Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (107 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (44 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300167

   แคลคูลัส 1

   การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความต่อเนื่องอนุพันธ์ ปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

   3 (3-0-6)
   6300168

   แคลคูลัส 2

   ลาดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรมกาลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมโลรองต์เมทริกซ์และตัวกาหนด ค่าลาดับขั้นของเมทริกซ์ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

   3 (3-0-6)
   6300169

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และพื้นฐานการคำนวณทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม และการคำนวณพื้นฐานทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (3-0-6)
   6300170

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนาคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส และบิกแบง และการคานวณพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและหลักการอิเล็กทรอนิกส์

   3 (3-0-6)
   6300171

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   1 (0-2-1)
   6300172

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   แนะนำเคมีสาหรับวิศวกร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีสาหรับวัสดุวิศวกรรม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ ก๊าซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย แผนภาพสมดุลสาหรับวัสดุวิศวกรรม สมดุลเคมี เทอร์โมไดนามิกส์สาหรับวิศวกรรม จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี พื้นฐานเคมีสิ่งแวดล้อม

   1 (0-2-1)
   6300173

   ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาเคมีสำหรับวิศวกร

   1 (0-2-1)
   6300174

   เขียนแบบวิศวกรรม

   การเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิกและการเขียนภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบเกี่ยวกับแผนผังโรงงาน งานสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   6300175

   เขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบ การกำหนดขนาด มาตรฐานเกลียว การกำหนดผิวชิ้นงาน พิกัดงานสวม พิกัดเผื่อรูปทรงและตำแหน่ง แผนผังโรงงานและงานสิ่งแวดล้อม

   1 (0-3-0)
   6300176

   วัสดุวิศวกรรมและกระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรม

   โครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม การแปลความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของวัสดุ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นฐานของกระบวนการผลิตโดยมุ่งเน้นการลดของเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต และปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   6300177

   สถิติสำหรับการจัดการงานวิศวกรรม

   สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจโดยอาศัยทางสถิติ ความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้เหมาะสมกับปัญหาทางอุตสาหกรรม การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์การถดถอยสาหรับการพยากรณ์ในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการใช้โปรแกรมทางด้านสถิติในการประยุกต์ใช้กับระบบอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   6300178

   ปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรรมพื้นฐานและอัตโนมัติ

   ทักษะพื้นฐานทางด้านช่าง และการใช้เครื่องมือในงานวิศวกรรม ทักษะการทางานบนเครื่องจักรกลการผลิตพื้นฐาน งานเชื่อม งานขึ้นรูป งานกลึง งานตะไบ หลักการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ปฏิบัติการสำหรับการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ การกลึงและการกัดด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

   1 (0-3-0)
   6300179

   สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

   ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน จุดศูนย์กลางของวัตถุ หลักการงานสมมติ และเสถียรภาพ และปฏิบัติการสถิตยศาสตร์วิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   6300180

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรม

   หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทางานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาการเขียนโปรแกรมปัจจุบัน การปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   6300181

   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

   กฎหมายและข้อบังคับสิ่งแวดล้อม มลภาวะและผลกระทบต่อสุขภาพ เคมีสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการมลพิษเสียง การบาบัดน้ำเสีย การจัดการมลพิษอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย และฝึกวิเคราะห์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6300182

   การจัดการลีนซิกซิกม่า

   แนวคิดของลีนซิกซิกม่า ขอบเขตและระเบียบวิธีการของลีนซิกซิกม่า เสียงของลูกค้า แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การปรับใช้ลีนซิกซิกม่า การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรลีนซิกซิกม่า การเตรียมองคกรและการสรางทีมงานลีน การลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการทางานแบบลีน

   3 (2-2-5)
   6300183

   การป้องกันและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม

   ลักษณะของมลพิษอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับการปล่อยของเสียอุตสาหกรรม หลักการป้องกันมลพิษอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษน้ำ การควบคุมมลพิษอากาศ การควบคุมมลพิษกากอุตสาหกรรม และปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6300271

