Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (104 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300466

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   6301328

   อิเล็กทรอนิกส์

   ทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างเชิงสัญลักษณ์และชนิดของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การเคลื่อนที่ของประจุนำไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ การป้อนไบแอสและกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแส-แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ไดโอด การทำงานของไดโอดในวงจรเรียงกระแส การทำงานเชิงกายภาพและแบบจำลองวงจรขยายพื้นฐานของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์แบบเฟต วงจรออปแอมป์เชิงเส้นและการใช้งานวงจรขยายแรงดันไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   6301329

   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

   ปฏิบัติการอ่านค่าตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ระบุการป้อนกระแสไบแอสและกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแส-แรงดันไฟฟ้า วงจรเรียงกระแส วงจรขยายของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์แบบเฟต วงจรออปแอมป์เชิงเส้น วงจรขยายแรงดันไฟฟ้า

   2 (0-4-2)
   6301330

   ปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   การอ่านและเขียนตามระบบเอสไอ การอ่านและเขียนแบบงานเดินสายไฟและระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง งานเครื่องกล งานควบคุมระบบ One line Diagram, Schematic Diagram, Wiring Diagram การอ่านและเขียนสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านและการระบุค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   2 (0-4-2)
   6301331

   ปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   การใช้งานเครื่องมือวัดตามมาตรฐานการวัดแบบสากล การอ่านค่าความผิดพลาดในการวัด หลักการใช้งานของเครื่องวัดไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์ เครื่องวัดแบบบริดจ์ ออสซิลโลสโคป มิเตอร์แบบดิจิตอล

   2 (0-4-2)
   6301683

   ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

   ทักษะภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรม คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปตีความ ขยายความ รวมทั้งการนาเสนอด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   6301684

   ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนเรื่องราว เนื้อหา เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บทความงานวิจัย ฝึกทักษะการอ่านตำราเรียนภาษาอังกฤษ สรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ รวมทั้งวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล ตอบคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษได้

   3 (3-0-6)
   6301685

   ฟิสิกส์เบื้องต้น

   การวัดและความแม่นยำในการวัด ระบบสเกลาร์และเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ แรงและผลของแรง กำลัง งาน และพลังงาน การเคลื่อนที่ ฮาร์มอนิกส์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณ์การแผ่ความร้อน อุณหพลศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6301686

   การติดตั้งไฟฟ้า

   การป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า และวัสดุในงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ประเภทของการติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้า วิธีการเดินสายดิน การตรวจสอบวงจรและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน จากการคำนวณและตาราง การติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว โหลดเซ็นเตอร์ เซฟตี้สวิตซ์ ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   6301687

   ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า

   การจ่ายกำลังระบบไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ด้วยเข็มขัดรัดสาย ท่อร้อยสายไฟ บนผนังไม้และผนังปูน งานติดตั้งสายดิน ตู้โหลดเซ็นเตอร์ เครื่องป้องกันไฟรั่ว ภายในอาคาร

   2 (0-4-2)
   6301688

   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   การปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การประมวลข้อมูลการนำโปรแกรมมาใช้กับการจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบ การค้นหาฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระบบข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   2 (0-4-2)
   6301755

   เคมีเบื้องต้น

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (49 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301333

   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์

   การออกแบบลายวงจรบนแผ่นพีซีบี การออกแบบวงจรขยายสัญญาณรบกวนต่ำ วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรแหล่งจ่ายกำลัง วงจรกรองความถี่ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ วงจรรวมสัญญาณ วงจรพหุคูณสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณความถี่ฐานแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น

   2 (0-4-2)
   6301689

   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

   กฎของโอห์ม การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ กฎของเคอร์ชอฟ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส คุณสมบัติของตัวต้านทาน ขดลวดเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ตัวประกอบกำลังและการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเฟสเดียวและสามเฟส

   3 (3-0-6)
   6301690

   ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

   วัดค่าความต้านทาน, แรงดันและกระแส การหาค่ารีแอคแตนซ์ อิมพีแดนซ์และแอทมิตแตนซ์ของวงจร ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

   2 (0-4-2)
   6301697

   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

   จำนวนเชิงซ้อน วิเคราะห์ฟังก์ชันเชิงซ้อน การส่งคงรูป อินทิกรัลเชิงซ้อน และทฤษฎีตกค้าง การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซในทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม สมการผลต่าง อนุพันธ์ย่อยและปัญหาค่าขอบเขต วิธีการแยกตัวแปร การแก้สมการคลื่น สมการการซึมซาบ และสมการลาปลาซ

   3 (3-0-6)
   6301699

   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไดโอดกำลัง เอสซีอาร์ จีทีโอ ทรานซิสเตอร์กำลังชนิดไบโพลาร์ มอสเฟต ไอจีบีที วงจรขยายกำลัง วงจรเรคติไฟเออร์ วงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานอุตสาหกรรม

   2 (0-4-2)
   6301700

   ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

   ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การคำสั่ง ชนิดตัวแปร ฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมในปัญหาต่างๆ คำสั่ง คำนวณ แสดงผล ทำซ้ำ เงื่อนไข และการสร้างโปรแกรมย่อย

   2 (0-4-2)
   6301701

   ปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์

   ระบบนิวเมติกส์ สัญลักษณ์ โครงสร้าง ลำดับการทำงานและการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์ การกำหนดรหัสของอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ การเขียนวงจรควบคุม วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมระบบนิวเมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ การออกแบบวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้า การออกแบบวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้าร่วมกับการทำงานด้วยพีแอลซี

   2 (0-4-2)
   6301702

   โปรแกรมสำเร็จรูปในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   โครงสร้างและขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบไฟฟ้า การจำลองผลการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอผลงานด้วยระบบสามมิติ การผลิตสื่อ การสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ

   2 (0-4-2)
   6301703

   โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

   พื้นฐานไดอะแกรมรีเลย์ โครงสร้างของพีแอลซี ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมพีแอลซีตามมาตรฐาน หลักการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม คำสั่งควบคุมพื้นฐานของพีแอลซี การเขียนและทดสอบโปรแกรมพีแอลซี ระบบสื่อสารข้อมูลของพีแอลซี หลักการทำงานร่วมกันของระบบพีแอลซีกับระบบเอชเอ็มไอ การประยุกต์ใช้งานพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   6301704

   ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

   การเขียนไดอะแกรมของรีเลย์ ภาษาคำสั่งบูลลีน ภาษาคำสั่งแลดเดอร์ไดอะแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตามกระบวนการ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในอุตสาหกรรม

   2 (0-4-2)
   6301709

   การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

   วงจรสมมูลของวงจรขยายออปแอมป์ การออกแบบวงจรเฟสล็อกลูป การออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถี่ฐานแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การออกแบบวงจรเปรียบเทียบสัญญาณ การออกแบบวงจรรวมสัญญาณ การออกแบบวงจรพหุคูณสัญญาณ การออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณ การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกำลัง การออกแบบวงจรกรองความถี่ออปแอมป์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ วงจรขยายสัญญาณรบกวนต่ำ การออกแบบลายวงจรบนแผ่นพีซีบี

   3 (3-0-6)
   6301710

   ปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

   วงจรขยายออปแอมป์ วงจรขยายสัญญาณความถี่ฐาน วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรรวมสัญญาณ วงจรแหล่งจ่ายกำลัง วงจรพหุคูณสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ วงจรกรองความถี่ออปแอมป์ วงจรขยายสัญญาณรบกวนต่ำ

