XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบ
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
         ด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด : Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รบการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
.
ผู้รายงาน  
webmaster   [2017-02-16 เวลา 16:52 น.]
แหล่งข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th