
นักอักษรศาสตร์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวรรณศิลป์
นายผจญ มูลสัน
วีรบุรุษกีฬาไทยโอลิมปิกโซลเกมส์