Untitled Document
ข่าวกิจกรรม

การตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ศูนย์วิทยบริการ (Internal Audit)

       วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดให้มีการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) โดยมีบุคลากรของสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยบริการ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.จีรพรรณ เทียนทอง เป็นประธานการเข้าตรวจติดตามในครั้งนี้ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

   แหล่งข่าว : กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์    วันที่ 2017-08-31