Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (87 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาแกน (9 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301324

   พื้นฐานงานออกแบบสร้างสรรค์

   ความรู้พื้นฐานของงานออกแบบเชิงธุรกิจ แนวคิดหลักการพื้นฐานของการออกแบบสร้างสรรค์ กระบวนการพื้นฐานในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิธีวิเคราะห์เบื้องต้นในงานออกแบบเชิงธุรกิจ และงานศิลปะสร้างสรรค์ ทักษะเฉพาะด้านในเรื่องขององค์ประกอบและการนำเสนอผลงานในรูปแบบของงานออกแบบเชิงธุรกิจ และงานศิลปะสร้างสรรค์

   3 (2-2-5)
   6301327

   สุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบสร้างสรรค์

   หลักเกณฑ์ทัศนศิลป์ของคุณลักษณะของความงาม คุณค่าของความงาม รสนิยมในงานออกแบบจากสิ่งเร้าภายนอกตามเงื่อนไขของสถานการณ์ เรื่องราวความเชื่อ ที่รับรู้และชื่นชมได้ ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านงานออกแบบสร้างสรรค์

   3 (2-2-5)
   6301434

   พัฒนาการของงานออกแบบ

   ประวัติศาสตร์งานออกแบบตั้งแต่อารยธรรมโบราณจนถึงปัจจุบัน การนำแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ การแยกประเภทของการออกแบบ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทาง เทคโนโลยีต่อการออกแบบ วิเคราะห์การออกแบบของผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สำคัญในการออกแบบ โดยเน้นบทบาทของปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี

   3 (3-0-6)
  2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ (48 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301325

   พื้นฐานการแสดงออกทางภาพ

   การแสดงออกทางภาพเบื้องต้นด้วยเส้นที่แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึก การสื่อความหมายด้วยการสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบ เทคนิคการวาดรูปเบื้องต้น การจัดองค์ประกอบ เส้น ปริมาตร การสร้างมุมมอง สัดส่วน และ การสร้างภาพลวงตา วิธีการออกแบบภาพ คำศัพท์ทางการวาดภาพ

   3 (2-2-5)
   6301355

   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์แนวคิดการจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และจริยธรรมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราคา วัตถุประสงค์การกำหนดราคา การใช้ราคาเป็นเครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงราคา การกำหนดราคา และจริยธรรมในการกำหนดราคาอย่างเหมาะสม

   3 (3-0-6)
   6301432

   ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม

   คำศัพท์และรูปแบบประโยค ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับการทำงาน คำศัพท์ สัญลักษณ์ และรูปแบบประโยค ที่ใช้ในสำนักงานและโรงงาน คำศัพท์และสัญลักษณ์ ด้านความปลอดภัยในโรงงาน การอธิบายงาน การอธิบายการใช้ อุปกรณ์ต่างๆ การเขียนจดหมาย อิเล็กทรอนิกโต้ตอบสั้นๆ

   3 (3-0-6)
   6301433

   การยศาสตร์เพื่องานออกแบบสร้างสรรค์

   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์และส่วนต่าง ๆ ลักษณะทางจิตวิทยา การฝึกปฏิบัติทักษะเพื่อประยุกต์และต่อยอดความรู้สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานที่เชื่อมโยง ลักษณะและสัดส่วนต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ในกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์

   3 (2-2-5)
   6301435

   ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์

   การฝึกทักษะเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันโดยการค้นหาปัญหาจากการวิเคราะห์แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อการวางแผนและการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ สู่แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

   3 (2-2-5)
   6301438

   ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษในงานออกแบบสร้างสรรค์

   นิยามศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางในงานออกแบบสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความเป็นสมัยนิยม อันเนื่องมาจากความเคลื่อนไหวงานออกแบบสร้างสรรค์และความเจริญของเทคโนโลยี และธุรกิจ เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ

   3 (3-0-6)
   6301439

   สีและการจัดองค์ประกอบเพื่องานออกแบบสร้างสรรค์

   ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับสี ทฤษฎีสี รูปแบบสี สีในความเชื่อและวัฒนธรรม สีไทย สีสันจากธรรมชาติ เทรนของสีในปัจจุบัน และองค์ประกอบศิลป์ ธาตุทางทัศนศิลป์ เอกภาพ ขั้นตอนการออกแบบงานองค์ประกอบศิลป์ หลักการจัดภาพ การฝึกทักษะในการใช้สีและจัดการองค์ประกอบจากกระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นถึงอารมณ์และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในงานไปใช้ในงานสร้างสรรค์โดยสร้างสรรค์งานให้มีความสัมพันธ์ระหว่าง รูปทรง เนื้อหาและเทคนิค

   3 (2-2-5)
   6301440

   วิชวลกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

   หลักการ กระบวนการ การนำเสนอให้ปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ของออกแบบกราฟิกเชิงธุรกิจ ผ่านการมองเห็นเป็นสำคัญ ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สินค้าหรือบริการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (UX : User Experience) ด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิติ และการจัดองค์ประกอบโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ฝึกปฏิบัติการทำงานกราฟิกในการออกแบบและสร้างภาพการพิมพ์ภาพออกทางเครื่องพิมพ์ รวมทั้งติดตั้งระบบปฏิบัติการเชื่อมต่อ ใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์

   3 (2-2-5)
   6301441

   พื้นฐานงานผลิตภัณฑ์สำหรับงานออกแบบเชิงธุรกิจ

   หลักการ และกลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามโจทย์ปัญหาธุรกิจ จิตวิทยาการรับรู้เรื่องความเป็นสมัยนิยม แนวโน้มและพฤติกรรมผู้บริโภค เลือกใช้วัสดุและเทคนิคในการสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบร่าง ทักษะการทำหุ่นจำลองประกอบการออกแบบและการวางแผนดำเนินการผลิต

   3 (2-2-5)
   6301442

   การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

   พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ตามมาตรฐานสากล การสร้างแบบจำลองรูปแบบต่างๆ การใช้สี แสง-เงา พื้นผิววัตถุ เพื่อความสมจริง นำเสนอทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และเรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริม (Plug In) เพื่อการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

   3 (2-2-5)
   6301443

   เทคโนโลยีและเทคนิคการนำเสนอ

   หลักการ วิธีการ กระบวนการ ที่โน้มน้าวใจผู้ฟังให้ซื้อสินค้า บริการ โดยการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ ขั้นตอนการนำเสนอผลงานออกแบบ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ วิธีการนำเสนอผลงานด้วยการเขียน การพูด การถ่ายภาพโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคนิค Pitch Presentation ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ตลอดจนบุคลิกภาพ การแต่งกายและท่าทางในการนำเสนอผลงาน

   3 (2-2-5)
   6301444

   ศิลปะภาพถ่ายและการตัดต่อภาพดิจิทัล

   กระบวนการถ่ายภาพระบบดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ การจัดภาพตามหลักองค์ประกอบการถ่ายภาพ หลักการการถ่ายภาพสตูดิโอและผลิตภัณฑ์ ตัดแต่งภาพดิจิทัล การสร้าง Effects ภาพ และงานภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล การตัดต่อภาพ การใช้ Special Effects รวมทั้ง การทำไทเทิล โดยนำไปใช้กับสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อใช้ในงานเชิงพาณิชย์ และเพิ่มความสามารถความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

   3 (2-2-5)
   6301445

   การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และสื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

   หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้ และการประมวลผลการรับรู้ องค์ประกอบของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ การใช้สี การจัดวาง การออกแบบเนื้อหา หลักการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

   3 (2-2-5)
   6301446

   เทรนด์และแฟชั่นนิยม

   แนวโน้มการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับในสมัยปัจจุบัน การพัฒนาพื้นผิว สี รูปแบบ ของวัสดุที่นำมาสร้างสรรค์งานเครื่องแต่งกาย โดยเน้นแนวความคิด รูปแบบอันมีผลเนื่องมาจากความเคลื่อนไหวของศิลปะตามยุคสมัยและความเจริญทางเทคโนโลยี จิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์ในเรื่องความเป็นสมัยนิยม ด้วยวิธีการวิจารณ์ สัมมนา ศึกษาดูงาน