   เคมีสำหรับวิศวกร

   แนะนำเคมีสาหรับวิศวกร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีสาหรับวัสดุวิศวกรรม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ ก๊าซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย แผนภาพสมดุลสำหรับวัสดุวิศวกรรม สมดุลเคมี เทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรม จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี พื้นฐานเคมีสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (27 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300184

   วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

   สาเหตุของอุบัติเหตุ ความสูญเสียและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการจัดการความปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน การสอบสวน การฝึกวิเคราะห์และรายงานอุบัติเหตุ ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักรและงานไฟฟ้า ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทางาน การป้องกันและระงับอัคคีภัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การปฐมพยาบาล และกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน

   3 (2-2-5)
   6300185

   การควบคุมและการจัดการด้านคุณภาพ

   ระบบควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต การเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ เช่น ใบตรวจสอบ แผนภูมิควบคุมพาเรโต แผนภูมิเหตุและผล แผนภูมิควบคุมคุณภาพ สมรรถภาพของกระบวนการ การชักสิ่งตัวอย่าง วิศวกรรมคุณภาพ ระบบงานคุณภาพด้านต่างๆ เช่น ISO 9000, ISO 14000 การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ

   3 (2-2-5)
   6300186

   การจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

   ความหมายและแนวคิดของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสาคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการขนส่งการคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมช่วยในการประเมินปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการขนส่ง

   3 (2-2-5)
   6300187

   การผลิตที่สะอาดในอุตสาหกรรมสีเขียว

   นโยบายและแนวคิดของอุตสาหกรรมสีเขียว เกณฑ์ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติอุตสาหกรรมสีเขียว หลักการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สมดุลมวลกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดของเสียเหลือน้อยที่สุด และฝึกปฏิบัติการประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6300188

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรม บทความเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   6300189

   ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการงานวิศวกรรม

   คำาศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานการจัดการงานวิศวกรรม และฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมด้านโลจิสติกส์หรืออุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเสนอโครงงานทางด้านวิศวกรรม

   3 (3-0-6)
   6300190

   การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์

   หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต ขั้นตอนดำเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เป้าหมายและขอบเขตการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การเก็บข้อมูลและจัดทาบัญชีรายการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต การแปลผล การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฝึกการประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์

   3 (2-2-5)
   6300191

   การจัดการขยะและของเสียอันตรายในอุตสาหกรรม

   แหล่งกำเนิดและประเภทของขยะมูลฝอย กฎหมายเกี่ยวกับขยะมูลฝอย การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด การนำขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย การจัดการของเสียอันตราย การบำบัดและกาจัดของเสียอันตราย การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6300192

   โครงงานการจัดการงานวิศวกรรม 1

   ศึกษาเบื้องต้นในโครงงานทางการจัดการงานวิศวกรรมที่น่าสนใจ สำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน อภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้สอน โดยโครงงานที่ทำอาจเป็นงานวิจัย งานออกแบบและพัฒนา งานผลิตหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการจัดการงานวิศวกรรม และนำเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานข้อเสนอเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   1 (0-3-0)
   6300193

   โครงงานการจัดการงานวิศวกรรม 2

   ดำเนินการทำโครงงานในในหัวข้อที่นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาแล้ว ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน นักศึกษารายงานความก้าวหน้า และนำเสนอผลการดำเนินโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   2 (0-6-0)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300194

   การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

   การบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน บทบาทคลังสินค้าในโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบคลังสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้ง และการวางผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนของการไหลของวัสดุ การสร้างแบบจำลองในการออกแบบและการวิเคราะห์คลังสินค้าและเครือข่ายกระจายสินค้า การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า บทบาทคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศ ปฏิบัติการออกแบบชนิดและชั้นวางสินค้า

   3 (2-2-5)
   6300195

   การวิเคราะห์ต้นทุนทางวิศวกรรมโลจิสติกส์

   แนวคิดพื้นฐานด้านการเงิน การวิเคราะห์การเงินและบัญชีต้นทุน การคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม วิธีการแบ่งประเภทต้นทุนโลจิสติกส์ แนวคิดในการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การแบ่งปันกิจกรรม การวางแผนต้นทุน การประมาณการต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดงบประมาณ ต้นทุนกระบวนการ การจัดสรรต้นทุน และปฏิบัติการโปรแกรมวิเคราะห์ต้นทุน