   2 (0-4-2)
   6301711

   ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอล

   ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การบวก ลบ คูณ หาร และการเปลี่ยนแปลงฐานเลขระบบต่างๆ ลอจิกเกทชนิดต่างๆ หลักการพีชคณิตบูลลีน ตารางความจริง การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่นลอจิก การออกแบบวงจรลอจิกเกต โดยใช้ไอซีประเภทต่างๆ และการประยุกต์ใช้งานการออกแบบวงจรโดยใช้ผังคาร์โนห์ ฟลิบฟลอปชนิดต่างๆ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูลการออกแบบวงจรซีเควนเชียล และวงจรพัลส์

   2 (0-4-2)
   6301712

   เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในอุตสาหกรรม

   ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น สัญลักษณ์และคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ โครงสร้างและคุณสมบัติของเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับการวัดความดัน วัดการไหล วัดระดับ วัดอุณหภูมิและการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ตัวตรวจจับระยะใกล้ การแปลงสัญญาณจากเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์เป็นสัญญาณมาตรฐาน

   3 (3-0-6)
   6301713

   ปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในอุตสาหกรรม

   เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในอุตสาหกรรม วัดความดัน วัดการไหล วัดระดับ วัดอุณหภูมิและการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การตรวจจับวัตถุ

   2 (0-4-2)
   6301714

   ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน

   ระบบฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์เกี่ยวกับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูล การใช้งานพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของไมโครคอนโทรเลอร์ การคำสั่งด้วยสัญณาณเสียง ไดโอดเปล่งแสง ตัวเลข และตัวอักษร ขับมอเตอร์แบบต่างๆ การเขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์เดินตามแสง และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ

   3 (3-0-6)
   6301715

   ปฏิบัติการระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน

   ระบบฮาร์ดแวร์ โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ การจัดการข้อมูลพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของไมโครคอนโทรเลอร์ ไดโอดเปล่งแสง ระบบตัวเลขและตัวอักษร ขับมอเตอร์ การขับเคลื่อนหุ่นยนต์และการตรวจจับวัตถุ

   2 (0-4-2)
   6301716

   ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

   โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ คำสั่ง การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี ลำดับตารางเวลา บรรทัดของคำสั่ง การต่อเพิ่มหน่วยความจำ คำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งาน การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ในอนาคต การเลือกใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน การเขียนโปรแกรมควบคุม การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์

   3 (3-0-6)
   6301717

   ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ได้แก่การใช้งานชุดฝึกทดลองไมโครโปรเซสเซอร์ ชุดคำสั่ง และการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้การอินเตอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุท-เอาท์พุท และกับหน่วยความจำ การดีโค๊ดแอดเดรส การพัฒนาซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบ ไมโครโปรเซสเซอร์ และการปฏิบัติเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นิยมใช้งานในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

   2 (0-4-2)
   6301719

   หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1

   ศึกษาหัวข้อและวิวัฒนาการด้านอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ การเขียนโครงการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมในการทำงานวิจัย หัวข้อในแต่ละภาคการศึกษาอาจจะแตกต่างกันไป

   2 (0-4-2)
   6301720

   หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2

   การจัดทำปัญหาหัวข้อพิเศษ ที่สอดคล้องสอดคล้องกับแขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ การใช้นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชา ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสู่ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

   2 (0-4-2)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301705

   ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ

   ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติผ่านเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่โปรแกรมได้ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต อุปกรณ์ตรวจจับ สวิตช์ โซลินอด์ยวาล์ว การเขียนโปรแกรมและการออกแบบระบบควบคุม ปฏิบัติการวิธีการเชื่อมต่อสื่อสารแบบเครือข่ายระบบควบคุม การกระจาย และการรวมศูนย์การควบคุม การควบคุมจากระยะไกล

   2 (0-4-2)
   6301706

   ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์

   โครงสร้างพื้นฐานของระบบควบคุมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมหลักแบบเวลาจริง ภาพรวมของกระบวนการในการพัฒนาระบบเครื่องมือในการจำลองระบบ แบบจำลองเบื้องต้น การสร้างและวางระบบจำลอง พฤติกรรมอิมพลีเมนเทชันโมเดล การใช้แผนภูมิแบบโครงสร้างในการวางลำดับขั้นของระบบ การเปลี่ยนโครงข่ายของกระบวนการ แผนผังแสดงสภาวะให้เป็นแผนภูมิแบบโครงสร้าง กรณีศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