   3 (2-2-5)
   6301447

   สื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์

   สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดวางองค์ประกอบ และวิธีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ กระดาษที่ใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้สีในงานออกแบบ ขั้นตอนการทำสื่อสิ่งพิมพ์ แบบรูปเล่ม คุณสมบัติของโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การเตรียมรูปภาพและข้อความ การจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์ รวมถึงหลักในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือ วารสาร การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผลงาน ระบบการพิมพ์และการเข้าเล่มสิ่งพิมพ์

   3 (2-2-5)
   6301470

   การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

   แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ประโยชน์จาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน การตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความสัมพันธ์แก่ธุรกิจและลูกค้า เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางการตลาดกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ สถานการณ์มาใช้ในเชิงปฏิบัติ การสร้างเว็บไซต์ การนำเสนอสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลทางการค้า การเพิ่มและการรักษาฐานลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน รวมถึงเข้าใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ การกำหนดกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และเรียนรู้แนวโน้ม ของการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   3 (3-0-6)
  3. กลุ่มวิชาชีพด้านเลือก (ให้เลือกเรียนอย่างน้อย 2 Module) (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301448

   กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์

   กลยุทธ์การตลาดของผู้บริหารผลิตภัณฑ์ แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ของผลิตภัณฑ์ การนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด การบริหารสายผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์คุณสมบัติเบื้องต้นของสินค้าเพื่อให้ตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้า การวางแผนสร้างตราสินค้าในเศรษฐกิจยุคใหม่ กลยุทธ์ในการสร้างความจงรักภักดีตราสินค้า ทบทวนการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีการแข่งขันจากภายในและต่างประเทศ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจพัฒนาเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อสามารถวิเคราะห์วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6301449

   ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์

   การฝึกทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์จากงานภาคสนามท้องถิ่นเพื่อสร้างการเชื่อมโยงกระบวนการสำหรับการตลาดเพื่อการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   6301450

   นิทรรศการและการแสดงสินค้า

   หลักการ ประเภท องค์ประกอบ แนวคิดและเทคนิควิธี วัสดุและการติดตั้ง การประมาณราคา ในการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้า การวางแผน ออกแบบเขียนแบบ การเลือกใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล หรือสื่ออื่น ๆ และเทคโนโลยีนำเสนองาน ที่เหมาะสมและสอดคล้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น และสังคมยุคปัจจุบัน

   3 (2-2-5)
   6301451

   พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มของงานกราฟิก

   บทบาท ลักษณะและค่านิยมของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่องานออกแบบกราฟิก ศึกษาแนวโน้ม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของงานกราฟิกที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภค ฝึกทักษะ การวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานกราฟิกจากโจทย์ปัญหาที่กำหนด สำหรับการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

   3 (2-2-5)
   6301452

   ทักษะการออกแบบสื่อกราฟิกดิจิทัลมีเดีย

   การฝึกทักษะการออกแบบกราฟิก ลวดลาย ภาพประกอบ และสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ และสร้างผลงานกราฟิกอย่างสร้างสรรค์จากงานภาคสนามในท้องถิ่นเพื่อสร้างการเชื่อมโยงกระบวนการของพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มของงานกราฟิก เพื่อการนำเสนองานเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6301453

   ทักษะงานสร้างสรรค์เพื่องานดิจิทัลและเทคโนโลยี

   การฝึกทักษะนำเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ วิดีโอ มาจัดการตามกระบวนการ โดยอาศัยเทคโนโลยีและวิธีการผลิตโดยนำมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน และตรงกับวัตถุประสงค์ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

   3 (2-2-5)
   6301454

   การสื่อสารงานออกแบบหัตถกรรมเชิงพาณิชย์

   ทฤษฎี หลักการ และฝึกทักษะในงานศิลปะ การออกแบบ การใช้สี การจัดวางองค์ประกอบ การสื่อสารทางการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานการสื่อสารการตลาด เครื่องมือการสื่อสารตลาดดิจิทัล สื่อปฏิสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคนิคและวิธีการโฆษณาออนไลน์ การสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6301455