   3 (2-2-5)
   6300234

   การวิจัยการปฏิบัติงานสำหรับโลจิสติกส์

   ความเป็นมาของการวิจัยปฏิบัติการ ทฤษฎีการตัดสินใจ การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ การหาคำตอบโดยวิธีกราฟ วิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาควบคู่ การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการแจกจ่ายงาน การวิเคราะห์ข่ายโครงการ ทฤษฎีแถวคอย การจัดการสินค้าคงคลัง ปฏิบัติการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจาลองแบบปัญหาสาหรับการตัดสินใจ

   3 (2-2-5)
   6300235

   วิศวกรรมซ่อมบารุงระบบรางและขนส่ง

   หลักการพื้นฐานงานซ่อมบำรุง หลักการซ่อมบำรุงแบบต่างๆ การวางแผนการซ่อมบำรุง โรงซ่อมบำรุง เครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพและความปลอดภัยในการบำรุงรักษา ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องจักรเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

   3 (2-2-5)
   6300236

   การขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

   การบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้ามุ่งเน้นเพื่อประหยัดพลังงานและลดการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ศึกษาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆ การจัดตารางเวลา การกาหนดเส้นทางในการขนส่ง นโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจำลองแบบปัญหาสำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหา การเดินทาง และการขนส่ง

   3 (2-2-5)
   6300237

   การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ

   ระบบการขนถ่ายวัสดุ การแยกประเภทและชนิดของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ขอบเขตการใช้งานของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ชิ้นส่วนประกอบและหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุประเภทสายพานลำเลียง ลูกกลิ้งลำเลียง สกรูลำเลียง โซ่ลำเลียงและอุปกรณ์ลำเลียงแบบสั่นสะเทือน การใช้อุปกรณ์ประเภทกว้าน เครน ลิฟท์ การขนถ่ายวัสดุที่เป็นหน่วย เช่น รถเข็น รถลาก รถพ่วงและระบบคอนเทนเนอร์ การจัดการความสามารถในการรับภาระของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแต่ละชนิด ปฏิบัติการการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ

   3 (2-2-5)
   6300238

   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบโลจิสติกส์ แนวคิดและโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ การทดสอบ การนำไปใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล การกำหนดมาตรฐานสินค้า (บาร์โคด) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำระบบการติดตามและสอบกลับ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ ปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

   3 (2-2-5)
   6300239

   การจัดการการจัดซื้อจัดหาเพื่อสิ่งแวดล้อม

   ความสำคัญของการจัดซื้อและการจัดหา หลักการในการจัดซื้อ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อ โลจิสติกส์กับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ การจัดองค์กรการจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงินลงทุนในการจัดซื้อ การเจรจาต่อรองในการจัดซื้อ การจัดการการจัดซื้อจัดหาเพื่อสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและกฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง

   3 (2-2-5)
   6300240

   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับโลจิสติกส์

   การประยุกต์ใช้ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับโลจิสติกส์ การวางแผนและการจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หลักการจัดการสิ่งแวดลอม วิธีการพื้นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดขอบเขตงาน การกลั่นกรองขอมูล การฝึกปฏิบัติจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6300241

   การจัดการและควบคุมมลพิษอากาศสำหรับโลจิสติกส์

   ประเภทและแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ลักษณะของปัญหาการเกิดมลภาวะทางอากาศ ขบวนการทางกายภาพและกลไกทางปฏิกิริยาเคมีที่กอใหเกิดมลพิษประเภทตาง ๆ การแพร่กระจายของสารมลพิษในอากาศ ฝึกปฏิบัติแบบจาลองทางคณิตศาสตร์การแพร่กระจายของสารมลพิษ หลักการควบคุมมลพิษอากาศประเภทอนุภาคและแก๊ส การตรวจสอบและเฝ้าระวัง กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษอากาศสำหรับโลจิสติกส์

