XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
ศิลปวัฒนธรรม

วารสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนตุลาคมนี้ เป็นฉบับพิเศษ หน้าปกเป็นรูปลายเส้นพระเมรุมาศ ลายนูนสีทอง และเนื้อหาในฉบับนี้นำเสนอเกี่ยวกับ“ธรรมเนียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมัยกรุงรัตนโกสินทร์”, “มหรสพในงานพระเมรุสมัยกรุงรัตนโกสินทร์”, “งานพระเมรุ (มาศ) : ศึกษาวรรณคดีและภาพวาด”, “กำสรวลทั้งแผ่นดิน งานพระบรมศพเอกกษัตริย์ พระราชินี และเจ้าประเทศราช” และ “ข้อวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาที่ค้นพบใหม่” อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในฉบับนี้

บรรณานุกรม ศิลปวัฒนธรรม. 38 : 12 (ตุลาคม 2560).
ผู้รายงาน  
Prangtip   [2017-10-20 16:03:22]
แหล่งข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th