Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 155 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (119 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครู (43 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400151

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครูในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง กับบริบทความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดย วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู การฝึกปฏิบัติทักษะการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และการฝึกปฏิบัติทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ที่ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีมารยาทในการสื่อสารทางภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6400152

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทชีวิตประจำวันและการทำงานทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการนำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การนำเสนองานทางวิชาการ โดยใช้สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง

   3 (2-2-5)
   6400153

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6400154

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญาการศึกษาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและในการจัดการศึกษา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบท และแนวโน้มของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา และแนวโน้มการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ทฤษฎี แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค ของการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ การประยุกต์ใช้ผลการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400155

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

   แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการของหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ลักษณะหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่น การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การวิจัยออกแบบพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของยุคใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

   3 (2-2-5)
   6400156

   ศาสตร์การจัดการเรียนรู้

   แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเรียนรวม การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การบริหารจัดการชั้นเรียน การวางแผนและการจัดทำแผน การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400157

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับผู้เรียน และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแนวปฏิบัติในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประเมินผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6400158

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการและเครื่องวัดผลและประเมินการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ การรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6400159

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัด การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อ ความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6400160

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ จิตวิทยาการศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (2-2-5)
   6400161

   ความเป็นครู

   ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการองวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู การสร้างทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณืที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทและแนวโน้ม ของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400162

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ศึกษาและสังเกตบทบาทหน้าที่ครู และครูประจำชั้น บริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาบริบทของชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400163

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงในงานธุรการในชั้นเรียน การวางแผนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาเอก ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400164

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3

   การทดลองสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400165

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

   การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูโดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการสอน ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึก ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400201

   รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา

   ศึกษา ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการพลศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ อารยธรรมจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพการณ์ ปรัชญา แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์ของการพลศึกษา และคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครูพลศึกษา

   2 (1-2-3)
   6400202

   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา

   ศึกษา ความหมายและความสำคัญของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่งที่ตั้ง และหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆของมนุษย์ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับวิชาชีพพลศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400203

   กรีฑา 1

   ประวัติและความเป็นมา ประโยชน์ของกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน เทคนิคในการฝึกซ้อม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละประเภท การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา

   2 (1-2-3)
   6400204

   ฟุตบอล 1

   ศึกษาประวัติ ทฤษฎี หลักและวิธีการสอนกีฬาฟุตบอลฝึกทักษะ กลวิธีการเล่นและเทคนิคการสอนฟุตบอล หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลและการรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   2 (1-2-3)
   6400205

   วอลเลย์บอล 1

   ประวัติ ทฤษฎี หลักการและวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการสอนวอลเลย์บอล การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   1 (0-2-1)
   6400326

   สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา

   ศึกษา ในเรื่องของธรรมชาติ การตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา กระบวนการเผาผลาญ ระบบพลังงานและความเป็นดุลยภาพของร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนพลศึกษา

   2 (1-2-3)
   6400327

   ยิมนาสติก

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก ทักษะ หลักการและวิธีการสอนยิมนาสติก หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วิธีการให้ความช่วยเหลือ การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม

   1 (0-2-1)
   6400328

   การบริหารจัดการพลศึกษา

   ศึกษา ขอบข่าย บทบาทและหน้าที่ของครูพลศึกษาในการบริหารหลักสูตรพลศึกษาในโรงเรียน หลักการจัดและการบริหารการพลศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพลศึกษาในชั้นเรียน การจัดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน และการเลือกใช้และผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษาและกีฬา

   2 (1-2-3)
   6400329

   การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก

   ศึกษา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก กระบวนการเรียนรู้การปฏิบัติทักษะและการพัฒนาทักษะกลไก การเจริญเติบโตของมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การได้มาซึ่งทักษะกลไก การประเมินผลความสามารถทางกลไก การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกลไก การสร้างแรงจูงใจและการให้ผลย้อนกลับ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ และความหนักของแรงกับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา และการฝึกซ้อมเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

   2 (1-2-3)
   6400330

   หลักสูตรพลศึกษา

   ศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษารูปแบบและวิธีจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400331

