XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
  ประกาศ เปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงาน
       ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ 
*** สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน 2 ครั้งขึ้นไป และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงาน ***

นักศึกษา
วันที่
เวลา
สถานที่

ภาคปกติ

  3 ก.ย. 2555

อบรม 09.00-16.00 น.

อาคาร 15 ชั้น 2 ห้องComputer Training 1

ภาคปกติ

  4 ก.ย. 2555

อบรม 09.00-16.00 น.

อาคาร 15 ชั้น 2 ห้องComputer Training 1

ภาคปกติ

  5 ก.ย. 2555

อบรม 09.00-16.00 น.

อาคาร 15 ชั้น 2 ห้องComputer Training 1

ภาคปกติ

  6 ก.ย. 2555

อบรม 09.00-16.00 น.

อาคาร 15 ชั้น 2 ห้องComputer Training 1

ภาคปกติ

  7 ก.ย. 2555

อบรม 09.00-16.00 น.

อาคาร 15 ชั้น 2 ห้องComputer Training 1

ภาคปกติ

  10 ก.ย. 2555

อบรม 09.00-16.00 น.

อาคาร 15 ชั้น 2 ห้องComputer Training 1

** กรุณาเตรียม ชื่อและรหัสผ่านในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าอบรมและสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์


นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15) โดย นักศึกษาต้องนำแนบเอกสารในการสมัคร คือ
1. แบบขอสมัครทดสอบประกันคุณภาพความรู้ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ (สว.ท.07) -->> ดาวน์โหลด สว.ท.07
2. ใบประวัติการสอบที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์สอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ URL : http://www.nsru.ac.th/comqa ดังภาพ
Login เข้าสู่ระบบ(ใช้รหัสเดียวกับฝ่ายทะเบียน)

 
เลือกเมนู “ประวัติการสอบ”พิมพ์หน้าประวัติการสอบ
.
 
ผู้รายงาน webmaster   [2012-08-31 เวลา 18:48 น.]
แหล่งข่าว itTraining
   
 

Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th