Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (107 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400151

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครูในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง กับบริบทความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดย วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู การฝึกปฏิบัติทักษะการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และการฝึกปฏิบัติทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ที่ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีมารยาทในการสื่อสารทางภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6400152

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทชีวิตประจำวันและการทำงานทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการนำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การนำเสนองานทางวิชาการ โดยใช้สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง

   3 (2-2-5)
   6400153

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6400154

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญาการศึกษาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและในการจัดการศึกษา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบท และแนวโน้มของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา และแนวโน้มการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ทฤษฎี แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค ของการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ การประยุกต์ใช้ผลการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400155

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

   แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการของหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ลักษณะหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่น การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การวิจัยออกแบบพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของยุคใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

   3 (2-2-5)
   6400156

   ศาสตร์การจัดการเรียนรู้

   แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเรียนรวม การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การบริหารจัดการชั้นเรียน การวางแผนและการจัดทำแผน การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400157

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับผู้เรียน และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแนวปฏิบัติในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประเมินผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6400158

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการและเครื่องวัดผลและประเมินการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ การรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6400159

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัด การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อ ความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6400160

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ จิตวิทยาการศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (2-2-5)
   6400161

   ความเป็นครู

   ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการองวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู การสร้างทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณืที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทและแนวโน้ม ของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400162

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ศึกษาและสังเกตบทบาทหน้าที่ครู และครูประจำชั้น บริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาบริบทของชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400163

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงในงานธุรการในชั้นเรียน การวางแผนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาเอก ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400164

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3

   การทดลองสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400165

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

   การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูโดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการสอน ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึก ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400217

   สังคมพหุวัฒนธรรมดิจิทัล

   แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะการรู้ดิจิทัล การสร้างแนวปฏิบัติให้เป็นพลเมืองเข้มแข็งที่เรียนรู้แบบนำตนเองและปกป้องตนเอง การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ความรับผิดชอบสังคมพหุวัฒนธรรมและสังคมโลก การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400218

   ประวัติศาสตร์ไทย

   3 (2-2-5)
   6400252

   วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา

   ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอนสังคมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล และฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน

   3 (2-2-5)
   6400253

   ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้สังคมศึกษา

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400254

   ความเป็นสกลทรรศน์ในยุคดิจิทัล

   ความหมาย และความสำคัญของยุคโลกา-เทศาภิวัฒน์ การวิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ในปัจจุบัน การพัฒนาตนเองและสังคมที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่าง แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองดีในสังคมโลก

   3 (2-2-5)
   6400255

   สังคมวิทยาและมานุษวิทยา

   แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วัฒนธรรมและแบบแผน พฤติกรรม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม แบบแผนพฤติกรรม กลุ่มทางสังคมและสถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การประยุกต์แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการอธิบายสังคมและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400256

   ภูมิศาสตร์กายภาพ

   สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6400257

   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

   ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก การวิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6400258

   การเมืองการปกครองไทย

   หลักคิดทางรัฐศาสตร์ การกำเนิดรัฐไทยและการเมืองการปกครองไทย โครงสร้างทางการเมืองการปกครองไทย ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อลักษณ์การเมืองไทย มโนทัศน์ทางการเมือง บทบาทสำคัญในการหล่อหลอมทางการเมือง เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการเมืองการปกครองไทย ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางการเมืองกับสถาบันทางการเมือง และนำองความรู้ที่ได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย สู่ความเป็นพลเมืองที่ดี

   3 (2-2-5)
   6400259

   กฎหมายเบื้องต้น

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสำคัญ การจัดทำ การใช้การยกเลิก และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ การศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้นการประยุกต์ใช้และบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

   3 (2-2-5)
   6400261

   อารยธรรมโลก

   พัฒนาการของอารยธรรมโลกตะวันตก และโลกตะวันออกโดยสังเขป ในด้านต่าง ๆ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลก อิทธิพลของตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อสังคมโลก และสามารถปรับตัวของสังคมโลกสมัยใหม่

   3 (2-2-5)
   6400262

   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในยุคต่าง ๆ อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน การแสดงความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศมหาอำนาจของโลกและประเทศเพื่อนบ้าน

   3 (2-2-5)
   6400263

   ปรัชญาและศาสนศึกษา

   ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และประเภทของปรัชญา และศาสนา ประวัติความเป็นมาศาสนา หลักคำสอน ศาสนพิธี วิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญา และวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการของศาสนาสากลที่เกี่ยวกับปรัชญา ความเชื่อ ค่านิยม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาเชิงจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน

   3 (2-2-5)
   6400264

   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง การค้าระหว่างประเทศ ระบบสหกรณ์ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

   3 (2-2-5)
  4. วิชาเอกเลือกทางการสอน (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400265

   การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย วิวัฒนาการทางด้านหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล การวิเคราะห์กระบวนการจัดทำหลักสูตรสังคมศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร ภาวะผู้นำหลักสูตรสังคมศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400266

   นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา หลักการออกแบบ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับเนื้อหาสังคมศึกษา การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   6400267

   การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา

   ความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา การวิเคราะห์ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายทางสังคมศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400268

   การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

   ความหมายและความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัตถุประสงค์ มโนทัศน์ เนื้อหา การวิเคราะห์ลักษณะการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การประยุกต์ใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และฝึกตลอดจนฝึกการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6400269

   การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา

   ความหมายและความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา มโนทัศน์ สาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์ลักษณะการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้และบูรณาการการเรียนรู้อาเซียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ การประยุกต์ใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา ตลอดจนฝึกการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6400270

   การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง

   ความหมายและความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง มโนทัศน์ สาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์ลักษณะการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้และบูรณาการการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ การประยุกต์ใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ตลอดจนฝึกการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6400271

   ท้องถิ่นศึกษาสำหรับครูสังคมศึกษา

   ความหมาย ความสำคัญ และประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิด ความเชื่อของท้องถิ่น การวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการศึกษาแบบยึดพื้นที่เป็นฐานในการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้กระบวนการศึกษาสังคม เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400272

   สมรรถนะศาสตร์สังคมศึกษา

   การเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี การเป็นพลเมืองดี ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ระบบการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย การผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันทางเศรษฐกิจ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติ ความเป็นมาของชาติไทย ลักษณะของโลกทางกายภาพ เครื่องมือและภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาและการสัมมนาทางวิชาการด้านสังคมศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400273

   สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูสังคมศึกษา

   การเสริมสร้างสมรรถนะ ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูสังคมศึกษา จิตวิทยาทางการศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคมศึกษา การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาและการสัมมนาด้านวิชาการด้านการเรียนการสอนสังคมศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400274

   สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูสังคมศึกษา

   การเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะและกระบวนการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครูสังคมศึกษา การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนด้านสังคมศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูสังคมศึกษา การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟแวร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดระบบฐานข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเตอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายทางด้านสังคมศึกษาและการสัมมนาทางวิชาการด้านภาษาและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนสังคมศึกษา

   3 (2-2-5)
  5. วิชาเฉพาะด้านเลือกทางเฉพาะศาสตร์ (10 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400275

   หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

   ความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความปรองดอง สมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเอง

   3 (2-2-5)
   6400276

   พุทธจริยธรรมกับการดำรงชีวิต

   ความหมายของพุทธธรรม การใช้พุทธธรรมแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคม ความหมายและหลักการของคุณธรรม และจริยธรรม การดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้อง อดทน มีน้ำใจและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา วิธีการ ขั้นตอนและข้อปฏิบัติของพิธีกรรมต่างๆในพระพุทธศาสนา และวิธีการแห่งปัญญาในการนำหลักพุทธธรรมและจริยธรรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนาตนเองในการดำรงชีวิตประจำวัน

   2 (1-2-3)
   6400277

   พลเมืองดีสืบสานความเป็นไทย

   บทบาท หน้าที่และการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็งของสังคม พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ความเป็นไทย การอนุรักษ์และการสืบสาน เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ การจัดกิจกรรมโครงการพลเมืองดีจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

   2 (1-2-3)
   6400278

   การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล

   แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล ปัจจัย ประเภท รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ลักษณะต่างๆของสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล ระบบความเชื่อของสังคมไทย วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในยุคดิจิทัล

   3 (2-2-5)
   6400279

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ การอ่านแผนที่ การรวบรวม การจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6400280

   สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากร การวิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ

   3 (2-2-5)
   6400281

   กฎหมายรัฐธรรมนูญ

   ประวัติความเป็นมา ความหมายประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตย องค์กรต่างๆ ทางการเมืองและหลักการแบ่งแยกอำนาจ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่านนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

   3 (3-0-6)
   6400282

   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

   ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเน้นวิธีการศึกษา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และใช้บริเวณที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นกรณีศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400283

   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต?สมัยอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน บทบาทของสหรัฐอเมริกาต่อสถานการณ์โลก

   3 (3-0-6)
   6400284

   จริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม

   แนวคิด ทฤษฎีจริยศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับศาสตร์อื่นความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์ คุณธรรม และจริยธรรม เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม การประยุกต์ใช้ทฤษฎี จริยศาสตร์ในการสร้างระบบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม จริยธรรมการศึกษา จริยธรรมการพัฒนาเพื่อใช้แก้ปัญหาสังคม

   3 (2-2-5)
   6400285

   หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา

   หลักและวิธีการสอนของพระเจ้า พัฒนาการ ความสำคัญ องค์ประกอบ และโครงสร้างของพระพุทธศาสนาและศาสนาในท้องถิ่น เกี่ยวกับ ประวัติ คัมภีร์ของศาสนา การปฏิรูป นิกาย การเผยแผ่ วันสำคัญ ศาสนพิธี การปฏิบัติตนของศาสนิกชน หลักธรรมสำคัญ ฝึกภาวะผู้นำในพิธีกรรมทางศาสนา และนำมาพัฒนาชีวิตและสังคม

   3 (2-2-5)
   6400286

   ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก

   หลักเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบการค้า การเงิน เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ

   3 (3-0-6)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23