Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (107 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400151

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครูในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง กับบริบทความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดย วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู การฝึกปฏิบัติทักษะการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และการฝึกปฏิบัติทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ที่ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีมารยาทในการสื่อสารทางภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6400152

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทชีวิตประจำวันและการทำงานทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการนำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การนำเสนองานทางวิชาการ โดยใช้สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง

   3 (2-2-5)
   6400153

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6400154

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญาการศึกษาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและในการจัดการศึกษา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบท และแนวโน้มของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา และแนวโน้มการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ทฤษฎี แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค ของการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ การประยุกต์ใช้ผลการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400155

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

   แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการของหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ลักษณะหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่น การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การวิจัยออกแบบพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของยุคใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

   3 (2-2-5)
   6400156

   ศาสตร์การจัดการเรียนรู้

   แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเรียนรวม การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การบริหารจัดการชั้นเรียน การวางแผนและการจัดทำแผน การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400157

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับผู้เรียน และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแนวปฏิบัติในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประเมินผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6400158

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการและเครื่องวัดผลและประเมินการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ การรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6400159

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัด การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อ ความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6400160

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ จิตวิทยาการศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (2-2-5)
   6400161

   ความเป็นครู

   ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการองวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู การสร้างทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณืที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทและแนวโน้ม ของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400162

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ศึกษาและสังเกตบทบาทหน้าที่ครู และครูประจำชั้น บริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาบริบทของชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400163

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงในงานธุรการในชั้นเรียน การวางแผนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาเอก ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400164

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3

   การทดลองสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400165

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

   การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูโดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการสอน ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึก ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400166

   การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

   การบริหารจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การจัดที่นั่งและสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียนตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ การรักษาระเบียบวินัยในชั้นเรียน ตัวอย่างการบริหารจัดการชั้นเรียนภาษาที่ดี และรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้

   2 (1-2-3)
   6400167

   แนวคิด ทฤษฎี และวิธีสอนภาษาอังกฤษ

   แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการเรียนรู้ภาษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ พัฒนาการของวิธีสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการรับสาร ทักษะการส่งสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง สื่อและกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ภาษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติการวางแผน พัฒนาเทคนิคและสาธิตวิธีการสอนภายใต้แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา

   3 (2-2-5)
   6400168

   การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง

   การพัฒนาความสามารถการฟ?ง พูด อ?าน และเขียนในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เพื่อการสื่อสารเบื้องต?นในสถานการณ?ต?าง ๆ ผ?านนิทาน บทละคร จัดการแสดง หรือการนำเสนองานการแสดงด้วยภาษาอังกฤษ

   2 (1-2-3)
   6400169

   การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

   องค์ประกอบของหลักสูตร วิธีสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่เน้นเทคนิคการสอนการออกเสียง การสอนคำศัพท์ การสอนไวยากรณ์ การสอนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนการสังเกตและสาธิตการสอนในชั้นเรียน

   3 (2-2-5)
   6400170

   การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ

   การวิเคราะห์หลักสูตรภาษาอังกฤษ การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การออกแบบโครงสร้างของหน่วยเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและการวัดการประเมินผลหน่วยการเรียนรู้สำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6400171

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

   การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสาร การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ การแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ การยอมรับและโต้แย้ง การพูดอภิปรายกลุ่ม การใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการ การฟังเพื่อสรุปความ การจดบันทึกย่อจากเรื่องที่ฟัง

   3 (2-2-5)
   6400172

   การอ่านภาษาอังกฤษ

   การอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น การอ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านโดยสังเกตจากคำสำคัญและวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจและใช้กลวิธีการอ่านต่าง ๆ ในการเพิ่มศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน

   3 (3-0-6)
   6400173

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

   โครงสร้าง องค์ประกอบของ คำ ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นความถูกต้องทางไวยากรณ์ด้านการเขียนประโยคในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์และศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   6400174

   ภาษาศาสตร์

   ทฤษฎี นิยามทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้เบื้องต้นในสาขาต่าง ๆ ของภาษาศาสตร์ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาษา เช่น สัทศาสตร์, วิทยาการหน่วยคำ, วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6400175

   วัฒนธรรมโลก

   การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านการทำโครงงาน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาประสบการณ์ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม

   2 (1-2-3)
   6400176

   สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ

   ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ สัทอักษร การลงเสียงหนักในระดับคำ และการลงเสียงหนักในระดับประโยคที่ใช้ในสถานการณ์จริง เสียงในการพูดต่อเนื่อง รวมทั้งการ ฝึกถ่ายทอดเสียง และออกเสียงจากตัวอย่างหลาย ๆ แบบ

   3 (3-0-6)
   6400177

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารโดยเน้นโครงสร้างทางภาษาเรื่อง วลี อนุประโยค พร้อมกับประโยค กรรมวาจก ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา และเขียนประโยคความรวม โดยเน้นการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

   3 (3-0-6)
   6400178

   วรรณกรรมภาษาอังกฤษ

   รูปแบบ และองค์ประกอบบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

   3 (3-0-6)
   6400179

   การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

   การเขียนโครงสร้างประโยคพื้นฐานแบบต่าง ๆ การเขียนโครงร่างของย่อหน้า การเขียนประโยคเกริ่นนำ ประโยคสนับสนุน และประโยคสรุป การฝึกเขียนย่อสั้น ๆ ประเภทต่าง ๆ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ คำเชื่อมประโยค และเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง เน้นการเชื่อมโยงความคิด และกระบวนการเขียน

