Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (107 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (44 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300167

   แคลคูลัส 1

   การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความต่อเนื่องอนุพันธ์ ปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

   3 (3-0-6)
   6300168

   แคลคูลัส 2

   ลาดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรมกาลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมโลรองต์เมทริกซ์และตัวกาหนด ค่าลาดับขั้นของเมทริกซ์ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

   3 (3-0-6)
   6300169

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และพื้นฐานการคำนวณทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม และการคำนวณพื้นฐานทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (3-0-6)
   6300170

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนาคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส และบิกแบง และการคานวณพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและหลักการอิเล็กทรอนิกส์

   3 (3-0-6)
   6300171

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   1 (0-2-1)
   6300172

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   แนะนำเคมีสาหรับวิศวกร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีสาหรับวัสดุวิศวกรรม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ ก๊าซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย แผนภาพสมดุลสาหรับวัสดุวิศวกรรม สมดุลเคมี เทอร์โมไดนามิกส์สาหรับวิศวกรรม จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี พื้นฐานเคมีสิ่งแวดล้อม

   1 (0-2-1)
   6300173

   ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาเคมีสำหรับวิศวกร

   1 (0-2-1)
   6300174

   เขียนแบบวิศวกรรม

   การเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิกและการเขียนภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบเกี่ยวกับแผนผังโรงงาน งานสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   6300175

   เขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบ การกำหนดขนาด มาตรฐานเกลียว การกำหนดผิวชิ้นงาน พิกัดงานสวม พิกัดเผื่อรูปทรงและตำแหน่ง แผนผังโรงงานและงานสิ่งแวดล้อม

   1 (0-3-0)
   6300176

   วัสดุวิศวกรรมและกระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรม

   โครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม การแปลความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของวัสดุ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นฐานของกระบวนการผลิตโดยมุ่งเน้นการลดของเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต และปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   6300177

   สถิติสำหรับการจัดการงานวิศวกรรม

   สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจโดยอาศัยทางสถิติ ความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้เหมาะสมกับปัญหาทางอุตสาหกรรม การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์การถดถอยสาหรับการพยากรณ์ในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการใช้โปรแกรมทางด้านสถิติในการประยุกต์ใช้กับระบบอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   6300178

   ปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรรมพื้นฐานและอัตโนมัติ

   ทักษะพื้นฐานทางด้านช่าง และการใช้เครื่องมือในงานวิศวกรรม ทักษะการทางานบนเครื่องจักรกลการผลิตพื้นฐาน งานเชื่อม งานขึ้นรูป งานกลึง งานตะไบ หลักการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ปฏิบัติการสำหรับการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ การกลึงและการกัดด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

   1 (0-3-0)
   6300179

   สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

   ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน จุดศูนย์กลางของวัตถุ หลักการงานสมมติ และเสถียรภาพ และปฏิบัติการสถิตยศาสตร์วิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   6300180

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรม

   หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทางานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาการเขียนโปรแกรมปัจจุบัน การปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   6300181

   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

   กฎหมายและข้อบังคับสิ่งแวดล้อม มลภาวะและผลกระทบต่อสุขภาพ เคมีสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการมลพิษเสียง การบาบัดน้ำเสีย การจัดการมลพิษอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย และฝึกวิเคราะห์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6300182

   การจัดการลีนซิกซิกม่า

   แนวคิดของลีนซิกซิกม่า ขอบเขตและระเบียบวิธีการของลีนซิกซิกม่า เสียงของลูกค้า แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การปรับใช้ลีนซิกซิกม่า การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรลีนซิกซิกม่า การเตรียมองคกรและการสรางทีมงานลีน การลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการทางานแบบลีน

   3 (2-2-5)
   6300183

   การป้องกันและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม

   ลักษณะของมลพิษอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับการปล่อยของเสียอุตสาหกรรม หลักการป้องกันมลพิษอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษน้ำ การควบคุมมลพิษอากาศ การควบคุมมลพิษกากอุตสาหกรรม และปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6300271

   เคมีสำหรับวิศวกร

   แนะนำเคมีสาหรับวิศวกร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีสาหรับวัสดุวิศวกรรม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ ก๊าซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย แผนภาพสมดุลสำหรับวัสดุวิศวกรรม สมดุลเคมี เทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรม จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี พื้นฐานเคมีสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (27 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300184

   วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

   สาเหตุของอุบัติเหตุ ความสูญเสียและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการจัดการความปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน การสอบสวน การฝึกวิเคราะห์และรายงานอุบัติเหตุ ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักรและงานไฟฟ้า ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทางาน การป้องกันและระงับอัคคีภัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การปฐมพยาบาล และกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน

   3 (2-2-5)
   6300185

   การควบคุมและการจัดการด้านคุณภาพ

   ระบบควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต การเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ เช่น ใบตรวจสอบ แผนภูมิควบคุมพาเรโต แผนภูมิเหตุและผล แผนภูมิควบคุมคุณภาพ สมรรถภาพของกระบวนการ การชักสิ่งตัวอย่าง วิศวกรรมคุณภาพ ระบบงานคุณภาพด้านต่างๆ เช่น ISO 9000, ISO 14000 การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ

   3 (2-2-5)
   6300186

   การจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

   ความหมายและแนวคิดของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสาคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการขนส่งการคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมช่วยในการประเมินปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการขนส่ง

   3 (2-2-5)
   6300187

   การผลิตที่สะอาดในอุตสาหกรรมสีเขียว

   นโยบายและแนวคิดของอุตสาหกรรมสีเขียว เกณฑ์ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติอุตสาหกรรมสีเขียว หลักการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สมดุลมวลกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดของเสียเหลือน้อยที่สุด และฝึกปฏิบัติการประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6300188

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรม บทความเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   6300189

   ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการงานวิศวกรรม

   คำาศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานการจัดการงานวิศวกรรม และฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมด้านโลจิสติกส์หรืออุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเสนอโครงงานทางด้านวิศวกรรม

   3 (3-0-6)
   6300190

   การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์

   หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต ขั้นตอนดำเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เป้าหมายและขอบเขตการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การเก็บข้อมูลและจัดทาบัญชีรายการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต การแปลผล การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฝึกการประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์

   3 (2-2-5)
   6300191

   การจัดการขยะและของเสียอันตรายในอุตสาหกรรม

   แหล่งกำเนิดและประเภทของขยะมูลฝอย กฎหมายเกี่ยวกับขยะมูลฝอย การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด การนำขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย การจัดการของเสียอันตราย การบำบัดและกาจัดของเสียอันตราย การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6300192

   โครงงานการจัดการงานวิศวกรรม 1

   ศึกษาเบื้องต้นในโครงงานทางการจัดการงานวิศวกรรมที่น่าสนใจ สำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน อภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้สอน โดยโครงงานที่ทำอาจเป็นงานวิจัย งานออกแบบและพัฒนา งานผลิตหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการจัดการงานวิศวกรรม และนำเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานข้อเสนอเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   1 (0-3-0)
   6300193

   โครงงานการจัดการงานวิศวกรรม 2

   ดำเนินการทำโครงงานในในหัวข้อที่นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาแล้ว ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน นักศึกษารายงานความก้าวหน้า และนำเสนอผลการดำเนินโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   2 (0-6-0)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300251

   การวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

   ระบบการผลิตเบื้องต้น เทคนิคการพยากรณ์ สินค้าคงคลัง การจัดการ แผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต โดยมุ่งเน้นการลดของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม และปฏิบัติการออกแบบการวางแผนและควบคุมการผลิต

   3 (2-2-5)
   6300252

   การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม

   ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเวลาและการเคลื่อนไหว การปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว การใช้แผนภูมิกระบวนการ แผนภาพกระบวนการไหล แผนภูมิเครื่องคน การศึกษาไมโครโมชั่น สูตรเวลาการสุ่มตัวอย่างงาน การจัดอันดับประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลมาตรฐานและการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และปฏิบัติการการใช้โปรแกรมทางการศึกษาการปฏิบัติงาน

   3 (2-2-5)
   6300253

   การวิจัยการดำเนินงาน

   ความเป็นมาของการวิจัยปฏิบัติการ ทฤษฎีการตัดสินใจ การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ หลักการของโปรแกรมเชิงเส้นตรง วิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาควบคู่ การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง รูปแบบสินค้าคงคลัง ปัญหาการจัดสรรงาน ทฤษฎีของแถวคอย ปฏิบัติการการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ

   3 (2-2-5)
   6300254

   การจัดการการดำเนินการ

   ความสำคัญของการบริการการผลิตและการปฏิบัติการ ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การตัดสินใจสำหรับการผลิต การวางแผนการผลิตแบบต่างๆ การกำหนดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การควบคุมคุณภาพ การจัดการพัสดุคงคลัง การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

   3 (2-2-5)
   6300255

   เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   ลักษณะของน้ำและน้ำเสีย การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ พีเอช ของแข็ง ออกซิเจนละลาย บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส การแปลผลของข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6300256

   ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

   ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การทบทวนสภาพแวดล้อมเบื้องต้น นโยบายสิ่งแวดล้อม ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม การวางแผนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน ปฏิบัติการวางแผนระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6300257

   คาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

   หลักการพื้นฐานและแนวคิดการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์ หลักการและขั้นตอนการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ดัชนีความตึงเครียดน้ำ การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และฝึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

   3 (2-2-5)
   6300258

   พลังงานสีเขียว

   สถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโลก ผลกระทบของการใช้พลังงาน สภาวะโลกร้อน พลังงานจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานจากของเสีย การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6300259

   ระบบการจัดการมาตรฐานอุตสาหกรรม

   มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การกำหนดนโยบาย การวางแผน การนาไปปฏิบัติและการดำเนินการ การตรวจสอบและการปฏิบัติการแก้ไข การทบทวนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามหลักมาตรฐานสากล

   3 (2-2-5)
   6300260

   หลักการจัดการและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

   ความสำคัญของ 5 ส ในการทำงานเพื่อความสำเร็จ หลัก 5 ส ในพื้นที่ฝ่ายผลิต หลัก 5 ส ในพื้นที่สำนักงาน ขั้นตอนในการทำระบบ 5 ส ในแต่ละตัว การเคารพและปฏิบัติตามมาตรฐาน 5 ส ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของ 5 ส แนวทางในการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส ของตนเอง ความหมายของไคเซ็น แนวทางการผลิต ลักษณะแนวคิดไคเซ็น แนวคิดหลักของไคเซ็น การเตรียมพร้อมให้เป็นองค์กรไคเซ็น มุมมองของการปรับ 3 MU ฝึกปฏิบัติการการเขียนรายงานไคเซ็น การส่งเสริมไคเซ็น การวัดผลไคเซ็น การเปรียบเทียบไคเซ็นกับข้อเสนอแนะแบบอื่น

   3 (2-2-5)
   6300261

   การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

   เทคนิคการออกแบบการวางผังโรงงานและระบบการจัดการของเสีย การเลือกตั้งโรงงานเพื่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยและสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผังใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและการนำเสนอผัง ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับผังโรงงานปฏิบัติการออกแบบผังโรงงานด้วยคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6300262

   ระบบการผลิตอัตโนมัติ

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ เซนเซอร์ ระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ส่งกาลังแบบไฟฟ้า พีแอลซี การเชื่อมโยงการผลิตระบบขนถ่ายลำเลียงอัตโนมัติ พื้นฐานการใช้หุ่นยนต์ในงานด้านอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   6300263

   การบำบัดน้ำและน้ำเสียอุตสาหกรรม

   เคมีของน้ำและน้ำเสีย ลักษณะสมบัติของน้ำและน้ำเสีย การวัดอัตราการไหล มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาและน้ำทิ้ง กระบวนการผลิตน้ำประปา กระบวนการผลิตน้ำอุตสาหกรรม ผังกระบวนการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ เคมีและชีวภาพแบบต่างๆ กระบวนการบำบัดตะกอนที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำและน้ำเสียอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   6300264

   มลพิษอากาศอุตสาหกรรม

   แหล่งกำเนิดและประเภทของมลพิษอากาศ ผลของมลพิษอากาศ อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษอากาศ การเก็บตัวอย่างอากาศ การกระจายของมลสารในบรรยากาศ กฎหมายและข้อบัญญัติในการควบคุมมลพิษอากาศ ระบบบำบัดมลพิษอากาศและปฏิบัติการมลพิษอากาศ

   3 (2-2-5)
   6300265

   อนามัยสิ่งแวดล้อม

   ขอบเขตอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมและป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมเหตุราคาญ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6300266

   ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

   ศึกษาปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมตามเทคโนโลยีที่พัฒนาหรือตามความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   6300272

   การจัดการงานซ่อมบำรุง

   หลักการพื้นฐานงานซ่อมบำรุง และการวิเคราะห์สาเหตุระบบซ่อมบำรุงป้องกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซ่อมบำรุง การควบคุมอะไหล่ วงจรชีวิตของเครื่องจักรและการเสื่อมสภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุง วิศวกรรมการหล่อลื่น การวิเคราะห์ประวัติเครื่องจักรทางสถิติ ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบำรุง การวัดผลงานซ่อมบำรุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง ปฏิบัติการออกแบบแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักรกล

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300267

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม การเตรียมพร้อมสู่ความสาเร็จ ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ

   1 (0-3-0)
   6300268

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการงานวิศวกรรม เป็นเวลา 300 ชั่วโมง ในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิศวกรรม

   5 (300)
   6300269

   เตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางการจัดการงานวิศวกรรม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการจัดการงานวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางาน โดยนักศึกษาต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง

   0 (30)
   6300270

   สหกิจศึกษา

   นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่ออาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ โดยนักศึกษาต้องผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23