Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (107 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500037

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดย วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครูการฝึกปฏิบัติทักษะการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และการฝึกปฏิบัติทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ที่ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติการมีมารยาทในการสื่อสารทางภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6500038

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการนำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การนำเสนองานทางวิชาการ โดยใช้สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6500039

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6500040

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญาการศึกษาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและในการจัดการศึกษา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบท และแนวโน้มของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา และแนวโน้มการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ทฤษฎี แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค ของการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ การประยุกต์ใช้ผลการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6500041

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

   แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการของหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ลักษณะหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่น การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การวิจัยออกแบบพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของยุคใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

   3 (2-2-5)
   6500042

   ศาสตร์การจัดการเรียนรู้

   แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเรียนรวม การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การบริหารจัดการชั้นเรียน การวางแผนและการจัดทำแผนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6500043

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับผู้เรียนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแนวปฏิบัติในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประเมินผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6500044

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการและเครื่องวัดผลและประเมินการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ การรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6500045

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6500046

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (2-2-5)
   6500047

   ความเป็นครู

   ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการองวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู การสร้างทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณ์ที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทและแนวโน้มของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500048

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่มุ่งมั่นพัฒนาผู็เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูศึกษาและสังเกตบทบาทหน้าที่ครู และครูประจำชั้น บริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาบริบทของชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู?ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ประพฤติตนเป็นแบบ อย่างที่ดีมี คุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6500049

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงในงานธุรการในชั้นเรียน การวางแผนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาเอก ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6500050

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

   การทดลองสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6500051

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

   การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูโดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการสอน ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึก ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   6 (540)
  3. วิชาชีพเฉพาะสาขา (บังคับ) (40 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500001

   ประวัติศาสตร์ศิลป์

   ประวัติศาสตร์ศิลปะ ตะวันตก ตะวันออก ศิลปะร่วมสมัย และศิลปะไทย วิเคราะห์บริบท ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่มีอิทธิพลกับงานออกแบบ

   3 (3-0-6)
   6500002

   ทักษะการออกแบบสร้างสรรค์

   หลักการ กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการสร้างสรรค์ การใช้สี ในงานสร้างสรรค์ แนวความคิดในงานออกแบบ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ งานโดยเน้น ทักษะกระบวนการ ตามเนื้อหา สร้างสรรค์งานออกแบบตามวัตถุประสงค์ และนำเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบ

   3 (2-2-5)
   6500003

   วัสดุและกรรมวิธีการผลิต

   คุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุ วัสดุทางธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ กระดาษ ผ้า ดิน ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ แก้ว ยาง พลาสติก ที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมฝึกปฏิบัติการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกับกรรมวิธีการผลิต เพื่องานออกแบบ

   3 (2-2-5)
   6500004

   วาดเส้น

   พื้นฐานการวาดเส้น โครงสร้าง น้ำหนัก แสงเงา พื้นผิวของวัตถุ และองค์ประกอบของภาพ ฝึกทักษะการวาดภาพจากหุ่นนิ่งด้วยวิธีการวาดเส้นเบื้องต้นให้ถูกต้องตามหลักการ รวมทั้งเรียนรู้ถึง ความแตกต่างของเครื่องมือในการวาดเส้น

   3 (2-2-5)
   6500005

   เขียนแบบ

   หลักการเขียนแบบเบื้องต้น ปฏิบัติการเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติตามขั้นตอน การออกแบบ เขียนแบบ การร่างแบบ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบโดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ และการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล

   3 (2-2-5)
   6500006

   หลักการออกแบบ

   หลักการออกแบบ องค์ประกอบของศิลปะ และทฤษฎีสี ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบโดยใช้หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบของศิลป์ การวิเคราะห์งานออกแบบ

   3 (2-2-5)
   6500007

   ออกแบบกราฟิก

   หลักการออกแบบกราฟิก การใช้สี เส้น ภาพ อักษร สัญลักษณ์ จิตวิทยาการรับรู้ของผู้บริโภค การสร้างแนวคิดในการออกแบบ ขั้นตอนการทำงานกราฟิก ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานกราฟิก โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ

   3 (2-2-5)
   6500008

   ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้งานออกแบบ

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานออกแบบ และฝึกทักษะการฟัง และ การพูด ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอการผลงานทางด้านการออกแบบ

