Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (95 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน (23 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301136

   ฟิสิกส์วิศวกรรมพลังงาน

   การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์วิศวกรรมพลังงาน

   3 (2-2-5)
   6301137

   เคมีวิศวกรรมพลังงาน

   แนะนำเคมีสำหรับวิศวกร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีสำหรับวัสดุวิศวกรรม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ ก๊าซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย แผนภาพสมดุลสำหรับวัสดุวิศวกรรม สมดุลเคมี จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี และปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาเคมีวิศวกรรมพลังงาน

   3 (2-2-5)
   6301138

   คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 1

   ฟังก์ชัน, ลิมิต, ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แนะนำอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์

   3 (3-0-6)
   6301139

   คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 2

   ลําดับ อนุกรม เวกเตอร์ การอินทิเกรต การอินทิเกรตฟังก์ชัน และการประยุกต์การอินทิเกรต

   3 (3-0-6)
   6301140

   การเขียนแบบวิศวกรรม

   การใช้เครื่องมือและการเขียนตัวอักษร การเขียนแบบร่างด้วยมือ การสร้างรูปเรขาคณิต การเขียนภาพออโธกราฟฟิค การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัดวิวช่วย เรขาบรรยายเบื้องต้น การเขียนแบบประกอบและฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6301141

   ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

   คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบ การกำหนดขนาด มาตรฐานเกลียว การกำหนดผิวชิ้นงาน พิกัดงานสวม พิกัดเผื่อรูปทรงและตำแหน่ง คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

   1 (0-3-0)
   6301142

   วัสดุวิศวกรรมพลังงาน

   ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลักได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ วัสดุสำหรับวิศวกรรมด้านต่างๆ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ

   3 (2-2-5)
   6301143

   ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานวิศวกรรม

   ทักษะพื้นฐานทางด้านช่าง และการใช้เครื่องมือในงานวิศวกรรม ทักษะการทำงานบนเครื่องจักรกลการผลิตพื้นฐาน งานเชื่อม งานขึ้นรูป งานกลึง งานตะไบ หลักการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

   1 (0-3-0)
   6301144

   กลศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน

   ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ และปฏิบัติการทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
  2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับทางวิศวกรรม (48 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301145

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรม บทความเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   6301146

   อุณหพลศาสตร์

   หลักการพื้นฐานและปฏิบัติการทดลองคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี การถ่ายโอนความร้อนและการแปลงผันพลังงานเบื้องต้น และปฏิบัติการทดลองการถ่ายโอนความร้อน

   3 (2-2-5)
   6301147

   กลศาสตร์ของไหล

   คุณสมบัติของของไหล การอนุรักษ์มวลและปริมาตร สมดุลสถิตย์ของของไหล สมการของเบอร์นูลลี สนามการไหล การไหลแบบไม่ทรงตัวและแบบอัดตัวได้ สมการโมเมนตัมและพลังงาน ความสัมพันธ์ทางความเค้นความเครียดของของไหล สมการความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้าย พร้อมปฏิบัติการทดลองการวัดการไหล

   3 (2-2-5)
   6301148

   การถ่ายเทความร้อน

   หลักการของการถ่ายเทความร้อนโดยการนําการพาและการแผ่รังสี สภาพการถ่ายเทความร้อนแบบคงที่และไม่คงที่ในหนึ่งสองหรือสามมิติ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนการเดือดและการควบแน่น

   3 (2-2-5)
   6301149

   พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

   ระบบไฟฟ้า หลักเบื้องต้นของวงจรไฟฟ้า องค์ประกอบและอุปกรณ์พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า แผนภาพวงจรเส้นเดียว อุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   6301150

   วิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง

   เครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์กังหันก๊าซ เครื่องกังหันไอน้ำ การสันดาปด้วยเชื้อเพลิงปกติ และเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่น ประสิทธิภาพและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง มลภาวะจากการเผาไหม้ โรงจักรต้นกำลังเพื่อผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก พร้อมปฏิบัติการโรงจักรต้นกำลัง

   3 (2-2-5)
   6301151

   วิศวกรรมพลังงานทดแทน

   สถานการณ์พลังงาน ผลกระทบของการใช้พลังงาน สภาพสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน พลังงานจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานจากแสงอาทิตย์ น้ำ ชีวมวล ชีวภาพ ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในชุมชนภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน

