XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
  กำหนดการหลักสูตรเทคนิคการทำงานด้วย Microsoft Office 2010 วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2554
  วันที่  16 มิถุนายน 2554
08.30 น.    ลงทะเบียน
09.00 น.    แนะนำการใช้งาน Microsoft Office 2010 โดย อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
10.45 น.    การใช้งาน Microsoft Word 2010 โดย อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.    การสร้างเอกสารด้วย Word 2010 โดย อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
14.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
14.45 น.การตกแต่งเอกสารและการจัดการไฟล์ Word 2010 โดย อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม

วันที่  17 มิถุนายน 2554
08.30 น.    ลงทะเบียน
09.00 น.    การใช้งาน Microsoft Excel 2010 โดย อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
10.45 น.    การใช้งาน Microsoft Excel 2010 (ต่อ) โดย อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.การใช้งาน Microsoft Power Point 2010 โดย อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
14.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
14.45 น. การใช้งาน Microsoft Power Point 2010 (ต่อ) โดย อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
16.00 น.    พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิด
.
 
ผู้รายงาน webmaster   [2011-06-17 เวลา 09:49 น.]
แหล่งข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 

Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th