   3 (3-0-6)
   6500009

   คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ

   การใช้งานโปรแกรมการออกแบบและสร้างงาน 2 มิติ การสร้างงานที่มีลักษณะเป็น 2 มิติ ฝึกปฏิบัติการใช้แถบเครื่องมือในโปรแกรมออกแบบ การสร้างวัตถุรูปทรงต่าง ๆ สร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานออกแบบ 2 มิติ และมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี

   3 (2-2-5)
   6500010

   ออกแบบผลิตภัณฑ์

   หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ขอบเขต แนวคิด แรงบันดาลใจ สัดส่วนของมนุษย์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ และนำเสนอผลงานการออกแบบ

   3 (2-2-5)
   6500011

   คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 3 มิติ

   การใช้งานโปรแกรมการออกแบบในการสร้างงาน 3 มิติ การสร้างงาน 3 มิติ เสมือนจริง ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ การสร้างวัตถุรูปทรงต่าง ๆ ขนาดสัดส่วน การตัดมุมวัตถุ การสร้าง รูปทรงที่ซับซ้อน การใส่สีหรือพื้นผิว การจัดมุมมอง การใส่แสงเงา การประกอบชิ้นงาน

   3 (2-2-5)
   6500012

   ออกแบบสื่อการสอนดิจิทัล

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การสื่อสาร กระบวนการพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัลทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนด้านสื่อดิจิทัลทางการศึกษา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

   2 (1-2-3)
   6500013

   วิทยาการสอนด้านการออกแบบ

   วิทยาการสอนด้านการออกแบบ การถ่ายทอดทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรมในการออกแบบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านการออกแบบ การวัดผล ประเมินผลงานทางทักษะปฏิบัติด้านการออกแบบ

   2 (1-2-3)
   6500052

   ออกแบบบรรจุภัณฑ์

   หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ วัสดุ เทคโนโลยีการผลิตและการบรรจุ เทคโนโลยีการพิมพ์ ระบบการขนส่ง กฎหมายบรรจุภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงสร้าง และออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

   3 (2-2-5)
  4. วิชาชีพเฉพาะสาขา (เลือก) (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500014

   เทคนิคการทำหุ่นจำลอง

   เทคนิควิธีการทำหุ่นจำลองประเภทต่างๆ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม การใช้มาตราส่วน เทคนิค การขึ้นรูป การตกแต่งรายละเอียด ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลองจากวัสดุ โดยนำทักษะ ที่ได้ไปพัฒนา ต้นแบบจริง

   3 (2-2-5)
   6500015

   ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

   พื้นฐานทางด้านการออกแบบ แนวคิดภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น วัสดุ กรรมวิธีการผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6500016

   การออกแบบเว็บไซต์และอินเตอร์เฟซ

   การออกแบบเว็บไซต์ เว็บบราวเซอร์เทคโนโลยี โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ หลักการอินเตอร์เฟซ ฝึกสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมการออกแบบ โดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การนำตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมาประยุกต์ใช้ การอัพโหลดได้อย่างถูกต้อง

   3 (2-2-5)
   6500017

   เทคโนโลยีเพื่องานออกแบบ

   ความหมาย พื้นฐานการใช้เครื่องมือช่างทางด้านการออกแบบ ขีดจำกัดความสามารถ ของเครื่องมือช่าง กฎระเบียบ ความปลอดภัย การใช้งานเครื่องมือและบำรุงรักษา ฝึกปฏิบัติการ ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในการออกแบบ

   3 (2-2-5)
   6500018

   การออกแบบมัลติมีเดีย

   หลักการออกแบบมัลติมีเดีย การจัดองค์ประกอบกราฟิก ได้แก่ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ และบรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

   3 (2-2-5)
   6500019

   การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

   ความหมาย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ดิจิทัล การสร้างแนวคิดในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หลักการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การวางโครงการออกแบบสิ่งพิมพ์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

   3 (2-2-5)
   6500021

   เทคนิคการนำเสนอผลงาน

   หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการนำเสนอ การเตรียม การเลือกใช้งาน กระบวนการ การวางแผนงาน การใช้ภาษาที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการนำเสนอ การลำดับความคิด และความสำคัญในการนำเสนอผลงาน ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ช่วย ในการนำเสนอ และนำเสนอผลงานการออกแบบต่อสาธารณชน และนำเสนอผลงานผ?านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   3 (2-2-5)
   6500022

   การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ

   การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพผลิตภัณฑ์ ภาพบุคคล ภาพทัศนียภาพ การจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพ การจัดแสง การใช้โทนสี เทคนิคการจัดวางหุ่นและการเลือกมุม ฝึกปฏิบัติการสร้างเนื้อเรื่องสำหรับการถ่ายภาพ เทคนิคการแต่งภาพ

