Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (90 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400292

   ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์

   การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ การฝึกอ่าน จับใจความสำคัญจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลวิธีการอ่าน เช่น การเดาความหมายของศัพท์จากบริบท การจดบันทึก การสรุปความ การตีความ และการนำเสนอด้วยวาจา

   3 (3-0-6)
   6400293

   ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์

   การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่เกี่ยวกับหัวข้อทางสังคมศาสตร์ เน้นทักษะการอ่าน เช่น การจับใจความสำคัญ การเดาความหมายของศัพท์จากบริบท การอ้างถึง คำเชื่อมข้อความ ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความบทอ่าน

   3 (3-0-6)
   6400294

   กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์

   หลักทั่วไปของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะ กฎหมายเอกเทศสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6400295

   สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมถึงทฤษฎีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6400296

   หลักการตลาด

   ความหมายและความสำคัญของแนวคิดทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมาย การ วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด แนวโน้มของการตลาดยุคใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลทางการตลาด

   3 (3-0-6)
   6400297

   การเงินธุรกิจ

   บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน เป้าหมายของธุรกิจ การวางแผนและตัดสินใจทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน งบลงทุน การจัดหาเงินทุน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน การจัดโครงสร้างเงินทุน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผลและจริยธรรมทางการเงิน

   3 (3-0-6)
   6400298

   หลักสำคัญของการบัญชี

   หลักการบัญชีเบื้องต้น วงจรบัญชี ประเภทและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ทั้ง การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร โดยมุ่งเน้นการแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีและการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารงาน

   3 (2-2-5)
   6400299

   เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการตั้งต้น

   การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างธุรกิจตั้งต้น ความรู้และทักษะของผู้ประกอบการ โอกาสทางธุรกิจและคุณค่าการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการตลาด การจัดการทรัพยากร

   3 (3-0-6)
   6400300

   เศรษฐศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล

   แนวคิดของเศรษฐกิจดิจิทัล มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระบบนิเวศเชิงดิจิทัล โครงสร้างตลาดและกลไกตลาดดิจิทัล สินค้าและบริการดิจิทัล พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล การตั้งราคาสินค้าและบริการดิจิทัล การซื้อขายด้วยเงินสกุลดิจิทัล การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และบทบาทของภาครัฐในเศรษฐกิจดิจิทัล

   3 (3-0-6)
   6400301

   เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการผลิตและการตลาด

   ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการด้านการผลิตและการตลาด ทฤษฎีการผลิตและ การจัดการในการวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กลยุทธ์การตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจำหน่าย การจัดการองค์กรและ การวางแผนทางการตลาด

   3 (3-0-6)
  2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400302

   เศรษฐศาสตร์จุลภาค

   พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิตและเจ้าของปัจจัย การผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

   3 (3-0-6)
   6400303

   เศรษฐศาสตร์มหภาค

   ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาค บัญชีรายได้ประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติ ระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด การเงินการธนาคาร นโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค

   3 (3-0-6)
   6400304

   เศรษฐศาสตร์เพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่

   แนวคิดในการเริ่มธุรกิจยุคใหม่ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยุคใหม่ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ แนวโน้มการจัดการธุรกิจในอนาคต

   3 (3-0-6)
   6400305

   เศรษฐศาสตร์การจัดการการเงินและการลงทุน

   เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน ความเสี่ยง นโยบายการจ่ายเงินปันผลและจรรยาบรรณของนักการเงิน

   3 (3-0-6)
   6400306

   เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร

   ความหมาย วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของภาษี ได้แก่ ทฤษฎีภาระภาษี การวิเคราะห์ดุลยภาพบางส่วนและดุลยภาพทั่วไป ความมีประสิทธิภาพและความเสมอภาคของภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีท้องถิ่นและภาษีอื่นๆ ซึ่งรัฐอาจกำหนดขึ้นตามความจำเป็นและสภาวะเศรษฐกิจ การปฏิรูปภาษีอากรและนโยบายภาษี

   3 (3-0-6)
   6400307

   สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

   วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้กรณีศึกษา

   3 (2-2-5)
  3. กลุ่มวิชาเฉพาะฝึกปฏิบัติบังคับ (27 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400308

   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1

   ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ ในสถานประกอบการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในตำแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับต้น ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานเบื้องต้นในร้านค้าเพื่อทำการปรับพื้นฐานเบื้องต้นของการทำงานของนักศึกษา ด้านการจัดวางสินค้า การตรวจสอบจำนวนสินค้า การรักษาสุขอนามัย การรักษาความสะอาดของร้านค้า และการให้บริการลูกค้า ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ

   3 (270)
   6400309

   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2

   ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในตำแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับสูง ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในร้านค้า การสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัด การจัดวางสินค้าตามยอดขาย การบัญชีเบื้องต้น การจัดการองค์การและการบริหารบุคคลเบื้องต้น ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ

   3 (270)
   6400310

   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

   ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับต้น ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในร้านค้า การวิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า การพยากรณ์ยอดขาย การตัดจ่ายสินค้า การทำบัญชีการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ภายในร้าน ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ

   3 (270)
   6400311

   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4

   ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับสูง ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานขั้นสูงในร้านค้า การวิเคราะห์ตลาด การจัดการสินค้าคง คลังการบริหารการเงินภายในร้าน การวิเคราะห์ข้อมูลการขายเชิงสถิติการปรับปรุงการใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในร้านเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หลักในการคัดและจัดวางสินค้า ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ

   3 (270)
   6400312

   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5

   ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการร้านระดับต้น ซึ่งครอบคลุมการจัดการทั่วไปในร้านค้า การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการสินค้า เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขาย การจัดการการจัดซื้อ การส่งเสริมการตลาดและการขาย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า สมัยใหม่ ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ

   3 (270)
   6400313

   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6

   ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการร้านระดับสูง ซึ่งครอบคลุมการจัดการขั้นสูงในร้านค้า การจัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบส่วนกลาง การจัดการร้านสาขา การวิจัยเพื่อการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ การภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการบุคลากรขั้นสูงในร้านค้า ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ

   3 (270)
   6400314

   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7

   ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการเขต ซึ่งครอบคลุมการจัดการร้านค้าเพื่อการบริหารจัดการร้านสาขาจำนวนหลายสาขาในพื้นที่ความรับผิดชอบ การจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางและร้านสาขาต่าง ๆ การจัดการร้านสาขาแบบองค์รวม การวิจัยเพื่อการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจขั้นสูง การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มร้านค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการบุคลากรขั้นสูงรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในร้านค้า ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ

   3 (270)
   6400315

   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8

   ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งครอบคลุมการควบคุม การตรวจสอบ และรายงานประจำวัน วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานประจำเดือน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงกระบวนการทำงานกับหน่วยงานที่สนับสนุนสายปฏิบัติการ สายสำนักงาน สายคลังสินค้า และร้านสาขา ภายใต้การดูแลของนักงาน พี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

   6 (540)
  4. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400286

   ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก

   หลักเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบการค้า การเงิน เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ

   3 (3-0-6)
   6400316

   สารสนเทศทางเศรษฐกิจ

   วิเคราะห์สารสนเทศทางเศรษฐกิจ สารสนเทศด้านการเงินและการคลัง สารสนเทศด้านการเงินระหว่างประเทศ สารสนเทศด้านการเงิน สารสนเทศภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน สารสนเทศแรงงานในระบบและนอกระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต

   3 (3-0-6)
   6400317

   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

   ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ บัญชีดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ องค์กรการค้าและการเงินระหว่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6400318

   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

   แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การฝึกอบรม การย้ายถิ่นของแรงงาน การวางแผนกำลังคน นโยบายภาครัฐเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

   3 (3-0-6)
   6400319

   เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

   ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ของการขนส่ง บทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ การวางแผนการขนส่ง การขนส่งกับการจัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ปัญหาและนโยบายการขนส่งของประเทศไทยในปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6400320

   เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

   องค์ประกอบของการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ จริยธรรมทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจในอาเซียน

   3 (3-0-6)
   6400321

   เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

   วิถีทางของพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจที่แตกต่างจากแบบจำลองมาตรฐานทางเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตของธรรมชาติมนุษย์ กระบวนการคิด ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล ทฤษฎีคาดหวัง ความมีเหตุมีผลอย่างจำกัด ภาวะข้อมูลท่วมท้น ภาวะข้อมูลจำกัด อคติของการไม่อยากรับรู้ข่าวสารที่ไม่อยากได้ยิน การตัดสินใจภายใต้ความไม่มีเหตุผล ทฤษฎี การตัดสินใจคู่ขนาน

   3 (3-0-6)
   6400322

   เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์

   แนวคิดและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ธุรกิจ และหน้าที่ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ บทบาทและภาวะผู้นำในการบริหารองค์กร การประเมินผลและการควบคุม

   3 (2-2-5)
   6400323

   การวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตร

   บทบาทและความสำคัญของราคาสินค้าเกษตรกรรม ลักษณะของอุปสงค์และ การตอบสนองของอุปทานของสินค้าเกษตร การวิเคราะห์นโยบายราคา การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตร การเก็บกักและฤดูกาลของสินค้าเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า การแทรกแซงราคาของรัฐ มาตรการกีดกันทางการค้า สินค้าเกษตรในเวทีการค้าระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

   3 (3-0-6)
   6400324

   การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว การพยากรณ์ และการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

   3 (2-2-5)
   6400325

   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

   ความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมต่อระบบเศรษฐกิจ แนวคิดเกี่ยวกับหน่วยผลิต การจัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรม โครงสร้างอุตสาหกรรม ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

   3 (3-0-6)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23