Untitled Document
ข่าวกิจกรรม

การตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำนักงานฯ (Internal Audit)

       วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดให้มีการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) โดยมีบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นผู้เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้อำนวยการ ซึ่งมีอาจารย์ภูริพัศ  เหมือนทอง เป็นประธานการเข้าตรวจติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องสำนักงาน  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

   แหล่งข่าว : กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์    วันที่ 2017-08-30