   3 (2-2-5)
   6300242

   การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน

   การจัดการกระบวนการด้านโลจิสติกส์ การลดเวลาการดำเนินงาน การเพิ่มคุณค่าของการไหลของทรัพยากรด้านโลจิสติกส์ การกำจัดความสูญเปล่า แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าของการจัดการ โลจิสติกส์แบบลีน การลดต้นทุนในการดาเนินงานโลจิสติกส์ ปฏิบัติการการจัดการโลจิสติกส์แบบลีน

   3 (2-2-5)
   6300243

   การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางวิศวกรรม

   ความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินโครงการ ประเภทโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดหาและการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงาน ศึกษาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภายในต่อการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การบริการ และการเงินของโครงการที่จะลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ การประเมินโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงของโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ การนำโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ในการประเมินโครงการ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของการตัดสินใจทางการเงินและผลกระทบต่อโครงการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินของโครงการ การปฏิบัติการในการจัดทาโครงการและวิธีการนาเสนอ

   3 (2-2-5)
   6300244

   การจัดการการปฏิบัติการในโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อม

   ความสาคัญของการบริการการผลิตและการปฏิบัติการ ระบบการผลิต การใช้แผนภูมิกระบวนการ แผนภาพการไหล การตัดสินใจสำหรับการผลิต การวางแผนการผลิตแบบต่างๆ การควบคุมการผลิต การสุ่มตัวอย่าง การจัดอันดับประสิทธิภาพ การจัดการพัสดุคงคลัง การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

   3 (2-2-5)
   6300245

   การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

   บทบาทและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ การลำเลียงวัสดุในระบบโลจิสติกส์ หน้าที่และมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบรรจุภัณฑ์ การตัดสินใจด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อระบบโลจิสติกส์ บรรจุภัณฑ์กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเภทของอุปกรณ์ในการลำเลียงวัสดุ การเลือกใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6300246

   การจัดการการบริการลูกค้า

   บทบาทและความสำคัญของการให้บริการลูกค้าในระบบโลจิสติกส์ แนวคิดทฤษฎีการบริการลูกค้า คุณภาพการบริการลูกค้า ความพึงพอใจในการบริการ กระบวนการบริการลูกค้า การออกแบบการบริการลูกค้า การสร้างระบบการส่งมอบบริการ กลยุทธ์การให้บริการลูกค้า วิธีการประเมินหลังให้บริการ การพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการการบริการลูกค้า

   3 (2-2-5)
   6300247

   การประกันภัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและสิ่งแวดล้อม

   หลักการและแนวความคิดในการจัดการความเสี่ยงภัยในงานโลจิสติกส์ เสี่ยงภัยชนิดต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับงานโลจิสติกส์ ประเภทของกรมธรรม์และสัญญาประกันภัย หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย หลักการของกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ เช่น กฎหมายการขนส่ง กฎหมายศุลกากร และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น

   3 (3-0-6)
   6300248

   การป้องกันมลภาวะและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในโลจิสติกส์

   หลักการป้องกันมลภาวะ การสำรวจหาวิธีการป้องกันมลพิษและจัดลำดับความสำคัญ หลักการลดปริมาณของเสียที่แหล่งกำเนิด เทคโนโลยีสะอาด การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ความคุ้มค่าของการป้องกันมลพิษเชิงเศรษฐศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการประเมินวงจรชีวิตสิ่งแวดล้อม การออกแบบเพื่อ สิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6300249

   การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่ใช้กับการขนส่งในแต่ละรูปแบบ พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง การควบคุมการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   3 (3-0-6)
   6300250

   ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

   ศึกษาปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจทางวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมตามเทคโนโลยีที่พัฒนาหรือตามความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300267

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม การเตรียมพร้อมสู่ความสาเร็จ ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ

   1 (0-3-0)
   6300268

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม เป็นเวลา 300 ชั่วโมง ในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิศวกรรม

   5 (300)
   6300269

   เตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางการจัดการงานวิศวกรรม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการจัดการงานวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางาน โดยนักศึกษาต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง

   0 (30)
   6300270

   สหกิจศึกษา

   นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่ออาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ โดยนักศึกษาต้องผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23