   3 (2-2-5)
   6301152

   พื้นฐานเครื่องจักรกลพลังงาน

   หลักการของอุปกรณ์เครื่องจักรกลพลังงาน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ เครื่องอัดอากาศ หม้อไอน้ำ ระบบหล่อเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกังหันก๊าซ การเลือกประเภทและชนิดอุปกรณ์เครื่องจักรกลพลังงานมาใช้งานและปฏิบัติการเครื่องจักรกลพลังงาน

   3 (2-2-5)
   6301153

   การเปลี่ยนรูปพลังงาน

   แนวคิดและคำนิยามกระบวนการการเปลี่ยนรูปพลังงาน การใช้พลังงานและแหล่งพลังงานแต่ละประเภท เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล ลม น้ำ แสงอาทิตย์และนิวเคลียร์ พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง การวิเคราะห์กฎข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์ในการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อน การเปรียบเทียบการเปลี่ยนรูปพลังงานแต่ละประเภทในเชิงเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และโครงงานการเปลี่ยนรูปพลังงาน

   3 (2-2-5)
   6301154

   การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล

   ปฏิบัติการทดลอง ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเสริมสร้างให้มีความเข้าใจความรู้พื้นฐาน และเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเครื่องมือพื้นฐาน และเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานในการออกแบบทางวิศวกรรม

   1 (0-3-0)
   6301155

   การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน

   ปฏิบัติการทดลองทางด้านวิศวกรรมพลังงาน เน้นความร้อน พลังงานต่าง ๆ และเครื่องมือวัดทางพลังงาน เพื่อเสริมสร้างให้มีความเข้าใจความรู้พื้นฐาน และเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเครื่องมือพื้นฐาน

   1 (0-3-0)
   6301156

   การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า

   ปฏิบัติการทดลองทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเน้นด้านระบบไฟฟ้า การควบคุม และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างให้มีความเข้าใจความรู้พื้นฐาน และเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเครื่องมือพื้นฐาน

   1 (0-3-0)
   6301157

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมพลังงาน

   เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงานวิศวกรรมพลังงาน ฝึกใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียนในบริบทการทำงานวิศวกรรม

   3 (3-0-6)
   6301158

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

   หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การกำหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีไอโอที ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ บอร์ดควบคุม เซนเซอร์ต่างๆ และฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือเครือข่ายไร้สาย

   3 (2-2-5)
   6301159

   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน

   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ดอกเบี้ย ค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางเลือก ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์ภายใต้อัตราเงินเฟ้อ การวิเคราะห์ความไว การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

   3 (2-2-5)
   6301160

   การอนุรักษ์พลังงาน

   หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน พร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและความร้อน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงานเบื้องต้น การวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรักษ์พลังงาน ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการอนุรักษ์พลังงาน

   3 (2-2-5)
   6301161

   การจัดการพลังงานในโรงงานและอาคาร

   แนวคิดการจัดการพลังงานภายในโรงงานและอาคาร การจัดทำแผนและกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าและความร้อนในโรงงานและอาคาร ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคาร

   3 (2-2-5)
   6301162

   โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1

   ศึกษาค้นคว้าหัวข้อเบื้องต้นในโครงงานทางวิศวกรรมพลังงานที่น่าสนใจ สำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน อภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้สอน และนำเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานข้อเสนอเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   1 (0-3-0)
   6301163

   โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2

   ดำเนินการทำโครงงานในในหัวข้อที่ผ่านการนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาแล้ว นักศึกษารายงานความก้าวหน้า และนำเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   2 (0-6-0)
  3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกทางวิศวกรรม (ให้เลือกเรียนเป็นกลุ่มวิชาอย่างน้อย 3 กลุ่มวิชา) (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301164

   การวิเคราะห์พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

   ทฤษฎีทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์กําลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป การควบคุมพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติและการประมวลผล ระบบการจ?ายและควบคุมไฟฟ?าในโรงงาน/อาคาร หลักการ วิธีการใช้และ วิธีการอนุรักษ์พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบอัดอากาศ ปั๊ม พัดลม หม้อแปลง เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และ อุปกรณ์ร่วมอื่นๆ

