XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
เคหการเกษตร

วารสารเคหการเกษตร ฉบับนี้ เรื่องเด่นจากปก “มีอะไรในการประชุมมะม่วงโลกที่จีน” งานประชุมมะม่วงนานาชาติ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของไม้ผลเมืองร้อนสำคัญของโลก ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 จัดขึ้นที่เมืองไป่เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเคหการเกษตรได้นำสาระจากการประชุมที่น่าสนใจมาฝาก ได้กล่าวถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดของมะม่วงโลก พันธุ์มะม่วงของโลกในอนาคต การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการสวน การจัดการโรคและแมลง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และตามไปดูภูเขามะม่วง การจัดการสวน ชมสวนมะม่วงของจีนที่รัฐบาล ร่วมกับเอกชน ทำเป็นสวนเพื่อการท่องเที่ยว และสาระอื่นๆ ที่น่าสนใจในฉบับนี้

บรรณานุกรม เคหการเกษตร. 41 : 9 (กันยายน 2560).
ผู้รายงาน  
Prangtip   [2017-09-05 11:02:09]
แหล่งข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th