Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (99 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (25 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300358

   ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   ศึกษาคำศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างตามหน้าที่ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนรายงาน การฟัง และการสื่อสาร เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร

   3 (3-0-6)
   6300359

   เคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลายและความเข้มข้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300360

   เคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การจำแนกประเภทของสารอินทรีย์ การศึกษาโครงสร้างทางเคมี การเรียกชื่อสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์ที่มีออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกเบื้องต้น รวมถึงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300361

   เคมีวิเคราะห์ 1

   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิติเบื้องต้นและปริมาณสารสัมพันธ์สำหรับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอนและการวิเคราะห์เชิงปริมาตรด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่างๆ เช่น การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

   3 (3-0-6)
   6300362

   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1

   การวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตแบบต่างๆ

   1 (0-2-1)
   6300363

   ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   องค์ประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ ระบบบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิก เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวพลังงานและเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล รวมทั้งปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300364

   จุลชีววิทยา

   ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา การจำแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สำคัญ การเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ การควบคุมและการจำแนกแบคทีเรียเห็ดรา ยีสต์ สาหร่าย โปรโตซัว จุลชีววิทยาทางอาหาร น้ำ ดิน อากาศ อุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุลชีววิทยา

   3 (2-2-5)
   6300365

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300366

   สถิติและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมอาหาร

   พื้นฐานสถิติและการวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ทฤษฎีเบื้องต้นของการวางแผนการทดลอง การแปลผลและการประยุกต์ใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (56 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300367

   อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 1

   ภาพรวมและความสำคัญของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร พัฒนาการของการถนอมและการแปรรูปอาหาร บทบาทและความรับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารจากพืช สัตว์ และประมง การเตรียมวัตถุดิบอาหารสำหรับการแปรรูป หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ การแปรรูปและผลิตภัณฑ์สุดท้าย การบรรจุภัณฑ์อาหาร ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300368

   เคมีอาหาร

   องค์ประกอบและโครงสร้างของอาหาร สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ขององค์ประกอบของอาหาร ปฏิกิริยา และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก่อนและระหว่างการแปรรูป ตลอดจนการเก็บรักษา อันตรายทางเคมี และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300369

   หลักการวิเคราะห์อาหาร

   หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์อาหาร การสุ่มตัวอย่าง และเตรียมตัวอย่างอาหารเพื่อการวิเคราะห์ การเตรียมสารละลาย การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300370

   อาหารและโภชนาการ

   ภาพรวมของอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการ สารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร การย่อยและการดูดซึม พลังงานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและสารอาหารในร่างกาย การประเมินภาวะทางโภชนาการ ปัญหาทางโภชนาการ แนวการบริโภคอาหารที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัย ฉลากโภชนาการ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300371

   จุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :4322101 จุลชีววิทยา จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร แหล่งที่มาของการปนเปื้อน จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษและการควบคุม ผลของการแปรรูปอาหารต่อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ในอาหารหมัก จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ

   3 (3-0-6)
   6300372

   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   หลักการปฏิบัติทางจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร การเก็บและเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ เทคนิคการตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ

   1 (0-2-1)
   6300373

   อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 2

   หลักการแปรรูปอาหารด้วยการเพิ่มหรือกำจัดความร้อน ผลของวิธีการแปรรูปต่อความปลอดภัยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร การการถนอมและการแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อน ความเย็น การกำจัดน้ำ การหมัก การใช้สารเคมี การเอ็กทรูชั่น การฉายรังสี ไมโครเวฟ และการใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิลในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300374

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

   ความก้าวหน้าเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เป็นนวัตกรรม การถนอมและหารแปรรูปอาหารโดยใช้ความดันสูง การใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงแบบเป็นจังหวะ การใช้พลังงานแสง การให้ความร้อนแบบโอมมิก การใช้ระบบอุลตราโซนิกนิก เทคโนโลยีสะอาดสำหรับการแปรรูปอาหาร ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300375