   3 (2-2-5)
   6400180

   การแปลภาษาอังกฤษ

   หลักการ ขั้นตอนการแปล และกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล ฝึกฝนแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับคำ วลี ปะโยค และย่อหน้า

   3 (2-2-5)
  4. วิชาเอกเลือก (ทางด้านการสอน) (10 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400181

   สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

   สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กระบวนการใช้สื่อและนวัตกรรม ประเภท การออกแบบ การพัฒนา การสร้าง การใช้ การวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพของสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย

   3 (2-2-5)
   6400182

   ค่ายภาษาอังกฤษ

   หลักการจัดค่ายภาษาอังกฤษ รูปแบบ วิธีการและเทคนิคการจัดค่ายภาษาอังกฤษ การพัฒนาเครื่องมือหรือสื่อสำหรับการจัดค่ายภาษาอังกฤษ การออกแบบหลักสูตรและฝึกปฏิบัติการจัดค่ายภาษาอังกฤษ การวัดผลและประเมินผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6400183

   การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

   ทฤษฎีเบื้องต้นและหลักการของการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี การสร้างบทเรียนด้วยเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

   2 (1-2-3)
   6400184

   สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูภาษาอังกฤษ

   การเสริมสร้างสมรรถนะ ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูภาษาอังกฤษ จิตวิทยาทางการศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรมและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางภาษาอังกฤษ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ และการสัมมนาด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6400185

   สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูภาษาอังกฤษ

   การเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะและกระบวนการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครูภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนด้านภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูภาษาอังกฤษ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟแวร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดระบบฐานข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเตอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายทางด้านภาษาอังกฤษและการสัมมนาทางวิชาการด้านภาษาและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6400186

   สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ

   ความหมาย ความสำคัญการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา การวิเคราะห์สภาพปัญหาในด้านการสอนภาษาอังกฤษ ฝึกตั้งหัวข้อในการสัมมนา ค้นคว้าแนวทางการแก้ไขปัญหา การฝึกปฏิบัติการจัดการสัมมนาใน รูปแบบต่าง ๆ

   2 (1-2-3)
   6400187

   การศึกษาอิสระในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

   ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ภายใต้หัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน เรียบเรียง ดำเนินการวิจัย นำเสนอข้อมูลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6400188

   การสอนซ่อมเสริมสำหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

   ความรู้เบื้องต้น แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนซ่อมเสริม การวินิจฉัยผู้เรียน การสอนซ่อมเสริมสำหรับเด็กที่มีปัญหาในการเรียน เด็กเรียนช้า การออกแบบกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ และการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการสอนซ่อมเสริม

   3 (2-2-5)
   6400189

   การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก

   วิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็ก ระบุและอธิบายองค์ประกอบ ประเภท ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับทักษะการคิด

   3 (2-2-5)
   6400190

   การสร้างเครื่องมือและการวัดผลภาษาอังกฤษ

   ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัดและประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6400191

   การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ

   กระบวนการจัดการเรียนรู้ หลักการและการฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค การนำเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคำถาม การใช้สื่อการเรียนรู้ การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดำ การอธิบายยกตัวอย่าง และสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ

   3 (2-2-5)
   6400192

   ภาษาอังกฤษในแบบทดสอบมาตรฐาน

   การทำแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL IELTS และ TOEIC และฝึกทำแบบทดสอบเพื่อให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

   3 (2-2-5)
  5. วิชาเอกเลือก (เฉพาะศาสตร์) (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400193

   การนำเสนอและการพูดในที่ชุมชน

   การนำเสนอประเภทต่าง ๆ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การนำเสนอเชิงธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลทั่วไปวิธีการเรียบเรียงความคิด ขั้นตอนและวิธีการนำเสนอ การใช้สื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ หลักการพูดในที่ชุมชน การโน้มน้าวใจการวิเคราะห์ผู้ฟัง การฝึกพูดในที่ชุมชน

   3 (2-2-5)
   6400194

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง

   ประเภทประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยค อนุประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง ความหลากหลายของวลีในภาษาอังกฤษ หน้าที่หลักของส่วนต่าง ๆ และส่วนขยายในโครงสร้างประโยค

   3 (3-0-6)
   6400195

   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

   กลวิธีการอ่านเพื่อจำแนกแยกแยะ และวิเคราะห์โครงสร้างของแนวการเขียนแบบต่าง ๆ ความคิดและวัตถุประสงค์ของผู้เขียน การหาข้อสรุปจากเหตุผลข้ออ้างทั้งที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย วิเคราะห์ข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผู้เขียน การวิจารณ์งานเขียน

   3 (3-0-6)
   6400196

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

   รูปแบบของการเขียน โครงสร้างการเขียนย่อหน้า การกำหนดหัวข้อเรื่อง การเรียบเรียงประโยคหลัก ในความสำคัญ และรายละเอียดสนับสนุน และฝึกฝนการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6400197

   วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

   ชนิดของคำ ประเภทต่าง ๆ ทางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ของคำในวลี ความสัมพันธ์ของวลี ในประโยค และวิเคราะห์หน่วยโครงสร้าง ในระดับคำ วลี อนุประโยค และประโยคในภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีวากยสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   6400291

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23