Untitled Document
ข่าวกิจกรรม

การประชุมจัดทำข้อสอบการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

       วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์  ได้เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการซึ่งเป็นตัวแทนคณะทั้ง 5 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยมีอาจารย์ภูริพัศ  เหมือนทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1)

   แหล่งข่าว : กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์    วันที่ 2017-10-12