XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 10 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง มีเนื้อหาครบถ้วนทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการ และด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในแต่ละศาสตร์สาขาสำหรับนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้บทความวิจัยและบทความวิชาการทุกเรื่องสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับพัฒนางานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการองค์กร

บรรณานุกรม วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 23 : 2 (เมษายน – มิถุนายน 2560).
ผู้รายงาน  
Prangtip   [2017-10-05 16:02:02]
แหล่งข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th