   2 (0-4-2)
   6301727

   การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีและปฏิบัติคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ คอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตในโรงงาน การประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรลอจิก วงจรบอร์ด องค์ประกอบและระบบเชิงกล การอินเตอร์เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เทคโนโลยีโครงข่าย

   3 (3-0-6)
   6301728

   ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์

   การแทนความรู้และการหาเหตุผล ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ตัวกระทำ กลยุทธ์การค้นหา การวางแผน การหา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบเบย์ โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้แบบเสริมกำ ลัง การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในหุ่นยนต์และเครื่องจักร

   3 (3-0-6)
   6301732

   การออกแบบระบบการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง

   หลักการและการวิเคราะห์ระบบไอโอที การออกแบบระบบไอโอทีร่วมกับฮาร์แวร์ อุปกรณ์เครือข่ายเซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อ ชั้นประมวลผลก้อนเมฆ การประยุกต์ใช้งานระบบไอโอทีกับระบบตรวจจับอัจฉริยะ ระบบกริดไฟฟ้าอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ และระบบขนส่งอัจฉริยะ

   3 (3-0-6)
   6301736

   เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

   ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การไหลของกระแสในสารกึ่งตัวนำ รอยต่อพีเอ็น ความต้านทานและความจุไฟฟ้าของรอยต่อพีเอ็น การพังทลายของรอยต่อพีเอ็นไดโอดชนิดต่างๆ วงจรไบอัสไฟตรงของทรานซิสเตอร์ วงจรขยายและสวิตช์ วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก ทรานซิสเตอร์แบบมอสเฟต แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

   3 (3-0-6)
   6301737

   วิศวกรรมการควบคุมสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์

   แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบหุ่นยนต์อย่างง่าย ระบบควบคุมแบบวงปิดและวงเปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การพล็อตโบด เสถียรภาพของระบบ ตัวควบคุมแบบพีไอดีและแบบพีไอดีปรับปรุง การวางโพล ตัวควบคุมแบบกำลังสองน้อยที่สุด ตัวสังเกตค่าสถานะ การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบต่างๆ กับระบบหุ่นยนต์

   3 (3-0-6)
   6301738

   ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

   การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว โครงสร้างและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า กระบวนการและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ข้ามแพลตฟอร์ม การเขียนโปรแกรมมัลติทาสกิ้งด้วยระบบปฏิบัติการเรียลไทม์เทคนิคการออกแบบร่วมกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในเครื่องใช้ไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   6301739

   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีไร้สาย

   ความรู้ทางวิศวกรรมในการผลิตระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสาร สำหรับอุตสาหกรรมหรือองค์กรวิสาหกิจที่มีสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรวิสาหกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจสารสนเทศเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ ระบบข้อมูลสารสนเทศดาวเทียม อุตสาหกรรมเกมและศึกษาบันเทิง ระบบเครือข่ายองค์กรวิสาหกิจ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ของวิสาหกิจขนาดใหญ่

   3 (3-0-6)
   6301740

   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านหุ่นยนต์

   ฟังก์ชัน มอดูลการใช้ซ้ำและการใช้ในระบบซอฟต์แวร์หลายมอดูล คลาสและอ็อบเจกต์ หลักมูลของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การนำเสนอข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   6301741

   ระบบการควบคุมแบบป้อนกลับ

   ระบบควบคุมการปิดและเปิด แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันโอนย้าย แผนภาพกรอบ แผนภาพการไหลของสัญญาณ หลักการการควบคุมแบบป้อนกลับ การวิเคราะห์เสถียรภาพ การตอบสนองทางความถี่ และการออกแบบระบบควบคุม การวัดเบื้องต้นและคุณลักษณะการวัดคุม คุณลักษณะของกระบวนการจริง เครื่องควบคุมเชิงเส้น คุณลักษณะของเครื่องควบคุม อุปกรณ์วัดป้อนกลับ อุปกรณ์ส่วนสุดท้ายในระบบควบคุม เครื่องควบคุมไม่ใช่เชิงเส้น ระบบหลายวงควบคุม

