Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง))

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (18 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (48 หน่วยกิต)
  1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500053

   สถิติในงานอุตสาหกรรม

   ความหมายและขอบข่ายของอุตสาหกรรม ประเภทของสถิติ ปัญหาและการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมด้วยวิธีสถิติ การประยุกต์ใช้งานด้านสถิติและการนำเสนอการแกปัญหาการจัดการอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

   3 (3-0-6)
   6500054

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม

   ปริมาณทางฟิสิกส์ แรง การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง แบบฮาโมนิกอย่างง่าย แบบวงกลม แบบโปรเจกไตล์ สมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ และสมดุลงาน พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน กำลัง ประสิทธิภาพ คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ และการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน

   3 (3-0-6)
   6500055

   วัสดุอุตสาหกรรม

   พื้นฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ วัสดุใหม่ทางอุตสาหกรรม วัสดุกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติการทดลองและทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากล

   3 (2-2-5)
   6500056

   การจัดการอุตสาหกรรม

   พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุนการคาดคะเนการเงิน การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องต้นในการเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน กระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยงาน อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุการจัดเก็บวัสดุและการบำรุงรักษา หลักการเบื้องต้นในการบริหารงานความปลอดภัยการบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน

   3 (3-0-6)
   6500057

   การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคลากรด้านเทคโนโลยี

   ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรการวางแผนและบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทำแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรหรือผู้สอน

   2 (2-0-4)
   6500058

   ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

   หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

   2 (2-0-4)
   6500059

   การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

   การปฏิบัติในการทำงานตามหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติงานอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง

   2 (0-4-2)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500068

   โครงงานทางเทคโนโลยี

   รูปแบบการจัดทำโครงร่างและหัวข้อโครงการพิเศษทางเทคโนโลยี การนำเสนอร่างหัวข้อโครงงานต่อคณะกรรมการ การจัดทำรายงานและดำเนินงาน การนำเสนอผลงาน

   3 (0-6-3)
   6500069

   การจัดการระบบรางเบื้องต้น

   วิวัฒนาการของวิศวกรรมระบบขนส?งทางราง การจัดการโครงการขนส่งทางราง รางรถไฟ ขบวนรถไฟ โบกี้ ระบบเบรก ต้นกำลังของรถไฟ สถานีรถไฟ ระบบอาณัติ สัญญาณและการควบคุม แนวคิดพื้นฐานในการเดินรถและการซ่อมบำรุง เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

   3 (3-0-6)
   6500070

   มาตรฐานระบบราง

   การกำหนดมาตรฐานระบบราง มาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยและระดับสากล การทดสอบรับรองคุณภาพด้านระบบรางและชิ้นส่วนรถไฟ มาตรฐานงานเชื่อมรางรถไฟ การทดสอบแบบไม่ทำลาย

   3 (3-0-6)
   6500071

   การจัดการด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

   วิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขนส่งทางราง การพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟพลังแม่เหล็กไฟฟ้า นโยบายและกฎหมายด้านระบบขนส่งทางราง การพยากรณ์?ความต้องการด้านระบบขนส่งทางราง ค่าใช้จ่ายและค่าโดยสาร การวางแผนและการจัดการด้านระบบขนส?งทางราง

   3 (3-0-6)
   6500072

   ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง

   ปฏิบัติงานทางรถไฟ ระบบขับเคลื่อน ระบบส่งกำลังไฮดรอริค ระบบเทคโนโลยีนิวเมติก

   2 (0-4-2)
   6500073

   ปฏิบัติการจำลองการเดินรถราง

   การออกแบบการจำลองการเดินรถไฟประเภทต่าง ๆ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร ซอฟต์แวร์สำหรับระบบขนส่งทางราง การวิเคราะห์โดยใช?การสร้าง แบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

   2 (0-4-2)
   6500074

   การศึกษาการทำงานเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบราง

   การพัฒนาและบทสรุปการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

   2 (0-4-2)
   6500075

   การปฏิบัติการบำรุงรักษาล้อเลื่อนรถไฟ

   การพัฒนาและบทสรุปการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

   2 (0-4-2)
   6500076

   สัมมนาเทคโนโลยีระบบราง

   การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านระบบราง ในสถานการณ์ปัจจุบันและการวางแผนงานโครงข่ายในอนาคต

   1 (0-3-1)
  3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก (ให้เลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา โดยเลือกรายวิชาทฤษฎี 3 นก. รายวิชาปฏิบัติการ 3 นก.) (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400659

   ฝึกปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน

   ปฏิบัติการทดลองทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน การตรวจวัดค่าพลังงาน การวิเคราะห์พลังงาน ประเมินการใช้พลังงาน วิเคราะห์โครงการผลิตพลังงานทดแทน

   1 (0-3-1)
   6500077

   การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

   หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและความร้อน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงานเบื้องต้น การวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายและข้อบังคับการจัดการสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6500078

