XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ใบตอบรับการสมัครสอบ
การให้บริการงานประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มการสมัครอบรมก่อนสอบประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มใบยืม - คืน สมุดกล่าวรายงาน
แบบฟอร์มAccountสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มAccountสำหรับบุคลากร
แบบฟอร์มขอAccountใช้งานสำหรับบุคคลภายนอก
แบบฟอร์มขอ Software Lisense
แบบฟอร์มขอพื้นที่สร้างเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มลงทะเบียนอุปกรณ์ใช้งานWi-Fi-นักศึกษา
แบบฟอร์มลงทะเบียนอุปกรณ์ใช้งาน Wi-Fiภายในมหาวิทยาลัยสำหรับบุคลากร
แบบฟอร์มลงทะเบียนอุปกรณ์ใช้งาน Wi-Fiภายในมหาวิทยาลัยสำหรับอุปกรณ์หน่วยงาน
แบบฟอร์มลงทะเบียนอุปกรณ์ใช้งาน Wi-Fiภายในมหาวิทยาลัยสำหรับบุคคลภายนอก
แบบฟอร์มการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์มบันทึกความต้องการของระบบ
แบบฟอร์มบันทึกข้อผิดพลาดของระบบ
ฟอร์มการต่ออายุการใช้งานระบบ
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์
แบบฟอร์มขอติดตั้งโปรแกรม
แบบฟอร์มส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
แบบฟอร์มยืมวัสดุ ครุภัณฑ์
แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
แบบฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชาในระบบระบบการจัดการเรียนการสอน
แบบฟอร์มการสมัครอบรมก่อนสอบประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการเข้าใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบฟอร์มขออนุญาตใช้โทรศัพท์
แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์
แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มเสนอสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
แบบฟอร์มยืมวารสารไปถ่ายเอกสาร
ใบสมัครสมาชิกห้องสมุด-นักศึกษา
ใบสมัครสมาชิกห้องสมุด-บุคลากร
ใบสมัครสมาชิกห้องสมุด-บุคคลภายนอก

แบบฟอร์มไปถ่ายเอกสาร
แบบฟอร์มการยืมคืนระหว่างห้องสมุด
แบบฟอร์มส่งทรัพยากรระหว่างห้องสมุด
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมชั้น8
แบบฟอร์มใช้บริการ ชั้น5
ใบคำร้องกรณี ที่ผู้ใช้ บริการหาหนังสือบนชั้นไม่พบ
ใบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องมัลติมีเดีย รายบุคคล
แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องมัลติมีเดีย กลุ่มย่อย
แบบฟอร์มขอใช้บริกำรห้องบริการสื่อโสตทัศน์ (คีตศิลป์)
แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องสื่อโสตทัศน์ (ห้องโฮมเธียเตอร์)
แบบฟอร์มซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยบริการ
Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th