Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500096

   ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมิสารสนเทศ

   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางภูมิสารสนเทศ คำศัพท์ทาง ภูมิสารสนเทศ สำนวน คำสั่งในโปรแกรม และประโยคเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ ฝึกการอ่านเพื่อจับใจความ และตีความเอกสารตำราทางภูมิสารสนเทศ

   3 (3-0-6)
   6500097

   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนรายงานและการศึกษา ค้นคว้าเชิงวิชาการในการเตรียมตัวสำหรับสังคมโลก

   3 (3-0-6)
   6500098

   การอ่านแผนที่และการแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดของแผนที่ เส้นโครงแผนที่ ระบบพิกัดอ้างอิง หมุดหลักฐานแผนที่ การอ่านแผนที่และการตีความหมายลักษณะภูมิประเทศด้วยแผนที่ภูมิประเทศ ลักษณะภาพถ่ายทางอากาศ การถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ การอ่านและแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศและภาพถ่ายทางอากาศ

   3 (2-2-5)
   6500099

   ภูมิศาสตร์กายภาพ

   ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการโคจรของโลก โครงสร้างภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก สภาพทางภูมิอากาศ น้ำ พืช สัตว์ และความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการดำรงชีวิตมนุษย์และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6500100

   วิทยาศาสตร์กายภาพ

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ตำแหน่ง การเคลื่อนที่ของวัตถุ งาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงาน คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว อุณหพลศาสตร์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6500101

   นิเวศวิทยา

   ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจำกัด วัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การแพร่กระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6500102

   คณิตศาสตร์สำหรับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

   เมทริกซ์ และระบบสมการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น กราฟในปริภูมิสองมิติสามมิติ เวกเตอร์และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6500103

   สถิติสำหรับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

   ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้สถิติสำหรับงานด้านภูมิศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6500104

   หลักการเขียนโปรแกรม

   พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน ตัวแปลภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประกาศตัวแปร ประเภทของ ตัวแปร การรับข้อมูลเข้า การแสดงผลข้อมูล โครงสร้างควบคุมเพื่อการตัดสินใจและการทำซ้ำ ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง ตัวแปรแบบอาร์เรย์ การออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมเพื่อดำเนินการกับไฟล์ โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมในการเขียนโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   6500105

   ระบบฐานข้อมูล

   แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การทำนอร์มัลไลซ์พจนานุกรมข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้คำสั่งสอบถามและสืบค้นข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูล

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500106

   การรับรู้จากระยะไกล

   หลักการรับรู้จากระยะไกล สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แหล่งพลังงานและหลักการ แผ่รังสี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับชั้นบรรยากาศ การได้มาซึ่งข้อมูล ปฏิบัติการรวมแบนด์และผสมสีภาพ การเน้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต ความ คลาดเคลื่อนเชิงรังสี การต่อภาพ การจำแนกประเภทข้อมูล การตกแต่งข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6500107

   ระบบนำทางด้วยดาวเทียม

   ความหมาย หลักการทำงานของระบบนำทางด้วยดาวเทียม องค์ประกอบทางฮาร์ดแวร์ สัญญาณดาวเทียม การได้มาของข้อมูลและการปรับแก้ความคลาดเคลื่อน การเก็บข้อมูลตำแหน่ง การสร้างเส้นทาง การนำทาง การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และจัดทำแผนที่

   3 (2-2-5)
   6500108

   ภูมิศาสตร์เมืองและชนบท

   แนวความคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับเมืองและชนบท รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประชากร ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม การใช้ที่ดิน ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการขยายตัว การเติบโตหรือความเสื่อมถอย ของภูมิภาคเมืองและชนบท และปัญหาอันสืบเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6500109

   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

   ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศเกี่ยวกับที่ตั้ง และขนาดบริเวณแวดล้อม พรมแดน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นถึงความสำคัญของการกระจายทางพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (3-0-6)
   6500110

   ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

   สภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพของท้องถิ่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   6500111

   การเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลผลข้อมูลด้วยไลบราลีด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่แบบอัตโนมัติ

   3 (2-2-5)
   6500112

   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ความหมาย ประเภท ลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม-วัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาประเทศแนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมาย และการส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒนาแบบยั่งยืน การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ตลอดจนข้อตกลงและพันธกรณีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และการปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6500113

   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

   สภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเภทของภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย สภาพทางธรรมชาติ สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว สถานบริการและหน่วยงานที่ดำเนินงานการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการท่องเที่ยว และฝึกภาคปฏิบัติงานภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6500114