   เทคโนโลยีการสร้างสรรค์หัตถกรรมท้องถิ่น

   วิเคราะห์แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อการวางแผนและสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมจากวัสดุ เทคนิค กรรมวิธี จากงานภาคสนาม รวมทั้งการนำเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการนำเสนองานเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6301456

   สหวิทยาการของวัสดุท้องถิ่น

   แนวคิดของสหวิทยาการของวัสดุในท้องถิ่นสู่การวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับสังคม และวัฒนธรรม ในมุมมองทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และความงาม จากงานภาคสนามและปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่หรือวิทยากรผู้มีความรู้

   3 (2-2-5)
   6301457

   สีธรรมชาติและสิ่งทอ

   หลักการการสร้างสีจากธรรมชาติ การใช้วัสดุในชุมชน เพื่อสร้างสีที่เกิดจากธรรมชาติ ที่เน้นการย้อมเส้นใย และสิ่งทอ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากสีย้อมธรรมชาติที่สามารถขายเชิงธุรกิจได้

   3 (2-2-5)
   6301458

   บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์

   หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบโครงสร้างการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบรรจุภัณฑ์ การและฝึกทักษะการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากงานภาคสนามท้องถิ่น การทำหุ่นจำลองประกอบแบบ และการนำเสนอผลงาน

   3 (2-2-5)
   6301459

   การออกแบบฉากเวที

   ความเป็นมา ประเภท รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ หลักพื้นฐานและกระบวนการออกแบบของการออกแบบสร้างฉากและเวที

   3 (2-2-5)
   6301460

   ดิจิทัลสำหรับเครื่องหมายการค้า

   การออกแบบ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ ประเภทต่าง ๆ โดยคำนึงถึงหลักการออกแบบและการสื่อความหมาย ฝึกทักษะการออกแบบเครื่องหมายการค้าจากงานภาคสนามท้องถิ่นเพื่อสร้างการเชื่อมโยงกระบวนการสำหรับการตลาดเพื่อการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   6301461

   ดิจิทัลสำหรับงานโฆษณา

   หลักการออกแบบ ทฤษฎีสี กระบวนการสร้างสรรค์และการออกแบบโฆษณา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ แนวความคิดหลักในการโฆษณา วัตถุประสงค์ด้านการตลาด ด้านจิตวิทยาและภาพพจน์ จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ หรือ USP ขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาและสื่อผสม สัดส่วนโครงสร้าง รูปแบบและการจัดวางตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และการสื่อความหมาย ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา

   3 (2-2-5)
   6301462

   เครื่องประดับสร้างสรรค์

   การออกแบบ วิธีการผลิต การประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรมครัวเรือน รวมถึงการใช้วัสดุท้องถิ่นมาประกอบจัดทำเครื่องประดับตกแต่ง

   3 (2-2-5)
   6301463

   เทคโนโลยีและงานดิจิทัลเพื่อการสร้างสรรค์เว็บเพจ

   หลักการออกแบบเว็บเพจ โฮมเพจ การประยุกต์ใช้ภาพกราฟิก ภาพเอนิเมชั่น และการตกแต่งเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

   3 (2-2-5)
   6301464

   ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

   ลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หลักการและทฤษฎีการออกแบบ ศึกษาวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การตกแต่งลวดลาย เทคนิคการทำสีผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ฝึกปฏิบัติการร่างแนวคิด การออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การขึ้นรูปชิ้นงานแบบต่างๆ การซ่อมแซมชิ้นงาน การทำสีหลังจากการเผา ความสวยงามและแนวคิดในการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและด้านธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6301465

   หัตถกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

   ลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ในท้องถิ่น ศึกษาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการผลิต หลักการและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคนิควิธีการย้อมสี วิธีการปฏิบัติงานจักสานลวดลายดั้งเดิม ลวดลายประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การนำงานสานมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การคิดต้นทุนและการกำหนดราคาจำหน่าย ความสวยงามและแนวคิดในการสร้างสรรค์ด้านศิลปะและด้านธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6301471

