Untitled Document
ข่าวกิจกรรม

การตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ศูนย์ ICT (Internal Audit)

       วันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดให้มีการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) โดยมีบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ เป็นผู้เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา อนุกูลธนากร เป็นประธานการเข้าตรวจติดตามในครั้งนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น และชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

   แหล่งข่าว : กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์    วันที่ 2017-09-01