   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1

   ความหมายและองค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทของข้อมูลเชิงพื้นที่ หลักการทำงานของระบบ การนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลข้อมูล และประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6500115

   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2

   หลักการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ แบบจำลองเวกเตอร์และแรสเตอร์ที่ใช้สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์พื้นผิวภูมิประเทศ การวิเคราะห์โครงข่าย การทำแผนที่ 3 มิติ การทำแผนที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

   3 (2-2-5)
   6500116

   แนวความคิดทางภูมิศาสตร์

   ที่มาและวิวัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ ในเชิงวิวัฒนาการ โดยเน้นหลักปรัชญา และวิธีการศึกษาของนักภูมิศาสตร์ชั้นนำของชาติต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6500117

   การวิจัยทางภูมิศาสตร์

   การค้นคว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์ วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภูมิศาสตร์ การนำเสนอผลงานวิจัย หรือบทความ วิชาการทางภูมิศาสตร์ และ/หรือภูมิสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
   6500118

   การสัมมนาทางภูมิศาสตร์

   การค้นคว้า และทบทวนระเบียบวิธีวิจัย เรียบเรียงวรรณกรรมงานวิจัยทางภูมิศาสตร์ ร่วมสมัย และการนำเสนอความรู้ภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจต่อหน้าสาธารณะ

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (ให้เลือกเรียนอย่างน้อยกลุ่มละ 2 รายวิชา) (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500119

   ธรณีวิทยา

   กำเนิด วิวัฒนาการและประวัติความเป็นมาของโลก โครงสร้างและส่วนประกอบของโลก วัฏจักรของหิน การเกิดหินและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างทางธรณีวิทยา ธรณีกาลและการลำดับอายุทางธรณีวิทยา เชื้อเพลิงธรรมชาติ ทรัพยากรแร่และการใช้ประโยชน์

   3 (3-0-6)
   6500120

   อุทกวิทยา

   น้ำที่มีอยู่ในโลก สาเหตุการเกิด การหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะของน้ำ คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของน้ำในลำน้ำ ทะเล ทะเลสาบ และน้ำใต้พื้นดิน รวมทั้งการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์การควบคุมและการอนุรักษ์

   3 (3-0-6)
   6500121

   อากาศวิทยา

   ชั้นบรรยากาศ ธาตุประกอบภูมิอากาศ ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ การจำแนกเขตภูมิอากาศและลักษณะภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น การพยากรณ์อากาศ

   3 (3-0-6)
   6500122

   ผังเมือง

   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิด เติบโต และการเสื่อมถอยของเมือง ปัจจัยต่างทีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง บทบาทและหน้าที่ของเมืองแต่ละประเภท แนวนโยบายในการพัฒนาและองค์ประกอบอื่นที่ใช้ในการวางผังเมือง ศึกษาลักษณะรูปแบบการใช้ที่ดินหลักเกณฑ์การจำแนกสมรรถนะที่ดิน คุณธรรมและจริยธรรมในการวางผังเมือง การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนา

   3 (3-0-6)
   6500123

   อุตุนิยมวิทยา

   องค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ได้แก่ ความกด อุณหภูมิ ความชื้นลม เมฆ หยาดน้ำฝน ทัศนวิสัย และแสงแดด ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับพื้นโลก มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใช้แผนที่พยากรณ์อากาศ

   3 (3-0-6)
   6500124

   การตีความรูปถ่ายทางอากาศเพื่อการสำรวจการใช้ที่ดิน

   การแผ่รังสีพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับบรรยากาศและกับพื้นผิวโลก การสะท้อนพลังงานของดิน น้ำ และพืช รูปถ่ายทางอากาศ ระบบการจำแนกประเภทการใช้ที่ดิน วิธีการตีความรูปถ่ายทางอากาศเพื่อการสำรวจการใช้ที่ดิน ปฏิบัติการตีความรูปถ่ายทางอากาศ และการทำแผนที่การใช้ที่ดิน มีการตรวจสอบภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6500125

   การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม

   แนวความคิด หลักการ ทฤษฏีเกี่ยวกับการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมระบบแพสชีพ สมการคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ อุณหภูมิพื้นผิว อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นของดินและละอองลอย

   3 (2-2-5)
   6500126

   การใช้ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง และการพัฒนา

   รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินและการคมนาคมขนส่ง คุณลักษณะของระบบ การขนส่งในเขตเมืองในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างเมือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งและการใช้ ที่ดินรวมทั้งผลกระทบของการใช้ที่ดินที่มีต่อรูปแบบการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่มีส่วนต่อการพัฒนา

