XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
  การอบรมการติดตั้งและใช้งาน Antivirus
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดซื้อโปรแกรม Antivirus server เพื่อให้บริการป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงจัดการอบรมการติดตั้งและใช้งาน Antivirus แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่ดูแลและรับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 433
.
 
ผู้รายงาน webmaster's PR   [2007-11-30 เวลา 12:24 น.]
แหล่งข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 

Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th