   3 (2-2-5)
   6301165

   การวิเคราะห์พลังงานสำหรับอุปกรณ์ความร้อนและความเย็น

   ทฤษฎีความร้อนเบื้องต้น ทฤษฎีการเผาไหม้หลักการทํางาน วิธีการใช้การตรวจวัดวิเคราะห์ และวิธีการอนุรักษ์พลังงานของเตาเผา ระบบไอน้ำ กระบบการกลั่น การระเหย การควบแน่น การอบแห้ง และ ระบบการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ทฤษฎีหลักการการทํางาน วิธีการใช้การตรวจวัดวิเคราะห์ มาตรการและวิธีการอนุรักษ์ พลังงานของระบบทําความเย็น และระบบปรับอากาศ

   3 (2-2-5)
   6301166

   การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

   แนวทางการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ?พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล?อม โดยการประยุกต?การออกแบบองค?ประกอบของอาคาร เทคโนโลยีการระบายอากาศ และระบบปรับอากาศการถ?ายเทความร?อนของอาคาร วัสดุเพื่ออาคารประหยัดพลังงาน ฉนวนกันความร้อน การวัดและควบคุมการใช?พลังงานในอาคาร เครื่องมือและอุปกรณ?ที่ช?วยในการประหยัดพลังงาน และปฏิบัติการการออกแบบระบบอาคารอนุรักษ์พลังงงาน

   3 (2-2-5)
   6301167

   ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

   กฎหมายด้านการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน ขั้นตอนการจัดการพลังงาน สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ขั้นตอนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน วิธีการตรวจประเมินเบื้องต้น รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการทั้งอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม

   3 (2-2-5)
   6301168

   พลังงานชีวมวล

   รูปแบบของพลังงานชีวมวล การเปลี่ยนรูปชีวมวลเป็นพลังงาน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชีวมวล เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อน หม้อไอน้ำ การเผาไหม้โดยตรง ระบบแก็สซิฟิเคชั่น ไพโรไลซิส ระบบป้อนเชิ้อเพลิง แนวทางการพัฒนาพลังงานชีวมวล และการฝึกปฏิบัติการทางด้านพลังงานชีวมวล

   3 (2-2-5)
   6301169

   การออกแบบระบบพลังงานทดแทน

   แนวคิดเบื้องต้นระบบพลังงานทดแทน การออกแบบระบบให้ทํางานได้และเหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์การจําลองและการออกแบบระบบให้เหมาะสมที่สุด การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำ พลังงานจากขยะ และรวมทั้งแหล่งพลังงานทดแทนในรูปอื่น ๆ ตลอดจน ศักยภาพ เทคโนโลยีการนําพลังงานเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์

   3 (2-2-5)
   6301170

   พลังงานแสงอาทิตย์

   แหล่งกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ และการวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ หลักการทำงานและองค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์แสงอาทิตย์ หลักการทำงานและองค์ประกอบพื้นฐานของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบต่างๆ หลักการคำนวณการถ่ายเทความร้อนในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ศักยภาพและการไปใช้ประโยชน์ การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน

   3 (2-2-5)
   6301171

   เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน

   หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน ทฤษฎีเบื้องต?นของสารกึ่งตัวนําและรอยต?อพี-เอ็น ทฤษฎีเซลล?แสงอาทิตย? ปรากฏการณ?โฟโตโวลทาอิค คุณลักษณะของเซลล?แสงอาทิตย? วัสดุ เทคโนโลยี และการประยุกต?ใช?งานเซลล?แสงอาทิตย?ภายใต?บรรยากาศโลก การพิจารณาทางเศรษฐศาสตร? และปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์

   3 (2-2-5)
   6301172

   นวัตกรรมพลังงานเพื่อการเกษตร

   หลักการเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานเพื่อการเกษตร สภาพการใช้พลังงานทดแทนในภาคการเกษตร ความต้องการใช้พลังงานทดแทนในภาคการเกษตร การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานเพื่อการเกษตร

   3 (2-2-5)
   6301173

   นวัตกรรมพลังงานเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า

   หลักการนวัตกรรมพลังงานเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า ระบบการทำงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ สมรรถนะ ชุดส่งกำลัง ระบบรองรับบังคับ ห้ามล้อ ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบปรับอากาศ

   3 (2-2-5)
   6301174

   ระบบการผลิตเอทานอล

   ศักยภาพและวัตถุดิบสำหรับการผลิตเอทานอล การสังเคราะห์เอทานอล การหมัก การผลิตเอทานอล การขนส่งเอทานอล การประเมินสมดุลมวลและพลังงานการผลิต การนำเอทานอลไปใช้เป็นเชื้อเพลิง การจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตเอทานอล การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการปฏิบัติการผลิตเอทานอล

