Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (107 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400151

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครูในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง กับบริบทความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดย วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู การฝึกปฏิบัติทักษะการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และการฝึกปฏิบัติทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ที่ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีมารยาทในการสื่อสารทางภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6400152

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทชีวิตประจำวันและการทำงานทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการนำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การนำเสนองานทางวิชาการ โดยใช้สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง

   3 (2-2-5)
   6400153

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6400154

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญาการศึกษาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและในการจัดการศึกษา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบท และแนวโน้มของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา และแนวโน้มการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ทฤษฎี แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค ของการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ การประยุกต์ใช้ผลการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400155

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

   แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการของหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ลักษณะหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่น การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การวิจัยออกแบบพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของยุคใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

   3 (2-2-5)
   6400156

   ศาสตร์การจัดการเรียนรู้

   แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเรียนรวม การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การบริหารจัดการชั้นเรียน การวางแผนและการจัดทำแผน การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400157

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับผู้เรียน และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแนวปฏิบัติในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประเมินผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6400158

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการและเครื่องวัดผลและประเมินการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ การรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6400159

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัด การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อ ความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6400160

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ จิตวิทยาการศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (2-2-5)
   6400161

   ความเป็นครู

   ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการองวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู การสร้างทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณืที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทและแนวโน้ม ของโลกและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400162

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ศึกษาและสังเกตบทบาทหน้าที่ครู และครูประจำชั้น บริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาบริบทของชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400163

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดยการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงในงานธุรการในชั้นเรียน การวางแผนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาเอก ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400164

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3

   การทดลองสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึกประสบการณ์ ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   2 (90)
   6400165

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

   การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูโดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการจัดทำแผนการสอน ออกแบบสื่อและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปจัดทำรายงานจากการฝึก ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400209

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย หลักเกณฑ์โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6400210

   หลักการคณิตศาสตร์

   โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ จำนวนธรรมชาติ จำนวนจริง ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6400398

   จำนวนและการดำเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

   การวิเคราะห์เนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจำนวนและการดำเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ได้แก่ ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง อัตราส่วน ร้อยละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนการใช้จำนวนในชีวิตจริง ความรู้สึกเชิงจำนวน จำนวนเชิงซ้อนและทฤษฎีจำนวน การนำทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการสอนและวิธีการสอนมาใช้ในการออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

   3 (2-2-5)
   6400399

   การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์

   ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความสำคัญของการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคและยุทธวิธีในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6400400

   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

   การวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400401

   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

   การวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับมัธยมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400402

   แคลคูลัส 2

   ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว และประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   3 (2-2-5)
   6400403

   พีชคณิตเชิงเส้น

   ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ตัวกำหนด การดำเนินการขั้นมูลฐาน การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย การรวมเชิงเส้นและผลการแผ่เชิงเส้น อิสระเชิงเส้นและไม่อิสระเชิงเส้น ฐานหลัก มิติ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ ปริภูมิผลคูณภายใน รูปแบบกำลังสอง และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6400404

   วิยุตคณิต

   หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ผลแบ่งกั้นและโพเซต กราฟและสมบัติของกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์ การแทนกราฟด้วยเมทริกซ์ พีชคณิตบูลีน

   3 (3-0-6)
   6400405

   พีชคณิตนามธรรม

   กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปวัฎจักร กรุปย่อยปรกติและกรุปผลหาร สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป ริงและสมบัติเบื้องต้นของริง ไอดีล อิลทิกรัลโดเมน ฟีลด์ และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6400406

   เรขาคณิต

   เรขาคณิตแบบยูคลิด การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย คำอนิยาม คำนิยาม สัจพจน์ทางเรขาคณิต การพิสูจน์เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยม วงกลม ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อัตราส่วนและสัดส่วน รูปสามเหลี่ยมคล้าย อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปหลายเหลี่ยมปกติ เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนเรขาคณิตในโรงเรียน

   3 (2-2-5)
   6400407

   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

   ระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องเอกรูป การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง

   3 (3-0-6)
   6400408

   ทฤษฎีจำนวน

   ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น สมภาค ฟังก์ชันเลขคณิต ฟังก์ชันฟีออยเลอร์ ฟังก์ชันจำนวนเต็มค่ามากสุด ทฤษฏีบทของออยเลอร์และแฟร์มา สมภาคเชิงเส้นและสมภาคพหุนาม ทฤษฎีบทของส่วนตกค้างกำลังสอง สัญลักษณ์เลอช็องดร์ สัญลักษณ์ยาโคบี แนวคิดพื้นฐานของการเข้ารหัสกุญแจสาธารณะ ระบบรหัสลับถุงเป้ ระบบรหัสลับอาร์เอสเอ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6400409

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
  4. วิชาเอกเลือก ด้านวิชาเฉพาะศาสตร์ (10 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400410

   จำนวนและพีชคณิต

   ระบบจำนวน สมบัติเกี่ยวกับจำนวน พีชคณิตเบื้องต้น พหุนามและสมการพหุนาม จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีของพหุนาม พหุนามหลายตัวแปร และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6400411

   ทฤษฎีสมการและอสมการ

   พหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของเทย์เลอร์ สมการพหุนาม ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการกำลังสอง สมการกำลังสาม สมการกำลังสี่ รากตรรกยะ กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก พื้นฐานของอสมการ อสมการที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันพีชคณิต อสมการที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ อสมการประเภทอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   6400412

   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

   สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวและเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น และประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   3 (2-2-5)
   6400413

   การวิเคราะห์เชิงซ้อน

   สมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมของลอเรนต์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง และการประยุกต์ การส่งคงแบบ

   3 (3-0-6)
   6400414

   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

   การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน การหาค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นและการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ และประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   3 (2-2-5)
   6400415

   คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา

   หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง การเชื่อมโยงปัญหาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางคณิตศาสตร์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์(PISA)

   1 (0-2-1)
   6400416

   ระบบจำนวน

   การสร้างระบบจำนวน จำนวนธรรมชาติ จำนวนเต็ม สมบัติต่าง ๆ ของจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ จำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน

   3 (3-0-6)
   6400417

   ทฤษฎีเซต

   การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ ทฤษฎีของเซตและฟังก์ชัน เซตอันดับ ภาวะเชิงการนับ ภาวะเชิงอันดับที่ สัจพจน์การเลือก และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6400418

   ทฤษฎีกราฟ

   บทนิยามพื้นฐานของกราฟ กราฟไม่ขาดตอน วิถีและวัฏจักร กราฟต้นไม้ กราฟออยเลอร์เลียนและกราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กัน กราฟระบุทิศทาง บทประยุกต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   3 (2-2-5)
   6400419

   ทฤษฎีรหัส

   รหัสเบื้องต้น รหัสเชิงเส้น รหัสวัฏจักร รหัสฮามมิง รหัสเพอร์เฟคท์ รหัสพหุนาม การเข้ารหัสและการถอดรหัส การตรวจจับและแก้ไขแบบคลาดเคลื่อน และประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   3 (2-2-5)
   6400420

   ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

   หลักการและการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แบบจำลองของประชากรชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การวิเคราะห์จุดสมดุลและความเสถียรของแบบจำลอง การวิเคราะห์พฤติกรรมของผลเฉลยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6400421

   กำหนดการเชิงเส้น

   กำหนดการเชิงเส้น ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยโดยกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว สภาพเสื่อมคลาย กำหนดการเชิงจำนวนเต็ม การประยุกต์ของกำหนดการเชิงเส้น และประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   3 (2-2-5)
   6400422

   การสร้างตัวแบบและการจำลองสถานการณ์

   การสร้างและการวิเคราะห์ต้นแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การสร้างต้นแบบและต้นแบบของปัญหา การหาผลเฉลยของปัญหา การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์

   3 (2-2-5)
   6400423

   การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ การป้อนข้อมูลและการจัดการข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการนำเสนอข้อมูล

   1 (0-2-1)
  5. กลุ่มวิชาเอกเลือก ด้านการสอนวิชาเอก (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6400396

   คณิตศาสตร์เพื่องานราชการ

   การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6400397

   สมรรถนะวิชาชีพสำหรับครูคณิตศาสตร์

   การเสริมสร้างสมรรถนะ ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูคณิตศาสตร์ จิตวิทยาทางการศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6400424

   คณิตศิลป์

   จุด เส้น ระนาบ พิกัด การแปลงทางเรขาคณิต แบบรูป แสง เงา รูปเหลี่ยม วงกลม วงรี การออกแบบและผลิตชิ้นงานโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ผ่านงานฝีมือหรือผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางคณิตศาสตร์

