Untitled Document
ข่าวกิจกรรม

รับมอบโล่ "คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด" และ "คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด"

       นางสาวจริยา ทิพย์หทัย รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เข้ารับมอบโล่ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนข้อมูลนำเข้าระบบ "คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด" และ "คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด" ในโครงการสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และนำบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 “การจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม Convention Hall A,B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

   แหล่งข่าว : กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์    วันที่ 2017-09-22