   3 (2-2-5)
   6301175

   ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ

   แหล่งกำเนิดพลังงานก๊าซชีวภาพ การวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุดิบการผลิตก๊าซชีวภาพ องค์ประกอบและคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพ ทฤษฎีเบื้องต้นระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพชนิดต่าง ๆ การออกแบบ การเริ่มต้น ควบคุมและปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบผลิต เทคโนโลยีการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซชีวภาพ ปฏิบัติการชุดทดลองผลิตก๊าซชีวภาพ

   3 (2-2-5)
   6301176

   การแปรสภาพขยะเป็นพลังงาน

   แหล่งกำเนิด ปริมาณ องค์ประกอบและลักษณะของขยะมูลฝอย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด ระบบการจัดเก็บ การขนถ่ายและการขนส่งขยะมูล การแยกและการแปรสภาพขยะทางกายภาพ ทางเคมี (การเผาไหม้) ทางชีวภาพ (การหมักปุ๋ย หมักก๊าซชีวภาพ) การฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล การลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะ พร้อมปฏิบัติการทดลองการแปรรูปขยะ

   3 (2-2-5)
   6301177

   การบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตพลังงาน

   เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำเสีย หลักการเก็บตัวอย่างน้ำ หลักการปฏิบัติสำหรับการวิเคราะห์น้ำเสียและแปลผลเพื่อใช้งาน การจำแนกลักษณะสมบัติของน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การกำจัดตะกอน ระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศเพื่อผลิตพลังงาน พร้อมปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์น้ำเสีย

   3 (2-2-5)
   6301178

   ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001

   ความสําคัญของระบบการจัดการพลังงาน และแนวทางการพัฒนาการจัดการพลังงานสู? มาตรฐานสากล ISO 50001แนวทางปฏิบัติ ข?อกําหนดทั่วไป ความรับผิดชอบของฝ?ายบริหาร และนโยบายพลังงาน การวางแผนด?านพลังงาน การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ การตรวจสอบ การทบทวนการบริหาร การนําระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ไปใช?งานร?วมกับระบบการจัดการตาม มาตรฐานสากลอื่น ๆ ในองค?กร กรณีตัวอย?างการวางแผนด?านพลังงาน และวิธีการวิเคราะห์

   3 (2-2-5)
   6301179

   ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50004 และ 50006

   ความสําคัญของระบบการจัดการพลังงาน และแนวทางการพัฒนาการจัดการพลังงานสู? มาตรฐานสากล ISO 50004 และ 50006 แนวทางปฏิบัติ ข?อกําหนดทั่วไป ความรับผิดชอบของฝ?ายบริหาร และนโยบายพลังงาน การวางแผนด?านพลังงาน การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ การตรวจสอบ การทบทวนการบริหาร การนําระบบการจัดการพลังงาน ISO 50004 และ 5000 ไปใช?งานร?วมกับระบบการจัดการตาม มาตรฐานสากลอื่น ๆ ในองค?กร กรณีตัวอย?างการวางแผนด?านพลังงาน และวิธีการวิเคราะห์

   3 (2-2-5)
   6301180

   โรงจักรไฟฟ้า ระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า

   กราฟโหลด การเปลี่ยนแปลงของโหลด และตัวประกอบของโหลด แหล่งพลังงาน โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ำ โรงจักรไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงจักรไฟฟ้าแบบความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล โรง จักรไฟฟ้านิวเคลียร์ การดำเนินการทางเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง สถานีส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้า สมรรถนะของสายส่งไฟฟ้า ระบบต่อหน่วย และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6301181

   เครื่องกลไฟฟ้า

   หลักการพื้นฐานของการแปรผันพลังงานกลไฟฟ้า วงจรแม่เหล็ก โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรสมมูล การทดสอบและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า หลักการพื้นฐานและโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์กระแสตรง หลักการพื้นฐานและโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและมอเตอร์เหนี่ยวนำ การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติในสถานอยู่ตัวและการทดสอบ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
  4. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301182

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมพลังงาน

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกงานทางวิศวกรรมพลังงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานทางวิศวกรรมพลังงาน การเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ

   1 (0-2-0)
   6301183

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมพลังงาน

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมวิศวกรรมพลังงานเป็นเวลา 300 ชั่วโมง ในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมพลังงาน

   5 (300)
   6301184

   เตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมพลังงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมพลังงาน ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน และผ่านการอบรมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง

   0 (30)
   6301185

   สหกิจศึกษา

   นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่ออาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผล โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23