XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
  โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไป
  โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตร : การใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย วันที่ 29 สิงหาคม 2551 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 5 ชั้น 2 อาคาร 15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
.
 
ผู้รายงาน webmaster's   [2008-08-30 เวลา 09:36 น.]
แหล่งข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 

Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th