Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (107 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400151

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครูในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง กับบริบทความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดย วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู การฝึกปฏิบัติทักษะการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และการฝึกปฏิบัติทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ที่ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีมารยาทในการสื่อสารทางภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6400152

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทชีวิตประจำวันและการทำงานทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการนำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การนำเสนองานทางวิชาการ โดยใช้สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง

   3 (2-2-5)
   6400153

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6400154

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญาการศึกษาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและในการจัดการศึกษา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบท และแนวโน้มของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา และแนวโน้มการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ทฤษฎี แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค ของการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ การประยุกต์ใช้ผลการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400155

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

   แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการของหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ลักษณะหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่น การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การวิจัยออกแบบพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของยุคใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

   3 (2-2-5)
   6400156

   ศาสตร์การจัดการเรียนรู้

   แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเรียนรวม การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การบริหารจัดการชั้นเรียน การวางแผนและการจัดทำแผน การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400157

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับผู้เรียน และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแนวปฏิบัติในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประเมินผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6400158

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการและเครื่องวัดผลและประเมินการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ การรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6400159

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัด การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อ ความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6400160

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ จิตวิทยาการศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (2-2-5)
   6400161

   ความเป็นครู

   ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการองวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู การสร้างทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณืที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทและแนวโน้ม ของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400162

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ศึกษาและสังเกตบทบาทหน้าที่ครู และครูประจำชั้น บริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาบริบทของชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400163

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงในงานธุรการในชั้นเรียน การวางแผนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาเอก ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400164

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3

   การทดลองสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400165

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

   การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูโดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการสอน ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึก ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400211

   การฟัง การดู และการพูด

   หลักการฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ หลักการพูดเพื่อการสื่อสร้างอย่างสร้างสรรค์ การฟังและการดูเพื่อสร้างความรู้ การพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ การออกแบบการสอนการฟัง การดู และการพูด การฝึกปฏิบัติและการสาธิตการสอนทักษะการฟัง การดู และ การพูด

   3 (2-2-5)
   6400212

   การอ่านคิดพัฒนาชีวิต

   การอ่านเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการคิด หลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ หลักการอ่านวินิจสารร้อยแก้วและร้อยกรอง กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ กระบวนการอ่านที่ส่งเสริมทักษะการคิดและทักษะการพัฒนาชีวิต การออกแบบการสอนด้านการอ่านคิดพัฒนาชีวิต การฝึกปฏิบัติและการสาธิตการสอนการอ่านคิดพัฒนาชีวิต

   3 (2-2-5)
   6400213

   การเขียนตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

   การเขียนเรียงความ ย่อความ สรุปความ การเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การออกแบบการสอนด้านการเขียนตามวัตถุประสงค์เฉพาะ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการสอนทักษะการเขียนตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

   3 (2-2-5)
   6400494

   การออกแบบและจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

   แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทย หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน การออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะการจัดกิจกรรมประกอบการสอนภาษาไทย การฝึกปฏิบัติและการสาธิตการสอนภาษาไทยในบริบทของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน

   3 (2-2-5)
   6400495

   ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้ภาษาไทย

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และการเรียนรู้ภาษาไทย วรรณคดีไทย และศาสตร์ความรู้ทางภาษาไทยต่างๆ การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนทางภาษาไทย

   3 (2-2-5)
   6400496

   วิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูภาษาไทย

   การออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเลือกใช้ข้อมูลและสถิติในการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน

   3 (2-2-5)
   6400497

   โครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย

   การเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนาโรงเรียน การออกแบบโครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย การประเมินผลโครงการ และการฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย

   3 (2-2-5)
   6400498

   สัมมนาวิชาการทางการสอนภาษาไทย

   ความหมายและความสำคัญของการสัมมนา รูปแบบและกระบวนการจัดสัมมนา การแสวงหาความรู้ทางด้านการสอนภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาวิชาการภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการสอนภาษาไทย การสัมมนาประเด็นความรู้ที่น่าสนใจและบูรณาการความรู้ทางการสอนภาษาไทย

