XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์


 ฐานข้อมูลออนไลน์( Online Database)
         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ เพื่อการสืบค้น (Online Database) เพื่อให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดประเทศไทย (ThaiLIS) โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน ตามข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ดังนี้
 
 
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถเลือกช่องทางการสืบค้นข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ 2 วิธี ดังนี้
         วิธีที่ 1 โดยการล็อกอินผ่านรหัส (โดยใช้ UserName: nsru123  และ  Password: library )
                 สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)บอกรับ จำนวน 12 ฐานข้อมูล ตามโครงการ ThaiLIS และอีก 1 ฐานข้อมูล EBSCO eBooks Academic Collection (งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) โดย สืบค้นผ่านช่องทาง Single Search หรือ ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)
 

กล่องการสืบค้นนี้ ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลบทความ บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ข้อมูลสารานุกรม ซึ่งครอบคลุมสหสาขาวิชา
เช่น ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิติศาสตร์และการบริหาร         วิธีที่ 2 โดยวิธีการกำหนดค่า Proxy
 
         เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสามารถกำหนดค่าดังกล่าวเพื่อเข้าสืบค้นข้อมูลได้ครั้งละ 1 ฐานข้อมูล เพียงกำหนดค่า Address :libproxy.nsru.ac.th และ Port : 8080
 
>>>คลิกดู วิธีการกำหนดค่า Proxy server<<<
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการฯ ชั้น 5 ( โทร.1549, 1550 ) และ ชั้น 6 ( โทร.1551 ) ศูนย์วิทยบริการ

 
ProQuest ABI/INFORM Complete 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ


 
ACM Digital Library 

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ  ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน


 
ProQuest Dissertations & Theses Global 

เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ


 
SpringerLink – Journal  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน
 
Web of Science 

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน


 
American Chemical Society Journal (ACS)  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย  จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image)  ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
 
Academic Search Complete 

Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยาดาราศาสตร์ชีววิทยาเคมีวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมศาสตร์การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรมภูมิศาสตร์กฎหมายวัสดุศาสตร์,คณิตศาสตร์ดนตรีเภสัชศาสตร์ฟิสิกส์จิตวิทยาศาสนาและเทววิทยาสัตวแพทยศาสตร์สตรีศึกษาสัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ


 
EBSCO Discovery Service Plus Full Text  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 
 
Computer & Applied Science Complete  Computers & Applied Sciences Complete: ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ระบบเทคโนโลยีใหม่
 
Education Research Complete  Education Research Completeเป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ
 
OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson)   เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science
 
Communication & Mass Media Complete 
 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิงCMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915  CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

 
Emerald Management (EM92)  เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ และกลยุทธ
 
EBSCO eBooks Academic Collection(จัดหาโดยใช้งบประมาณของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)  
ซึ่งเป็นแพคเกจ eBooks เพื่อการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมายeBooks จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อถูกรวบรวมไว้ในแพคเกจนี้ ทุกรายชื่อผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน และยิ่งไปกว่านั้นจะมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ๆเข้าไปแพคเกจทุกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ 

 
ScienceDirect   เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี  ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน
 
iGLibrary – All Collection   เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่รวบรวมเอาหนังสือ จากหลากหลายสานักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สานักพิมพ์ โดยครอบคลุมสาขาวิชา อาทิเช่นบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นต้น สามารถ Print, Copy, Download  มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่าง ๆได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นต่าง ๆ 
 

Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th