   สร้างสรรค์ภาพล้อและภาพประกอบเรื่อง

   การเขียนภาพล้อ ภาพประกอบเรื่องด้วยเครื่องมือพื้นฐานและโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในงานเขียนภาพล้อและภาพประกอบเรื่อง ประเภทและคุณสมบัติของโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในงานเขียนภาพประกอบ หลักการร่างภาพ การถ่ายโอนภาพเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้เม้าส์ปากกาวาดภาพระบายสี หลักการร่างภาพล้อและภาพประกอบเรื่องสั้น นิทานสำหรับเด็ก ภาพโปสเตอร์

   3 (2-2-5)
   6301871

   เทคนิคการทำแบบตัดเสื้อผ้า

   หลักการเลือกและใช้มาตรฐานเพื่อการทำแบบตัดเสื้อผ้า โครงร่างหุ่นในอิริยาบถต่าง ๆ เสื้อผ้าประกอบบนหุ่น ฝึกทักษะและเทคนิคการใช้สีในงานออกแบบเสื้อผ้า การทำต้นแบบเสื้อผ้าแฟชั่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบเสื้อผ้า

   3 (2-2-5)
   6301872

   ธุรกิจแฟชั่น

   เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า การสร้างแบบการปรับแบบ ตัดเย็บ การเลือกเนื้อผ้า การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่อง และการบรรจุภัณฑ์เสื้อผ้า เพื่อการจำหน่าย การทำธุรกิจแฟชั่นและการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าด้วยตัวเอง การวิเคราะห์ตลาดและการคำนวณต้นทุน กำหนดราคาค่าบริการและราคาขาย และการทำการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ และการจัดการระบบการตลาดในการรับเสื้อผ้าแหล่งในการรับมาจำหน่าย

   3 (2-2-5)
   6301873

   เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ

   หลักการ พื้นฐานงานตัดต่อวิดีโอ เทคนิคและแนวคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่อวิดีโอ เทคโนโลยีในการตัดต่อวิดีโอ เรียนรู้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอ ฝึกปฏิบัติการตัดต่อภาพและวิดีโอ การใส่เทคนิคพิเศษและตัดต่อใส่เสียงบันทึกแปลงวิดีโอ เพื่อนำไปใช้งานจริง

   3 (2-2-5)
  4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301466

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกงานนอกสถานที่พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

   1 (45)
   6301467

   การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา

   การเตรียมตัวเข้ารับการอบรมเตรียมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ในการฝึกงานในสถานประกอบการ ทางการออกแบบโดยการเตรียมพร้อมในเรื่องการทำแฟ้มผลงาน ศึกษาข้อมูลสถานประกอบการ ศึกษาดูงาน การฟังบรรยายจากวิทยากร และการพัฒนาบุคลิกภาพ

   0 (30)
   6301468

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การฝึกงานสาขาเทคโนโลยีออกแบบสร้างสรรค์ในสถาบันของรัฐหรือเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชา

   5 (300)
   6301469

   สหกิจศึกษา

   ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 16 สัปดาห์) โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามที่กำหนดเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบระหว่างการศึกษาในสถานศึกษากับสภาพของการทำงานจริง เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด

   6 (16)
  5. กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301436

   เตรียมโครงการพิเศษทางการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

   หลักการและวิธีการของกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกหัวข้อสำหรับโครงการพิเศษเฉพาะด้านตามความสนใจโดยศึกษาถึงรูปแบบและข้อกำหนดในการเขียนโครงร่างและรายงานวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัยและนักออกแบบ

   3 (3-0-6)
   6301437

   โครงการพิเศษทางการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

   การวางแผน และกำหนดแนวคิด พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยปฏิบัติงานต่อจากรายวิชาเตรียมโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ผ่านแนวทางการแก้ปัญหา กระบวนการดำเนินงานวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลภายใต้จรรยาบรรณของนักวิจัยและนักออกแบบได้ ดำเนินการปฏิบัติการออกแบบและเขียนรายงานวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเสนอการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำผลงานเผยแพร่สาธารณชน

   3 (0-6-3)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23