   ระบบบริหารจัดการพลังงาน

   พื้นฐานการออกแบบระบบพลังงาน ระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบบริหารจัดการพลังงานทางอุปกรณ์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ต ประโยชน์ระบบบริหารจัดการพลังงาน

   3 (3-0-6)
   6500079

   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

   การฝึกปฏิบัติและสร้างงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในด้านการเขียนแบบและออกแบบ ชิ้นงานและโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบและออกแบบวงจรการทำงานทางอะนาล็อกและดิจิตอล การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   2 (0-4-2)
   6500079

   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

   การฝึกปฏิบัติและสร้างงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในด้านการเขียนแบบและออกแบบ ชิ้นงานและโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบและออกแบบวงจรการทำงานทางอะนาล็อกและดิจิตอล การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   2 (0-4-2)
   6500079

   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

   การฝึกปฏิบัติและสร้างงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในด้านการเขียนแบบและออกแบบ ชิ้นงานและโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบและออกแบบวงจรการทำงานทางอะนาล็อกและดิจิตอล การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   2 (0-4-2)
   6500080

   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม หาค่าความเที่ยงตรงและความแม่นยำของเครื่องมือวัด ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

   2 (0-4-2)
   6500081

   ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน

   ปฏิบัติการห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ เตาชีวมวล บ่อหมักแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน เตาเผาถ่านกัมมันต์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

   1 (0-3-1)
   6500082

   การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งทางราง

   บทนำเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การวางแผนการจัดการการเดินรถ หน้าที่ต่างๆ ของพนักงานประจำรถและพนักงานประจำสถานี การวางแผนและการแก้ปัญหาในการเดินรถ การไหลของสารสนเทศในโซ่อุปทาน

   3 (3-0-6)
   6500083

   โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

   กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บทบาทโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ในงานอุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   6500084

   หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

   การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และ ห่วงโซ่อุปทาน การเขียนบทความและการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อที่เป็นที่น่าสนใจในขณะนั้น

   2 (0-4-2)
   6500085

   ปฏิบัติการจัดการพื้นที่คลังสินค้า

   การจัดพื้นที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า การวางแผนผังการจัดเก็บสินค้า ระบุตำแหน่งเก็บสินค้า คำนวณความต้องการพื้นที่ ทำแผนผังอาคาร ออกแบบระบบสิ่งอำนวยความสะดวกและการซ่อมบำรุง

   1 (0-3-1)
   6500086

   สัมมนาและปฏิบัติงานสำหรับโลจิสติกส์

   ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ปฏิบัติการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจำลองแบบปัญหาสำหรับการตัดสินใจ วิจารณ์และนำเสนองานวิจัยทางโลจิสติกส์

   1 (0-3-1)
   6500087

   ระบบการผลิตแบบลีน

   ประวัติของการผลิตแบบลีน แนวคิดการผลิตแบบลีน เครื่องมือและเทคนิคของการผลิตแบบลีน การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน

   3 (3-0-6)
   6500088

   การทดสอบวัสดุ

   วัตถุประสงค์ของการทดสอบวัสดุ มาตรฐานการทดสอบวัสดุ หลักการทดสอบแบบทำลาย หลักการทดสอบแบบไม่ทำลาย หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์การเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การนำไปประยุกต์ใช้งาน

   3 (3-0-6)
   6500090

   การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน

   ฝึกการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกแบบและสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนเกษตรกรรม วิศวกรรมและศิลปหัตถกรรม อภิปรายความสัมพันธ์เทคโนโลยีชุมชนและสิ่งแวดล้อม

   2 (0-4-2)
   6500091

   การทดสอบงานเชื่อม

   การทดสอบแรงดึงแนวเชื่อม การทดสอบดัดงอแนวเชื่อม การทดสอบตีหักแนวเชื่อม การทดสอบแรงกระแทกแนวเชื่อม การทดสอบแรงเฉือนแนวเชื่อม การทดงานเชื่อมโลหะด้วยวิธีการทางโลหะวิทยา การทำสอบความแข็งจุลภาคโครงสร้างแนวเชื่อม

   1 (0-3-1)
   6500092

   การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องมือ องค์ประกอบการจับงาน องค์ประกอบการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน อุปกรณ์นำเจาะชนิดแผ่น ชนิดแผ่นประกบ ชนิดร่องตัวยู และ

   1 (0-3-1)
  4. กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500093

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการ ภาคเอกชนที่สัมพันธ์กับแขนงวิชา นำเอาความรู้ความสามารถ และทักษะที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรฯ ไปประยุกต์ใช้งานตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาของ สถานประกอบการที่เข้าฝึกปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานการ ฝึกปฏิบัติงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศฝึกงาน พนักงานที่ปรึกษา ควบคุมดูแลและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน

   3 (250)
   6500094

   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการ

   0 (30)
   6500095

   สหกิจศึกษา

   นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่ออาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผล โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ โดยนักศึกษาต้องผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23