   3 (2-2-5)
   6500023

   กายวิภาคเพื่องานออกแบบ

   ศึกษาที่มา ความหมายของการยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล สัดส?วน การเคลื่อนไหว สมรรถนะ และความสัมพันธร่างกายของมนุษย์ที่มีต่องานออกแบบ

   3 (2-2-5)
   6500024

   คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ

   หลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการเขียนแบบ ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเขียนแบบ เส้น ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปทรงเรขาคณิต การกำหนดขนาดและมาตราส่วน ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานการเขียนแบบ

   3 (2-2-5)
   6500025

   ออกแบบแอนิเมชัน

   หลักการออกแบบภาพเคลื่อนไหว การสร้างงานแอนนิเมชั่น โดยใช้เทคนิคการวาด การปั้น การตัดกระดาษ ปฏิบัติตกแต่งภาพจากโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานแอนนิเมชั่น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปฏิบัติการออกแบบแอนิเมชั่นและนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6500026

   การออกแบบแอปพลิเคชัน

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ เลือกใช้เครื่องมือและ โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบพัฒนา สร้าง ทดสอบ และประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6500027

   การผลิตสื่อวีดิทัศน์

   แนวคิด หลักการ บทบาทหน้าที่ ของสื่อวีดิทัศน์ที่มีต่อการศึกษา ความรู้พื้นฐานในการเขียนบท การถ่ายทำ การตัดต่อ การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกใช้สี การกำหนดเนื้อหา การเลือกภาพ และเสียงประกอบสื่อ การแปลงไฟล์เพื่อใช้กับงานต่างๆ อุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการวีดิทัศน์ ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

   3 (2-2-5)
   6500028

   การตลาดเพื่องานออกแบบ

   หลักการพื้นฐานด้านการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ปฏิบัติการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แนวความคิดทางการตลาด การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา และการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

   3 (2-2-5)
   6500029

   การออกแบบโฆษณา

   หลักและทฤษฎีในการออกแบบโฆษณา แนวคิดในการออกแบบโฆษณา ศิลปะในการออกแบบทั้งภาพและการจัดข้อความโฆษณา สำหรับสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6500030

   ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุ กระบวนการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง และเป็นความต้องการของตลาด ฝึกปฏิบัติการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6500031

   การพิมพ์สกรีน

   ประวัติ หลักการของระบบการพิมพ์สกรีน เทคนิคการทำต้นฉบับการทำแม่พิมพ์แบบต่างๆ ขั้นตอนการพิมพ์ การเลือกใช้หมึกที่เหมาะกับวัสดุพิมพ์ ฝึกปฏิบัติการพิมพ์สกรีน

   3 (2-2-5)
   6500032

   เทคนิคการตกแต่งบนผืนผ้า

   เทคนิคการสร้างพื้นผิวบนผ้า ด้วยการวาด ระบายสี การกัดสี การกันสี การพิมพ์โดยใช้บล๊อค และการย้อม ฝึกปฏิบัติการใช้การตกแต่งบนผืนผ้า และการต่อยอดให้เกิดมูลค่า

   3 (2-2-5)
   6500033

   การออกแบบสื่ออินเตอร์แอกทีฟ

   หลักการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ โดยนำเสียง วีดิทัศน์ กราฟฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ มาใช้ ประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

   3 (2-2-5)
   6500034

   ดิจิทัลคอนเทนต์

   การคิดสร้าสรรค์ในงานคอนเทนท์ การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ การจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างงานออกแบบที่มีเนื้อหาโดดเด่น ทันสมัย เป็นเอกลักษณ์ สู่งานดิจิทัลคอนเทนต์

   3 (2-2-5)
   6500035

   เทรนด์การออกแบบ

   วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด เทคโนโลยี วัฒนธรรม และดำเนินชีวิต ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ฝึกวิเคราะห์เทรนด์การออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบตาม เทรนด์สมัยนิยม

   3 (2-2-5)
   6500146

   อินโฟกราฟิก

   3 (2-2-5)
   6500147

   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ

   3 (2-2-5)
  5. วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะสาขา (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500036

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก เพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์และความพร้อมโดยให้มีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 280 ชั่วโมง ในโรงงาน หรือสถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยมีการรายงานผลในรูปแบบการจัดสัมมนากลุ่ม ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   3 (280)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23