XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 
    ตั้งอยู่ที่อาคาร 15 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)
 
     ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ : 0-5621-9100-29  ต่อเบอร์ภายใน ดังนี้
   
 
 

ลำดับ

บุคลากร

ตำแหน่ง

ชั้น

เบอร์โทรศัพท์

1

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

อาคาร 15 ชั้น 1

1500

2

นางภัคจิรา ศิริโสม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

อาคาร 15 ชั้น 1

3

ดร.จีรพรรณ เทียนทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อาคาร 15 ชั้น 1

1508

4

นายภูริพัศ เหมือนทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคาร 15 ชั้น 1

1506

5

นายชยันต์ นันทวงศ์

รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคาร 15 ชั้น 1

1504

6

นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย

รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

อาคาร 15 ชั้น 1

1508

7

นางสาวรุ่งนภา สาจิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 15 ชั้น 1

1511

8

นางสาวไพรสุดา  ปานพรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 15 ชั้น 1

1501

9

นางสาววิภารัตน์   อ่อนละออ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 15 ชั้น 1

1513

10

นางสาวกุลณัฏฐา   ธัญรัฐวุฒินนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 15 ชั้น 1

1512

11

นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ำ

นักวิชาการศึกษา

อาคาร 15 ชั้น 1

1515

12

นายวิชชากร   คูหาทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาคาร 15 ชั้น 2

1521

13

นางสาวกุลดา สวนสลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาคาร 15 ชั้น 2

1520

14

นางดวงพร สีระวัตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาคาร 15 ชั้น 2

1521

15

นางสาวณัฐณิชา  คงประกอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาคาร 15 ชั้น 2

1519

16

นายนภดล  แข็งการนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาคาร 15 ชั้น 2

1521

17

นายสุมนฒ์  จิรพัฒนพร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาคาร 15 ชั้น 1

1502

18

นางสาวกชกร  พิเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาคาร 15 ชั้น 1

1511

19

นายอาดัม  จิกิตศิลปิน

เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์

อาคาร 15 ชั้น 2

1526,1525

20

นายวิทยา  สีระวัตร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อาคาร 15 ชั้น 2

1518

20

นายสุวิศาล ทับแสง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อาคาร 15 ชั้น 2

1518

21

นางอัญชลีพร แก้ววงษา

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

อาคาร 15 ชั้น 2

1525

 
 
* หมายเลขสีเทายังไม่พร้อมให้บริการ
 
 
 
   ตั้งอยู่ที่อาคาร 12 (อาคารบรรณราชนครินทร์)

ลำดับ

บุคลากร

ตำแหน่ง

ชั้น

เบอร์โทรศัพท์

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุุกูลธนากร

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

อาคาร 12 ชั้น1

1533

2

นายดนุวัศ อิสรานนทกุล

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

อาคาร 12 ชั้น2

1538

3

นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร

บรรณารักษ์

อาคาร 8 ชั้น 2

1544

4

นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย

บรรณารักษ์

อาคาร 8 ชั้น 2

1542

5

นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย

บรรณารักษ์

อาคาร 8 ชั้น 2

1540

6

นางสาวฉัตรดาว ชาติเชื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 8 ชั้น 1

1536

7

นางสาวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 12 ชั้น1

1534

9

นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 12 ชั้น1

1534

10

นางสาวอัณณ์ เด่นประเสริฐ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

อาคาร 12 ชั้น1

1534

11

นางสาวบุสดี หมื่นขัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 8 ชั้น 2

1548

12

นางสาววรรณี คณฑา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 8 ชั้น 2

1543

13

(พนง.อยู่เวร สับเปลี่ยน)

เคาน์เตอร์บริการชั้น 3

อาคาร 12 ชั้น 3

1545

14

นายพิเชฐ อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 12 ชั้น 4

1546

15

นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาคาร 12 ชั้น 5

1549

16

นายกษิดิศ ประมวลกมล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 12 ชั้น 5

1550

17

นางสาวกัญญา สิงหบุตร

บรรณารักษ์

อาคาร 12 ชั้น 6

1551

18

นายวีระศักดิ์ ศรีผง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 12 ชั้น 7

1553

19

นางสาวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคาร 12 ชั้น7

1552

20 นายวุฒิชัย ทองชื่น บรรณารักษ์ อาคาร 8 ชั้น2 1541
 
Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th