XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
  กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น และการทำ Workshop การเขียน (ร่าง) ข้อถือสิทธิเพื่อยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
 
กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น และการทำ Workshop การเขียน (ร่าง) ข้อถือสิทธิเพื่อยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา" ณ ห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ (Computer Training ๑) โซน W ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
 
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. แนวทางและวิธีการขอรับการจดทะเบียน และจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การสืบค้นเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. Workshop การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. Workshop การเขียนแบบคำขอแจ้งลิขสิทธิ์ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
๑) ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม
๒) ลิขสิทธิ์ ประเภทศิลปกรรม
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. Workshop การเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
๑) ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม
๒) ลิขสิทธิ์ ประเภทศิลปกรรม
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. Workshop การเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ (ต่อ) แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
๑) ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม
๒) ลิขสิทธิ์ ประเภทศิลปกรรม
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. Workshop การปรับแก้รายละเอียดเอกสารการขอจดแจ้งลิขสิทธิ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. Workshop การเขียนแบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
๑) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประเภทสิ่งประดิษฐ์
๒) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประเภทการออกแบบ
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. Workshop การเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงาน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
๑) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประเภทสิ่งประดิษฐ์
๒) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประเภทการออกแบบ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. Workshop การเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงาน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ต่อ) แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
๑) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประเภทสิ่งประดิษฐ์
๒) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประเภทการออกแบบ
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. Workshop การปรับแก้รายละเอียดเอกสารการขอจดทะเบียน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
๑) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประเภทสิ่งประดิษฐ์
๒) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประเภทการออกแบบ


ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์งานฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
www.nsru.ac.th/aritc/training ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุมนฒ์ จิรพัฒนพร 056-219100 ต่อ 1305
.
 
ผู้รายงาน webmaster   [2011-07-20 เวลา 11:48 น.]
แหล่งข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 

Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th