   จิตวิทยาการกีฬา

   ความหมายของจิตวิทยาการกีฬา องค์ประกอบ และเนื้อหาของจิตวิทยาการกีฬา การศึกษาเทคนิค และกุศโลบายทางจิตวิทยาการกีฬา การแก้ไขความผิดพลาดด้วยผลย้อนกลับ การควบคุมความวิตกกังวล ความตั้งใจ สมาธิ และแรงจูงใจ บุคลิกภาพกับนักกีฬา การฝึกปฏิบัติทักษะทางจิต การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความก้าวร้าวความรุนแรง อิทธิพลของผู้ชมที่มีต่อนักกีฬา จิตวิทยาการเป็นโค้ช การวางแผนการฝึกนักกีฬา และจิตวิทยาทางฝึกนักกีฬา

   2 (1-2-3)
   6400332

   ว่ายน้ำ

   ศึกษา ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ การฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ำ การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำ หลักความปลอดภัยในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการกีฬาว่ายน้ำ รวมไปถึงหลักและวิธีการสอนกีฬาว่ายน้ำ

   2 (1-2-3)
   6400333

   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

   ศึกษา รูปแบบและวิธีจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทาง พลศึกษา และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400334

   การวัดประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา

   ศึกษา หลักการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา กระบวนการ วิธีการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา เครื่องมือและแบบทดสอบทางพลศึกษาประเภทต่างๆวิธีการดำเนินการทดสอบ การแปลความหมายจากผลการทดสอบ และการเลือกใช้เครื่องมือและแบบทดสอบเพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน

   2 (1-2-3)
   6400335

   ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา

   ภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสารและการค้นคว้าอ้างอิงวิชาการในสาขาวิชา

   3 (2-2-5)
   6400336

   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา

   ศึกษา รูปแบบและวิธีจัดการเรียนสุขศึกษา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและการฝึกปฏิบัติการจัดการรู้สุขศึกษา

   2 (1-2-3)
   6400337

   การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ

   ความสำคัญของการป้องกันการบาดเจ็บ ความรู้เบื้องต้นของการบาดเจ็บ ชนิดและสาเหตุของการบาดเจ็บที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ทฤษฎีและหลักการในการป้องกันการบาดเจ็บ หลักการบำบัดการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล การฟื้นฟูการบาดเจ็บเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกติ

   3 (2-2-5)
   6400338

   การวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน

   ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ กระบวนการและความสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   6400339

   การสัมมนาทางพลศึกษา

   ศึกษา แนวคิด หลักการ ความหมายความสำคัญและหลักการสัมมนา ประเภท รูปแบบและขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา เทคนิคและวิธีการจัดการสัมมนา การสัมมนาทางพลศึกษา ร่วมวิเคราะห์และอภิปรายปัญหา ประเด็นและแนวโน้มทางพลศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมของผู้เรียนนำเสนอในการจัดสัมมนา

   2 (1-2-3)
  4. วิชาเอกเลือก (22 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400340

   สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูพลศึกษา

   การเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะและกระบวนการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครูพลศึกษา การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนด้านพลศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูพลศึกษา การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดระบบฐานข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายทางด้านพลศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400341

   สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูพลศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400342

   ครูพลศึกษามืออาชีพ

   การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนพลศึกษา เนื้อหาวิชาพลศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีกับเนื้อหาและวิธีสอน (TPACK) เจตคติทางพลศึกษา ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูพลศึกษา การประยุกต์ใช้ความรู้ทางพลศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6400343

   เทเบิลเทนนิส

   ประวัติความเป็นมาของเทเบิลเทนนิส ทักษะ หลักการและวิธีการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส กฏกติกาการแข่งขัน การตัดสิน หลักการฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   1 (0-2-1)
   6400344

   ฟุตบอล 2

   หลักและวิธีการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกีฬาฟุตบอล บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

   1 (0-2-1)
   6400345

   วอลเลย์บอล 2

   หลักและวิธีการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกวอลเลย์บอล บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

   1 (0-2-1)
   6400346

   บาสเกตบอล 1

   ศึกษาประวัติความเป็นมากีฬาบาสเกตบอล ฝึกปฏิบัติทักษะเบื้องต้น หลักการและวิธีการสอนกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่นบาสเกตบอล กติกาเบื้องต้น สร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดี การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

   1 (0-2-1)
   6400347

   กรีฑา 2

   หลักการ และเทคนิคการฝึกกีฬากรีฑา วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกตัวนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและการแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกรีฑา

   1 (0-2-1)
   6400348

   แบดมินตัน

   ประวัติและความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน ทักษะและวิธีการสอนกีฬาแบดมินตัน เทคนิคของการเล่นกีฬาแบดมินตัน แต่ละประเภท การฝึกทักษะในการเล่นเบื้องต้นเช่นการจับแร็กเก็ตการตีลูกมือบนมือล่างการตบการรับการส่งลูกกติกาการแข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน การเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน หลักการจัดการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

   1 (0-2-1)
   6400349

   บาสเกตบอล 2

   ศึกษาหลักการวิธีการเล่นบาสเกตบอล ฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นบาสเกตบอลให้มีความชำนาญสูงขึ้น จากที่เรียนมาแล้วในบาสเกตบอล1 การจัดการแข่งขันและการตัดสินบาสเกตบอลเบื้องต้น ตลอดจน การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

   1 (0-2-1)
   6400350

   แฮนด์บอล

   ประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทักษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่และ ผู้ตัดสิน หลักและวิธีการจัดการแข่งขัน

   1 (0-2-1)
   6400351

   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของร่างกาย ความสัมพันธ์ของข้อต่อและกล้ามเนื้อกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การนำหลักการทางกลศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว การใช้แรง การรับและการส่งแรง หลักความสมดุลและการวิเคราะห์ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ รวมไปถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อช่วยในการปรับปรุงท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสมในการเรียนการสอนพลศึกษา

   1 (0-2-1)
   6400352

   การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

   ศึกษา ความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและการเลือกใช้ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และการออกแบบโปรแกรมเพื่อปรับปรุงและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น

   1 (0-2-1)
   6400353

   การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางพลศึกษา

   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   1 (0-2-1)
   6400354

   การพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

   ศึกษา ความหมาย สาเหตุ ประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาการของความบกพร่องทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การจัดการเรียนรู้และการเลือกกิจกรรมพลศึกษา ให้เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละประเภท

   1 (0-2-1)
   6400355

   การออกกำลังกายเพื่อการบำบัดและฟื้นฟู

   ศึกษาหลักการและวิธีการของการออกกำลังกายเพื่อบำบัดและฟื้นฟู การเลือกกิจกรรมและการวางแผนโปรแกรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับบุคคลที่มีการบาดเจ็บหรือบกพร่องในลักษณะต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6400356

   กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น

   ศึกษา ประวัติความเป็นมาและความรู้เบื้องต้นของกิจการลูกเสือและเนตรนารีโลก ลูกเสือและเนตรนารีไทย ขอบข่ายและประเภทของเหล่าลูกเสือและเนตรนารี ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาลูกเสือและเนตรนารี การฝึกปฏิบัติการการเป็นผู้บังคับบัญชา

   1 (0-2-1)
   6400357

   ค่ายพักแรม

   หลักการและความสำคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กฎชาวค่าย กิจกรรมเพลงและเกมนันทนาการต่างๆ การประกอบอาหาร การเดินทางไกล หลักการและรูปแบบการกางเต็นท์ การจัดโปรแกรมและบริหารค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม และการเป็นผู้นำค่ายพักแรม

   1 (0-2-1)
   6400358

   เกมและกิจกรรมนันทนาการ

   ศึกษา ความรู้เบื้องต้นของเกมและกิจกรรมนันทนาการ ขอบข่ายและประเภทของเกมและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเกมและกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทต่างๆ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของผู้นำเกมและกิจกรรมนันทนาการ เทคนิคในการเป็นผู้นำเกมและกิจกรรมนันทนาการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำเกมและกิจกรรมนันทนาการ

   1 (0-2-1)
   6400359

   กิจกรรมเข้าจังหวะ

   หลักการและความสำคัญ ประเภทของกิจกรรมเข้าจังหวะ เทคนิคการเคลื่อนไหวพื้นฐาน การเต้นรำพื้นเมืองนานาชาติ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนสอนกิจกรรมเข้าจังหวะหลักการสอนและการวัดประเมินผล

   1 (0-2-1)
   6400360

   กระบี่กระบอง

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกระบี่กระบอง ทักษะและเทคนิคการสอนกระบี่กระบอง ท่าไม้รำต่าง ๆ การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม

   1 (0-2-1)
   6400361

   มวยไทย

   ประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทย การฝึกทักษะในการใช้ หมัดเท้า เข่า ศอก การฝึกซ้อม เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิต กฎ กติกามารยาท การมีน้ำใจนักกีฬาวิเคราะห์การเป็นผู้ตัดสิน กรรมการให้คะแนน และเจ้าหน้าที่ให้เห็นคุณค่าศิลปะประจำชาติ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนหลักการสอนและการวัดผลประเมินผลกีฬามวยไทย

