XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบ
ขอเชิญร่วมงาน บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๖ ( Books & IT Fair 2016 @ NSRU )
       
กำหนดการพิธีเปิด“บุ๊คส์ แอนด์ไอทีแฟร์ 2016” (Books & IT Fair 2016 @NSRU)
วันพุธที่  20 - 21  เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 12 ห้องสมุด)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพุธที่  20 เมษายน พ.ศ. 2559

เวลา  08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา  09.00 – 09.15 น.
พิธีเปิด โดย อาจารย์ประยุทธ  สุระเสนา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  เหลียวตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา  09.15 – 09.30 น.  
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับ
• รางวัลสุดยอดนักอ่านนักยืม
• รางวัลแฟนพันธุ์แท้ศูนย์วิทยบริการ
• เกียรติบัตรขอบคุณวิทยากร

เวลา  09.30 – 12.30 น.  
กิจกรรมเสวนานักเขียน หัวข้อเรื่อง “อ่านเขียน เรียนรู้ สู่เส้นทางนักเขียน”
โดย แพทย์หญิง ชัญวลี  ศรีสุโข  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชนิกา  พรหมมาศ

เวลา  12.30 – 13.30 น.  
พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.30 – 15.30 น.  
กิจกรรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : การตกแต่งภาพจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
โดย คุณนิรุต ไทยอินทร์ และ คุณวุฒิชัย พรหมวิภา
จาก บริษัท วัชระคอม แอนด์ เนทเวอร์ค จำกัด

เวลา  13.00 เป็นต้นไป      
กิจกรรมประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ
“แฟนพันธุ์แท้ ชั้น 7” ของศูนย์วิทยบริการ ณ พื้นที่ให้บริการ Green Wireless

วันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน พ.ศ. 2559

เวลา  08.00 น.  
ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ
เวลา  09.00 น.  
ประธานพิธีเปิดโดย อาจารย์ประยุทธ  สุระเสนา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  เหลียวตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา  10.00 น.  
“เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ วิทยากร จาก สวทช.
ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำนักงานกลาง และรองผู้อำนวยการฝ่าย
เวลา  10.45 น.  
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา  10.45 น.  
“เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” (ต่อ)
โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ วิทยากร จาก สวทช.ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำนักงานกลาง และรองผู้อำนวยการฝ่าย
เวลา  12.00 น.  
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  13.00 น.
“สื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ infographic”
โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ วิทยากร จาก สวทช.
 ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำนักงานกลาง และรองผู้อำนวยการฝ่าย
เวลา  14.30 น.  
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา  14.45 น.  
สื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ ในรุปแบบ infographic (ต่อ)
โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ วิทยากร จาก สวทช.
ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี สำนักงานกลาง และรองผู้อำนวยการฝ่าย
 
.
ผู้รายงาน  
webmaster   [2016-10-01 เวลา 03:13 น.]
แหล่งข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th