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

   หลักการและความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถานการณ์และแนวโน้มเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหาร การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาดและการนําผลิตภัณฑ์ใหม่?สู?ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิธีประสาทสัมผัส และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300376

   บรรจุภัณฑ์อาหาร

   ความสำคัญและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ประเภทของวัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์อาหาร หลักการพิจารณาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ปฏิบัติการบรรจุอาหารด้วยวิธีการต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6300377

   การจัดการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร

   การวางแผนและการจัดการการผลิตอาหาร บทบาทและความสำคัญของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการสั่งซื้อ การผลิต และการจัดการด้านสินค้าคงคลัง การขนส่งและการกระจายสินค้า การเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อาหาร การตรวจสอบติดตาม การสืบย้อนกลับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

   3 (3-0-6)
   6300378

   เศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   สถานการณ์การผลิตทางอุตสาหกรรมอาหาร เศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการผลิตและอุตสาหกรรมอาหาร ทฤษฎีต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเมื่อมีการเวลามาเกี่ยวข้อง การวางแผนการผลิตโดยวิธีการทางโปรแกรม

   3 (3-0-6)
   6300379

   วิศวกรรมอาหาร

   หน่วยและมิติในงานวิศวกรรมอาหาร สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน อุณหพลศาสตร์ การถ่ายโอนความร้อนการถ่ายเทมวลสาร กลศาสตร์ของไหล ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300380

   ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอุตสาหกรรมอาหาร

   หลักการทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร กระบวนการลดขนาด กระบวนการแยกเชิงกล กระบวนการแยกวัสดุโดยการกรอง กระบวนการทางความร้อน กระบวนการทำแห้ง กระบวนการระเหย กระบวนการทำเย็นและอุปกรณ์ทำเย็น

   3 (2-2-5)
   6300381

   หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันความปลอดภัยของอาหาร

   ภาพรวมของการควบคุมคุณภาพและการประกันความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร หลักการของการควบคุมคุณภาพ ปัจจัยคุณภาพของอาหารและการตรวจวัด การประเมินอาหารปลอม สถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพและแผนการสุ่มตัวอย่าง หลักการประกันความปลอดภัยของอาหาร ระบบและมาตรฐานการประกันคุณภาพอาหาร การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300382

   กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน

   กฎหมายอาหารและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร กฎหมายอาหารและมาตรฐานของไทย กฎหมายและมาตรฐานอาหารต่างประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ การออกแบบเครื่องมือและโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ การสุขาภิบาลโรงงาน การจัดการน้ำและของเสียในโรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300383

   ระเบียบวิธีวิจัย

   กระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย

   3 (3-0-6)
   6300384

   ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ

   การกำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ รูปแบบการนำเสนอ และโครงสร้างของการนำเสนอโครงงาน ทักษะการพูดโน้มน้าว การใช้เหตุผล การใช้ภาษาท่าทางในการสื่อความหมาย การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ

   3 (3-0-6)
   6300385

   สัมมนาทางอุตสาหกรรมอาหาร

   การตีความเอกสารในเชิงวิชาการ การเรียบเรียงข้อมูล การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางอุตสาหกรรมอาหาร

   1 (1-0-2)
   6300386

   ปัญหาพิเศษทางอุตสาหกรรมอาหาร

   การกําหนดปัญหาและสมมติฐานของงานวิจัยทางอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การสืบค้นข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย การดําเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการทดลอง เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300387

   การประเมินอาหารทางประสาทสัมผัส

   หลักการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดค่าความรู้สึก สิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพของการประเมินทางประสาทสัมผัส การเตรียมตัวอย่าง การคัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบ การวางแผนการทดสอบทางประสาทสัมผัส วิธีการทดสอบความแตกต่าง วิธีการทดสอบเชิงพรรณา วิธีการทดสอบการยอมรับ การรายงานผลการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส

   3 (2-2-5)
   6300388

   ภูมิปัญญาอาหารไทยและการพัฒนา

   ภาพรวมของภูมิปัญญาอาหารไทยและการพัฒนา ความหมายและความสำคัญ คุณลักษณะและประเภทของภูมิปัญญาอาหารไทย ความหลากหลายของภูมิปัญญาอาหารไทยและในท้องถิ่น การวิเคราะห์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีในด้านการแปรรูปและคุณภาพในภูมิปัญญาอาหารไทย การเชื่อมโยงอาหารภูมิปัญญาไทยกับภูมิภาคอาเซียนและสากล การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300389

   การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

   ภาพรวมของการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ความหมายและความสำคัญของเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การใช้ประโยชน์จากโรงงานแปรรูปประเภทต่างๆ เช่น โรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานแปรรูปแป้ง โรงงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงงานน้ำตาล โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ โรงงานแปรรูปนม โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ การเพิ่มมูลค่าโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีการอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300390

   หัวข้อเฉพาะทางอุตสาหกรรมอาหาร

   การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจโดยเน้นความรู้และความก้าวหน้าในเชิงวิทยาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยเปลี่ยนหัวข้อไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้ด้านอุตสาหกรรมอาหารและที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300391

   การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   หลักการเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนและจัดหาปัจจัยการผลิต การจัดระบบคุณภาพและความปลอดภัย การพยากรณ์ความต้องการซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และการวิจัยตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร

   3 (3-0-6)
   6300392

   อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์

   ภาพรวมของอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ในประเทศไทย การจัดการและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ กฎหมายและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ แนวโน้มการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

   3 (2-2-5)
   6300393

   อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

   ภาพรวมของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทย ประเภทและโครงสร้างสัตว์น้ำ การเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ำ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมง แนวโน้มการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

   3 (2-2-5)
   6300394

   อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้

   ภาพรวมของอุตสาหกรรมผักและผลไม้ สรีรวิทยาของผักและผลไม้ องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว จุลินทรีย์ในผักและผลไม้ การเก็บรักษาผักและผลไม้เบื้องต้น หลักการและวิธีการแปรรูป การบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพผักและผลไม้ การจัดการของเสียจากการแปรรูปผลไม้ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300395

   อุตสาหกรรมไขมันและน้ำมัน

   ภาพรวมของอุตสาหกรรมไขมันและน้ำมัน องค์ประกอบของไขมันและน้ำมัน สมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของไขมันและกรดไขมัน การขนส่ง การเก็บรักษา และการจัดชั้นคุณภาพของน้ำมันและวัตถุดิบที่ให้น้ำมัน หลักการและเทคนิคการสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของไขมันและน้ำมัน เทคนิคการดัดแปรไขมันและน้ำมัน การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การใช้ประโยชน์จากผลพลอย

   3 (2-2-5)
   6300396

   อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

   บทนำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด อุตสาหกรรมน้ำอัดลม อุตสาหกรรมเครื่องดื่มบำรุงกำลัง อุตสาหกรรมชา กาแฟ โกโก้ อุตสาหกรรมเบียร์ อุตสาหกรรมไวน์ อุตสาหกรรมสุรา ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300397

   อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์

   องค์ประกอบของน้ำนมและโภชนาการ ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนม คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาของน้ำนมและผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาและการเสื่อมเสีย การตรวจสอบคุณภาพของน้ำนม กระบวนการพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ มาตรฐานของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมนม ปฏิบัติการด้านการการตรวจสอบคุณภาพของน้ำนม ปฏิบัติการกระบวนการพื้นฐานในการเตรียมน้ำนม และปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300398

   อุตสาหกรรมน้ำตาล

   ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ำตาล วัตถุดิบและสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ของน้ำตาล การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบก่อนถึงโรงงานน้ำตาล เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล การจัดการคุณภาพในโรงงานน้ำตาล การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300399

