Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (106 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400151

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครูในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง กับบริบทความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดย วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู การฝึกปฏิบัติทักษะการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และการฝึกปฏิบัติทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ที่ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีมารยาทในการสื่อสารทางภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6400152

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทชีวิตประจำวันและการทำงานทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการนำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การนำเสนองานทางวิชาการ โดยใช้สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง

   3 (2-2-5)
   6400153

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6400154

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญาการศึกษาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและในการจัดการศึกษา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบท และแนวโน้มของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา และแนวโน้มการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ทฤษฎี แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค ของการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ การประยุกต์ใช้ผลการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400155

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

   แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการของหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ลักษณะหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่น การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การวิจัยออกแบบพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของยุคใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

   3 (2-2-5)
   6400156

   ศาสตร์การจัดการเรียนรู้

   แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเรียนรวม การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การบริหารจัดการชั้นเรียน การวางแผนและการจัดทำแผน การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400157

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับผู้เรียน และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแนวปฏิบัติในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประเมินผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6400158

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการและเครื่องวัดผลและประเมินการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ การรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6400159

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัด การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อ ความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6400160

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ จิตวิทยาการศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (2-2-5)
   6400161

   ความเป็นครู

   ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการองวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู การสร้างทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณืที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทและแนวโน้ม ของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400162

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ศึกษาและสังเกตบทบาทหน้าที่ครู และครูประจำชั้น บริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาบริบทของชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400163

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงในงานธุรการในชั้นเรียน การวางแผนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาเอก ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400164

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3

   การทดลองสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400165

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

   การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูโดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการสอน ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึก ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400220

   เคมีเบื้องต้น 1

   โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี กรด-เบส และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6400221

   ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

   ข้อมูลและคุณสมบัติเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายเอกสารข้อมูลความปลอดภัยทางเคมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลระบบจำแนกและการจัดเก็บสารเคมีและของเสียอันตรายพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพระราชบัญญัติความปลอดภัย ทักษะในการปฏิบัติตนเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสารเคมี

   1 (0-2-1)
   6400222

   ชีววิทยาพื้นฐาน

   หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตการสืบพันธุ์ การทำงานของระบบต่าง ๆ การจำแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยาโดยใช้กระบวนการสืบค้นและฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีจนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6400223

   คณิตศาสตร์พื้นฐาน

   พีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต้น ระบบสมการเชิงเส้นและสมการกำลังสอง เซตและระบบจำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย กำหนดการเชิงเส้นโดยใช้กระบวนการสืบค้นเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

   3 (3-0-6)
   6400588

   ฟิสิกส์พื้นฐาน

   เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6400589

   เคมีเบื้องต้น 2

   เทอร์โมไดนามิกส์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุล และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6400590

   เคมีอนินทรีย์

   สมมาตรโมเลกุล สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและธาตุทรานซิชัน สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

   3 (2-2-5)
   6400591

   เคมีอินทรีย์

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ ศึกษาโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบ อะลิฟาติก อะโรมาติก สารอินทรีย์ที่มีออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6400592

   เคมีวิเคราะห์

   หลักเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร การประยุกต์ใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี และทางเคมีไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   6400593

   เคมีในชีวิตประจำวัน

   คุณค่าและภัยแฝงจากเคมีในอาหาร ยา การอุปโภค การบริโภค สิ่งรอบตัว การอภิปราย และใช้องค์ความรู้ทางเคมีอธิบายปรากฏการณ์ของสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6400594

   ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเคมีของครูเคมี

   ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางเคมี การวางแผนและการทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางด้านเคมี การค้นคว้า นำเสนอ และอภิปรายวิทยาการใหม่ทางเคมีศึกษา

   2 (1-2-3)
   6400595

   หลักของห้องปฏิบัติการเคมีในโรงเรียน

   แนวทางการออกแบบและการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บและจำแนกประเภทของสารเคมี การจัดการของเสียอันตรายของสารเคมีและฉลากสารเคมี ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่มีอันตรายการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

   2 (1-2-3)
   6400596

   การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ

   การจัดกิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรม และการออกแบบกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ

   3 (2-2-5)
   6400597

   การค้นคว้าอิสระทางเคมีศึกษา

   การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับงานวิจัยทางเคมีในการบูรณาให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นหรือการศึกษารายกรณี

   1 (0-2-1)
   6400598

   กลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้เคมี

   ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในเนื้อหาสาระสำคัญวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบของแผนการจัดการการเรียนรู้ รายละเอียดแต่ละหัวข้อขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาเคมี และฝึกการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค การจัดการชั้นเรียน

   3 (2-2-5)
   6400599

   ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี

   การประยุกต์ใช้คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเคมีรวมถึงความหมาย การอ่านและการแปลบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับเคมีและการศึกษา การฝึกทักษะด้านการสื่อสารเชิงวิชาการทางเคมีและการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกการสอนแบบจุลภาคเป็นภาษาอังกฤษในบางเนื้อหา

   3 (2-2-5)
  4. วิชาเอกเลือก (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400434

   สะเต็มศึกษา

   แนวคิดสะเต็มศึกษา ความสำคัญของสะเต็มศึกษา องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400548

   สมรรถนะศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์และวิทยาการสมัยใหม่

   หลักการ แนวคิด เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาการสมัยใหม่ การบูรณาการเนื้อหากับทักษะปฏิบัติการ การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี

   3 (2-2-5)
   6400600

   การสอนดิจิตัลในเคมีศึกษา

   เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสื่อดิจิตัล แนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสื่อดิจิตัล การใช้สื่อดิจิตัลที่ถูกต้องและเหมาะสม เน้นกระบวนการสืบเสาะความรู้และลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

   3 (2-2-5)
   6400601

   การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี

   แนวคิดในการผลิต การประดิษฐ์อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการเคมีที่ทำจากแก้ว ไม้ พลาสติก โลหะ อุปกรณ์เคมีเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย การสร้างสื่อทางเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เคมีย่อส่วนจากสารเคมีโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6400602

   พลังงานสีเขียว

   พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย และการผลิตสีเขียว

   3 (2-2-5)
   6400603

   เคมีพอลิเมอร์

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ การจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ สารเติมแต่งในพอลิเมอร์กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน รวมทั้งการใช้งานของ พอลิเมอร์

   3 (2-2-5)
   6400604

   สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์

   วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมทรี

   3 (2-2-5)
   6400605

   เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับครู

   หลักการและทฤษฎีประเภทของสาร โครงสร้างทางเคมี สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติวิถีชีวสังเคราะห์เบื้องต้น เทคนิคการสกัด การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการพิสูจน์ชนิดของสารฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการประยุกต์ใช้ รวมไปถึงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบูรณาการให้เข้ากับบริบทท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6400606

   เคมีผลิตภัณฑ์ชุมชน

   การศึกษาสารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบวนการผลิต การแปรรูปสมุนไพร และการนำพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์เข้ากับบริบทของท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6400607

   เคมีเครื่องสำอาง

   องค์ประกอบการผลิต คุณสมบัติของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องสำอาง เครื่องสำอางเพื่อความสะอาด เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง เครื่องสำอางธรรมชาติ การวิเคราะห์เครื่องสำอาง ประโยชน์และโทษที่เกิดจากเครื่องสำอาง โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์เข้ากับบริบทของท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6400608

   เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

   องค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเคมี อนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สำคัญของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียม การแยกส่วนต่าง ๆ กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คุณสมบัติและชนิดของตัวดูดซับ บทบาทและการเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการปิโตรเคมี แนวโน้มเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม และการนำสารปิโตรเคมีภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6400609

   เคมีอุตสาหกรรม

   ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงบริบทท้องถิ่น เช่น เคมีการเกษตรด้านสารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ด้านอาหาร กระดาษ น้ำมันพืช สี น้ำตาล ยางพารา การบริหารเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ การกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมเคมี เคมีสีเขียวที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระและมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6400610

   เคมีอาหาร

   โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของสารอาหาร สารต่างๆที่มีความสำคัญทางโภชนาการ สารอาหารหลัก วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อกระบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย ความผิดปกติและโรค ที่เกิดจากสภาวะทุพโภชนา สารเจือปนในอาหารและปฏิบัติการการทดสอบเบื้องต้น โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และการประยุกต์ใช้เนื้อหาสำหรับการเลือกบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23