   3 (3-0-6)
   6301742

   การออกแบบระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

   เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบนิวแมติกและระบบนิวแมติกไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกและระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า การโปรแกรมเชิงตรรกะควบคุมสำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบนิวแมติกไฟฟ้าและระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า การประยุกต์และการออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับระบบการผลิต

   3 (3-0-6)
   6301743

   หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ในกระบวนการผลิต

   หุ่นยนต์อุตสาหกรรม กลไกของแขนกลในอุตสาหกรรม อุปกรณ์ขับและอุปกรณ์ตรวจรู้ ระบบและองค์ประกอบการควบคุม การสื่อสารในระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การปฏิบัติการและการโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยแป้นการสอนตำแหน่ง การสร้างแบบจำลองงานและการจำลองสถานการณ์ การออกแบบและการจำลองระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการประยุกต์ในกระบวนการผลิต

   3 (3-0-6)
   6301744

   การประมวลสัญญาณ

   สัญญาณและระบบแบบดิสครีท, หลักการสุ่มสัญญาณ, หลักการเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อกมาเป็นสัญญาณดิจิตอล, หลักการเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลมาเป็นสัญญาณแอนะล็อก, การประมวลสัญญาณดิจิตอลตามเวลา, การประมวลสัญญาณดิจิตอลตามความถี่, การแปลงฟูเรียร์แบบดิสครีต, ระบบดีสครีตแบบ FIR และแบบ IIR, เสถียรภาพของระบบดิจิตอล, การแปลงแบบ Z, คุณสมบัติของการแปลงแบบ Z และการใช้งาน, การออกแบบระบบดิจิตอล, การออกแบบฟิลเตอร์แบบ IIR, การออกแบบฟิลเตอร์แบบ FIR, หลักการหาการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว

   3 (3-0-6)
   6301745

   การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

   การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรสวิตช์ชิ่ง การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232 และพอร์ตขนาน การแสดงผลผ่านอุปกรณ์เซเว่นเซกเมนต์ การแสดงผลผ่านจอแอลซีดี ควบคุมสเต็ปมอเตอร์ที่โปรแกรมได้ ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการทำงานระบบจักรกล แขนกล ระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ สำหรับในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมสวิตซ์ระดับแรงดันไฟฟ้าสูง

   3 (3-0-6)
   6301746

   การออกแบบวงจรพัลส์และวงจรกรองความถี่

   หลักการ วงจรแปลงรูปสัญญาณแบบต่างๆ ชนิดและคุณสมบัติของวงจรกรองความถี่ วงจรกรองความถี่แบบแอนะล็อกที่ใช้อุปกรณ์แบบพาสซีฟและแอ็กตีฟในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การประมาณวงจรกรองความถี่แบบบัตเตอร์เวิธร์ เชบีเชฟและแบบอื่นๆ เทคนิคการวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรกรองความถี่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่

   3 (3-0-6)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301751

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์

   ส่งเสริมให้จัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การปลูกฝังในการพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ตลอดจนแนวทางและโอกาสของการประกอบอาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์ หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น

   1 (0-2-1)
   6301752

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์

   กำหนดให้นักศึกษาเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของสาขาวิชา และต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมนำเสนอต่อกรรมการของสาขาวิชาเมื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้น

   5 (300)
   6301753

   การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์

   แส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษาวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน

   0 (30 ชั่วโมง)
   6301754

   สหกิจศึกษาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์

   ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกันกับสาขาวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา และมีกระบวนการนิเทศที่เหมาะสม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน แต่นักศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23