   อุตสาหกรรมแป้งและผลิตภัณฑ์

   ภาพรวมอุตสาหกรรมแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง องค์ประกอบของแป้ง คุณสมบัติของแป้ง เทคโนโลยีการแปรรูปแป้งชนิดต่างๆและผลิตภัณฑ์จากแป้ง การดัดแปรแป้ง สารให้ความหวานและอนุพันธ์ที่ได้จากการย่อยสลายแป้ง และการใช้ประโยชน์ส่วนเหลือทิ้ง ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณสมบัติของแป้ง และการแปรรูปแป้งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6300400

   อุตสาหกรรมข้าวและการแปรรูป

   ความสำคัญของข้าว โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของข้าว ชนิดและลักษณะประจำพันธุ์ของข้าว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว กระบวนการแปรรูปข้าวนึ่งในอุตสาหกรรม คุณภาพและมาตรฐานของข้าว ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าว ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลพลอยได้ของข้าวในอุตสาหกรรม ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของข้าว ปฏิบัติการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ปฏิบัติการการแปรรูปข้าวนึ่ง และปฏิบัติการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ของข้าว

   3 (2-2-5)
   6300401

   อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารฮาลาล

   บทนำเกี่ยวกับอาหารฮาลาล สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล กระบวนการผลิตอาหารฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานอาหารฮาลาลและการรับรองตราอาหารฮาลาล บรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาล ปฏิบัติการเลือกและเตรียมวัตถุดิบจากพืช สัตว์ ประมงสำหรับการแปรรูปอาหารฮาลาล ปฏิบัติการด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารฮาลาล ปฏิบัติการเตรียมเอกสารในการขอรับรอง

   3 (2-2-5)
   6300402

   เทคโนโลยียุคดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลตลอดทั้งซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ฟาร์ม การเก็บเกี่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การตลาด บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ การชำระเงิน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   3 (3-0-6)
   6300403

   เทคโนโลยีขนมอบ

   ภาพรวมและความสำคัญของอุตสาหกรรมขนมอบ ทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรมขนมอบทั้งในและต่างประเทศ ส่วนประกอบและลักษณะคุณภาพของขนมอบ หลักการและเทคโนโลยีด้านการผลิตขนมอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การควบคุมคุณภาพและสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การเสื่อมเสียของขนมอบ บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300404

   เทคโนโลยีลูกกวาดและขนมหวาน

   วัตถุดิบและสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑ์ลูกกวาดและขนมหวานชนิดต่างๆ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300405

   ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

   ภาพรวมของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความหมาย ความสำคัญและประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสำคัญ หน้าที่และหลักการบริโภค หลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คุณภาพมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300406

   วัตถุเจือปนในอาหาร

   หลักการใช?วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร การจำแนกชนิดวัตถุเจือปนในอาหาร บทบาทและหน้าที่ของวัตถุเจือปนในอาหาร คุณสมบัติของวัตถุเจือปนอาหารที่มีต่ออาหารทางด้านเคมี กายภาพ ชีววิทยา และการเก็บรักษา วิธีการใช้และประสิทธิภาพของวัตถุเจือปนในอาหาร กฎหมายและมาตรฐานด้านสารเจือปนในอาหาร และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6301866

   การสร้างตลาดดิจิทัลและการสร้างตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพ

   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การทำการตลาดดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การสร้างแบรนด์ที่น่าจดจำเสริมจุดแข็งและเพิ่มจุดขาย เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300407

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร

   การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร โดยกระทำในสถานการณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและการออกฝึกงานเพื่อการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและการออกฝึกงาน

   1 (0-2-1)
   6300408

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5273801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร การฝึกประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงงานอาหารและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษาขั้นตอนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การประกันคุณภาพอาหาร การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร และการจัดการองค์กรในเชิงระบบมาตรฐาน นำเสนอรายงานเป็นรูปเล่ม และมีการสอบปากเปล่า

   5 (320)
   6300409

   สหกิจศึกษา

   เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านการอบรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารในสถานประกอบการหรือองค์กรเป็นเวลา 16 สัปดาห์ โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทำโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนำเสนอโครงการ และจะต้องผ่านการอบรมโครงการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง ก่อนจึงสามารถลงเรียนรายวิชานี้ได้

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23