   3 (3-0-6)
   6500127

   ภูมิศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิภาคและการวางแผนพัฒนาภูมิภาค การวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคในการวางแผนพัฒนาภูมิภาค

   3 (3-0-6)
   6500128

   สิ่งแวดล้อมและประชากร

   ประชากรศาสตร์ ภาวะประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต สาเหตุ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และแนวทางแก้ไขปัญหาประชากรที่สำคัญ โดยเน้นปัญหาความไม่สมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับจำนวนประชากร และศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   6500129

   ภูมิศาสตร์การตลาดและการอุตสาหกรรม

   ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีแบบคลาสสิกเกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน และแนวความคิดเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับที่ตั้งโรงงานซึ่งเน้นสถานประกอบการอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นองค์กร การใช้หลักเกณฑ์ในภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมประกอบการวางแผนอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

   3 (3-0-6)
   6500130

   ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม

   องค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์ กับลักษณะทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้แก่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมระดับความก้าวหน้าทางวิทยาการ การใช้ที่ดินแบบต่าง ๆ ลักษณะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและการปกครอง

   3 (3-0-6)
   6500131

   ภูมิศาสตร์มนุษย์

   ขอบเขตและแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนรูปแบบและการปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่ของกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

   3 (3-0-6)
   6500132

   ภูมิศาสตร์ประชากร

   ประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคนั้น ๆ เช่น จำนวน การกระจายความหนาแน่น การย้ายถิ่น คุณภาพ และปัญหาของประชากร

   3 (3-0-6)
   6500133

   ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน

   สภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจประชากร ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสถาบันทางสังคม วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขท้องถิ่น ให้นักศึกษาฝึกเก็บข้อมูลในภาคสนาม แล้วนำมาวิเคราะห์สภาพท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   6500134

   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

   ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณต่าง ๆ ของโลก โดยศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใช้ และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม–ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศและการบริการแก่ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

   3 (3-0-6)
   6500135

   ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก

   การแบ่งภูมิภาคต่างๆ ของโลก สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมในแต่ละภูมิภาคโลก

   3 (3-0-6)
   6500136

   ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   การสังเคราะห์ภูมิภาคของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ ชีววิทยา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต

   3 (3-0-6)
   6500137

   ภูมิศาสตร์การเกษตร

   รูปแบบของการเกษตรกรรม ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและปัญหาการใช้ที่ดินด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้ การแบ่งภูมิภาคด้านการเกษตรของไทย ลักษณะการเกษตรกรรมหลักของแต่ละภูมิภาค แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย และการปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6500138

   ภัยธรรมชาติศึกษา

   กระบวนการที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกที่เกี่ยวเนื่องกับภัยธรรมชาติ โดยเน้นที่อุทกภัยและแผ่นดินถล่ม การประเมินความเสี่ยงและกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย

   3 (3-0-6)
   6500139

   ภูมิศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ำ

   ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ ความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ การกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ระดับน้ำขึ้น ลง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นทีชุ่มน้ำ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากพื้นทีชุ่มน้ำของไทยเพื่อการประกอบกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ การลงพื้นที่ โดยฝึกภาคสนามและฝึกภาคปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6500140

   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   กระบวนการเพื่อการบ่งชี้ ทำนาย ประเมิน และบรรเทาผลกระทบทางชีวกายภาพ สังคม และผลกระทบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีต่อข้อเสนอการพัฒนาใด ๆ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจให้ลงมือดำเนินได้ โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติงานภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6500141

   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลในระบบนิเวศ มาตรการในการอนุรักษ์ การใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6500142

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการฝึกการปฏิบัติงานในด้านทักษะและวิธีการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำแผนหรือโครงการ การเผยแพร่ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้

   1 (0-2-1)
   6500143

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การฝึกประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในการวิจัยและนำผลจากการฝึกงานมาวิเคราะห์ สรุป เสนอในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาคนิพนธ์

   5 (300)
   6500144

   การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา

   หลักการ แนวคิด และปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขา แนวทางการจัดทำโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและนำเสนองานโครงการ

   0 (30 ชั่วโมง)
   6500145

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มระยะเวลา ตามแขนงในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 1 ภาคเรียน โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่กำหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติงานจริง กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาและนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงาน

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23