XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
สสวท

นิตยสารสสวท ฉบับนี้ จะขอพาท่านผู้อ่านบินลัดฟ้าไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อชมรูปแบบการเรียนการสอน STEAM Education ซึ่งอาศัยกระบวนการ STE(EE)AM เป็นการนำทฤษฎี หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ การเกษตร และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน มีความคล้ายคลึงกับแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบสะเต็มศึกษาของประเทศไทยอย่างไร รีบเปิดอ่านกิจกกรม “รูปร่างมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในแมลง” ได้แล้วในฉบับนี้

บรรณานุกรม สสวท. 45 : 207 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2560).
ผู้รายงาน  
Prangtip   [2017-10-05 16:03:18]
แหล่งข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th