   1 (0-2-1)
   6400425

   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เช่น Geometer’s Sketchpad (GSP) Geogebra แอพลิเคชันในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และในที่ตั้ง

   3 (2-2-5)
   6400426

   พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

   การวิเคราะห์เนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางพีชคณิตในระดับโรงเรียน ได้แก่ แบบรูป ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ อสมการ ระบบสมการ กราฟ กำหนดการเชิงเส้น เมทริกซ์ การนำทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการสอนและวิธีการสอนมาใช้ในการออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับพีชคณิตในระดับโรงเรียน

   3 (2-2-5)
   6400427

   แคลคูลัสในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

   การวิเคราะห์เนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางพีชคณิตในระดับโรงเรียน ได้แก่ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ลำดับและอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ การนำทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการสอนและวิธีการสอนมาใช้ในการออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับพีชคณิตในระดับโรงเรียน

   3 (2-2-5)
   6400428

   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

   ความหมายและความสำคัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดและประเมินผลทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6400430

   การวัดและเรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

   การวิเคราะห์เนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางการวัดและเรขาคณิตในระดับโรงเรียน ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิต ความรู้สึกเชิงปริภูมิ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ การนำทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการสอนและวิธีการสอนมาใช้ในการออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิต

   3 (2-2-5)
   6400431

   ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

   การวิเคราะห์เนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน การกำหนดประเด็น การเขียนข้อคำถาม การกำหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล แผนภูมิ การนำเสนอข้อมูล การแจกแจงข้อมูล วัดตำแหน่งที่ของข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น การนำทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการสอนและวิธีการสอนมาใช้ในการออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

   3 (2-2-5)
   6400432

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัล

   ศัพท์เฉพาะทางการสอนคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสืบค้น อ่าน แปล และนำเสนอ บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยทางคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ศึกษา จากระบบฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และสาธิตการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6400433

   วิทยาการคำนวณ

   เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา และฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   6400434

   สะเต็มศึกษา

   แนวคิดสะเต็มศึกษา ความสำคัญของสะเต็มศึกษา องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

   3 (2-2-5)
   6400435

   การวัดและประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์

   สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ วิธีการวัดผลสมรรถนะ การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลด้านสมรรถนะ การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลสมรรถนะ

   3 (2-2-5)
   6400436

   หัวข้อคัดสรรทางการศึกษาคณิตศาสตร์

   หัวข้อคัดสรรทางการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตรี แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการศึกษาคณิตศาสตร์ เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

   2 (1-2-3)
   6400437

   คณิตคิดทันโลก

   คณิตศาสตร์การเงิน ประกอบด้วย ร้อยละ ดอกเบี้ยเชิงเดียว ดอกเบี้ยทบต้น ค่ารายงวด การจัดการรายจ่ายและการออมตามวิถีพอเพียง และการเพิ่มมูลค่าของเงินออมด้วยการลงทุนเบื้องต้น และการเข้าถึงความรู้ ความจริง ประกอบด้วย การให้เหตุผล ประพจน์และการหาค่าความจริง และความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผล

   3 (2-2-5)
   6400438

   สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา

   การวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรืองานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

   1 (0-2-1)
   6400439

   ค่ายคณิตศาสตร์

   แนวคิด หลักการ การจัดค่ายคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ การเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์ การประเมินค่ายคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

   2 (1-2-3)
   6400440

   โครงงานคณิตศาสตร์

   แนวคิด หลักการ ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ กระบวนการของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบโครงงาน การออกแบบโครงงานคณิตศาสตร์ การเขียนโครงงานคณิตศาสตร์ จัดทำโครงงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาคณิตศาสตร์ การนำเสนอโครงงาน การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

   2 (1-2-3)
   6400441

   การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา

   ความหมาย ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการเขียนรายงานวิจัย

   3 (2-2-5)
   6400442

   สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

   ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หลักการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

   2 (1-2-3)
   6400443

   สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูคณิตศาสตร์

   การเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะและกระบวนการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นคณิตศาสตรศึกษา การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูคณิตศาสตร์ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดระบบฐานข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเตอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายทางด้านคณิตศาสตร์

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23