   3 (2-2-5)
   6400499

   หลักภาษาไทยสำหรับครู

   ธรรมชาติของภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา วัฒนธรรมทางภาษาไทยในบริบทของการสื่อสาร การวิเคราะห์หลักภาษาไทย วิธีสอนและการออกแบบการสอนหลักภาษาไทย การฝึกปฏิบัติและการสาธิตการสอนหลักภาษาไทย

   3 (2-2-5)
   6400500

   ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาไทย

   ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบคำ ระบบประโยค อรรถศาสตร์ แนวทางการสอนที่ช่วยแก้ปัญหาความบกพร่องในการใช้ภาษาไทย การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยในชั้นเรียน

   3 (3-0-6)
   6400501

   คติชนวิทยาสำหรับครูภาษาไทย

   ความรู้ทางคติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่นๆ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางคติชนวิทยาโดยใช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา การฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อนำแนวทางการศึกษาทางคติชนวิทยามาใช้สำหรับพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย

   3 (2-2-5)
   6400502

   คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

   วิวัฒนาการการยืมภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการยืมคำภาษาต่างประเทศ หลักการสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ลักษณะคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การออกแบบการสอนคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การฝึกปฏิบัติและการสาธิตการสอนคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

   3 (3-0-6)
   6400503

   วรรณคดีคัดสรรในหนังสือเรียนภาษาไทย

   ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีคัดสรรในหนังสือเรียนภาษาไทย การวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่างๆ

   3 (3-0-6)
   6400504

   วรรณกรรมกับการวิจารณ์สำหรับครู

   ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เบื้องต้นกับการประยุกต์ใช้ในการวิจารณ์วรรณกรรมในด้านองค์ประกอบและคุณค่า การนำเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ กระบวนการสอนคิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมสำหรับครูภาษาไทย

   3 (3-0-6)
  4. วิชาเอกเลือกทางการสอน (9 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400505

   การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   หลักการและออกแบบผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การทดลองใช้ การประเมิน และการปรับปรุง รวมถึงการบำรุงรักษาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย

   3 (2-2-5)
   6400506

   การสอนซ่อมเสริมภาษาไทย

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย การสอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย การวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การวัดและประเมินผลการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย

   2 (1-2-3)
   6400507

   การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

   แนวคิดการเรียนรู้ภาษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาบทเรียน สื่อการเรียนรู้ เทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ การสร้างแบบทดสอบ การทดลองสอนในชั้นเรียน

   3 (2-2-5)
   6400508

   การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

   ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสถิติ ออกแบบ และสร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประเมินตามสภาพจริง

   2 (1-2-3)
   6400509

   การสอนวรรณคดีไทยเชิงสหวิทยาการ

   แนวคิดและความหมายของสหวิทยาการ ความเป็นสหวิทยาการในวรรณคดีไทย การประกอบสร้างความหมายทางบริบทสังคมและวัฒนธรรมในตัวบทวรรณคดีไทยเชิงสหวิทยาการ อิทธิพลและความเชื่อมโยงของสหวิทยาการระหว่างวรรณคดีไทยกับตัวบทวัฒนธรรมอื่นๆ ในสังคมไทย การวิเคราะห์วิพากษ์วรรณคดีไทยในเชิงสหวิทยาการอย่างหลายหลายมิติเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการสอนวรรณคดีไทยเชิงสหวิทยาการ

   3 (2-2-5)
   6400510

   การจัดค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

   หลักการจัดค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การออกแบบกิจกรรมค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การบริการจัดการค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การเขียนข้อเสนอโครงการค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การประเมินค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ศิลปะการจัดกิจกรรมนันทนาการประกอบค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ปฏิบัติการจัดค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

   2 (1-2-3)
   6400511

   ภูมิปัญญาทางการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับค

   ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาทางการศึกษาไทย แนวทางและกระบวนการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางปัญญาไทยสำหรับครู ฝึกคิด สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และประยุกต์ภูมิปัญญาเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของพหุสังคม

   3 (3-0-6)
   6400512

   ภาษาไทยเพื่อการสอบบรรจุวิชาชีพครู

   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทย การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การจับใจความสำคัญ การสรุปความ และการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ การตีความจากบทความหรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการสอบบรรจุราชการครู

   3 (3-0-6)
   6400513

   สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูภาษาไทย

   การเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะและกระบวนการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครูภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนด้านภาษาไทย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูภาษาไทย การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟแวร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดระบบฐานข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายทางด้านภาษาไทยและการสัมมนาทางวิชาการด้านภาษาและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนภาษาไทย

   3 (2-2-5)
   6400514

   สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูภาษาไทย

   การเสริมสร้างสมรรถนะ ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูภาษาไทย จิตวิทยาทางการศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางภาษาไทย การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาไทย

   3 (2-2-5)
   6400515

   สมรรถนะศาสตร์ภาษาไทย

   การเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านหลักภาษาไทย การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบเสียง คำและประโยคในภาษาไทย คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ศิลปะในการใช้ภาษาไทย การวิเคราะห์วิจารณ์และวิวัฒนาการวรรณคดีและวรรณกรรมในทุกแง่มุม อิทธิพลของวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย และคติชนวิทยา การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ศาสตร์ความรู้ภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยและการสัมมนาทางวิชาการด้านภาษาไทย

   3 (2-2-5)
  5. วิชาเอกเลือกเฉพาะศาสตร์ภาษาไทย (13 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400516

   ร้อยกรองไทย

   ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย กลวิธีการแต่ง การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและประเมินคุณค่า การฝึกแต่งร้อยกรองไทย การประยุกต์ใช้ทักษะการแต่งร้อยกรองไทยในการสอนวิชาภาษาไทย

   3 (3-0-6)
   6400517

   พัฒนาการของวรรณคดีไทย

   พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ในด้านรูปแบบ แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทย กับบริบททางสังคมแต่ละสมัย ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีเอกของไทย แต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในชั้นเรียน

   3 (3-0-6)
   6400518

   พัฒนาการของภาษาไทย

   พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง คำ ประโยค ความหมายและสำนวน ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศที่หลากหลาย

   3 (3-0-6)
   6400519

   การสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็ก

   ประเภทและพัฒนาการของหนังสือสำหรับเด็ก หลักการสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็ก การวิเคราะห์และประเมินค่าหนังสือสำหรับเด็ก ฝึกทำหนังสือสำหรับเด็ก

   3 (2-2-5)
   6400520

   การใช้ภาษาไทยในการอบรม ประชุม และกิจการพิเศษ

   การใช้ภาษาไทยในงานจัดอบรม การประชุมและกิจการพิเศษ หลักการ ประเภท และกระบวนการจัดอบรม ประชุม และ กิจการพิเศษ การเป็นผู้จัดการและดำเนินการอบรม ประชุมและกิจการพิเศษ การฝึกปฏิบัติด้านการใช้ภาษาไทยในการอบรม ประชุม และกิจการพิเศษ

   3 (2-2-5)
   6400521

   ศิลปะการอ่านออกเสียง

   หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างมีศิลปะ แนวทางการสอนอ่านออกเสียงแต่ละประเภท การออกแบบการสอนการอ่านออกเสียง การประยุกต์ใช้ทักษะการอ่านออกเสียงในการสอนวิชาภาษาไทย

   3 (2-2-5)
   6400522

   การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ

   หลักการและรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการและวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการเขียนงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานทางวิชาการต่าง ๆ จริยธรรมในการเขียนเชิงวิชาการ การฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารราชการในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   6400523

   วาทวิทยาสำหรับครู

   ความหมาย เทคนิค และหลักการทางวาทวิทยา องค์ประกอบและประเภทของการพูด การใช้น้ำเสียงและการใช้กิริยาท่าทาง การประเมินผลและการปรับปรุงการพูดให้มีประสิทธิภาพ การฝึกปฏิบัติทางวาทวิทยาในโอกาสต่างๆ การฝึกปฏิบัติทางวาทวิทยาสำหรับครู

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23