   1 (0-2-1)
   6400362

   มวยสากล

   ประวัติและความเป็นมาของกีฬามวยสากล การฝึกทักษะเบื้องต้นของมวยสากล การชกในลักษณะต่างๆ ชั้นเชิงการชกและการปกป้อง หลักและวิธีการฝึก กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึก และการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   1 (0-2-1)
   6400363

   ลีลาศ

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการลีลาศ ประเภทและลวดลายต่าง ๆ มารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรมของการลีลาศ ทักษะและเทคนิคการสอนลีลาศ

   1 (0-2-1)
   6400364

   เปตอง

   ประวัติความเป็นมาของกีฬาเปตอง กติกาการเล่นและการแข่งขัน การและเทคนิคการฝึกทักษะเบื้องต้นของกีฬาเปตอง การสร้างเสริมสมรรถภาพทักษะและความสามารถเฉพาะตัวสำหรับนักกีฬาเปตอง การสร้างเสริมทักษะการเปตองประกอบการฝึกปฏิบัติเทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาเปตอง การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นเพื่อการแข่งขัน มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ชม คุณธรรม จริยธรรมของนักกีฬา การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเปตอง การทำสนามเปตอง เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน

   1 (0-2-1)
   6400365

   เทนนิส

   ประวัติ ประโยชน์ การฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น การปฏิบัติทักษะการตีลูกในแบบต่างๆ การรับลูก หลักวิธีการเล่นเทนนิส และการฝึกทักษะขั้นสูง กติกาการแข่งขัน รูปแบบการเล่นประเภทเดี่ยวและคู่ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการสอนเทนนิส ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   1 (0-2-1)
   6400366

   อีสปอร์ต

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาอีสปอร์ต ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาอีสปอร์ตวิธีการให้ความช่วยเหลือ การดูแล มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน

   3 (2-2-5)
   6400367

   ฟุตซอล

   ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล ทักษะและวิธีการสอนกีฬาฟุตซอล เทคนิคของการเล่นกีฬาฟุตซอล กติกาการแข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน การเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล การเล่นเป็นทีมและการแข่งขันกีฬาฟุตซอล หลักการจัดการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   1 (0-2-1)
   6400368

   เซปักตะกร้อ

   ประวัติและความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ทักษะและวิธีการสอนตะกร้อ เทคนิคของการเล่นตะกร้อแต่ละประเภท กติกาการแข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน การเป็นเจ้าหน้าที่ตะกร้อประเภทต่างๆ การเล่นเป็นทีมและการแข่งขันตะกร้อ หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลและการรักษาอุปกรณ์

   1 (0-2-1)
   6400369

   หลักการเป็นผู้ฝึกกีฬา

   ปรัชญา ขอบเขต หน้าที่ และจริยธรรมของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การวิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬาตามหลักการพลศึกษา ชีวกลศาสตร์ กายวิภาค และสรีรวิทยา เพื่อพัฒนาความสามารถสูงสุดของนักกีฬา ผลเสียของการใช้วิธีการหรือสารต้องห้ามที่มีต่อร่างกายของนักกีฬา

   1 (0-2-1)
   6400370

   กีฬาเพื่อสุขภาพ

   ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

   3 (2-2-5)
   6400371

   นันทนาการและงานอดิเรก

   ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ เทคนิค ความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการและงานอดิเรก สามารถนำไปเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรายได้และประกอบเป็นอาชีพเสริม

   3 (2-2-5)
   6400372

   การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับผู้สูงอายุ

   ศึกษา ความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย หลักการสร้างเสริมสุขภาพ จิตใจและระบบประสาทภายหลังวัยหนุ่มจากผลของความเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผน จัดการและดำเนนเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกาย และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

   3 (2-2-5)
   6400373

   กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพในสถานออกกำลังกาย

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ประโยชน์มารยาทในสถานออกกำลังกาย หลักการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพ ชนิดของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานออกกำลังกาย ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ และวิธีฝึกด้วยเครื่องมือ หลักของความปลอดภัย การฝึกจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในสถานออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคล

   3 (2-2-5)
   6400374

   สื่อสารมวลชนกับการกีฬา

   ศึกษา รูปแบบ องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารมวลชน ลักษณะและบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชน ผลกระทบต่อสังคมทางด้านการกีฬา

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23