Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (93 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300411

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบเกี่ยวกับร้องเรียน หนังสือรับรอง (ยอมรับและปฏิเสธ) หนังสือธุรการ หนังสือธุรกิจ รายงาน ภาษาในแผ่นพับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ อื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   6300412

   สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมถึงทฤษฎีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300414

   การจัดการเชิงกลยุทธ์

   แนวคิด การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจสำหรับค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ ระดับปฏิบัติการ รวมถึง การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผลและติดตามผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจน จริยธรรมของนักบริหารและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันภายใต้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่

   3 (3-0-6)
   6300448

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจประจำวัน การบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การส่งข่าวสารระหว่างสำนักงานและภายในสำนักงาน หนังสือแจ้งราคาและรายการสินค้า การส่งสินค้าและตอบรับ วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม และประกาศต่าง ๆ ที่เป็นทางการ และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   6300449

   องค์การและการจัดการสมัยใหม่

   แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการจัดการองค์กร ตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและการควบคุม พร้อมทั้งนำทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ และจริยธรรมทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300450

   หลักการตลาด

   ความหมายและความสำคัญของ แนวคิดทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด แนวโน้มของการตลาดยุคใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลทางการตลาด

   3 (3-0-6)
   6300819

   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

   ระบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของโลกที่กระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ความสำคัญของตลาดเกิดใหม่ การส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษาโครงสร้างและการดำเนินงานของธุรกิจข้ามชาติ

   3 (3-0-6)
   6300821

   การบัญชีชั้นต้น 1

   แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ การจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการให้บริการ

   3 (2-2-5)
   6300822

   การบัญชีชั้นต้น 2

   การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ การปรับปรุงรายการ การปิดบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการซื้อขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม และการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการไม่แสวงหากำไร หลักการและวิธีการของระบบใบสำคัญ ระบบเงินสดย่อย

   3 (2-2-5)
   6300823

   กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี

   ความรู้และสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สำคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เช่าทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงินรวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 เป็นต้น และศึกษาข้อแตกต่างทางกฎหมายของต่างประเทศที่นักบัญชีควรรู้

   3 (3-0-6)
   6300824

   การจัดการทางการเงินสำหรับนักบัญชี

   การจัดการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน การกำหนดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุน ต้นทุนของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล ความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน

   3 (2-2-5)
   6300825

   การภาษีอากร 1

   หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพามิต อากรแสตมป์ และอื่นๆ

   3 (3-0-6)
   6300826

   เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับงานบัญชี

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับงานบัญชี บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำหรับงานบัญชีในองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับงานบัญชีเพื่อการบริหารงาน การปรับเปลี่ยนสู่ยุคธุรกิจดิจิทัล รูปแบบใหม่ของเทคโนโลยี ข้อมูลและสารสนเทศสำหรับงานบัญชีในธุรกิจ และการตระหนักถึงความมั่นคงปลอดทางระบบสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
   6300827

   หลักเศรษฐศาสตร์

   ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (36 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300828

   การบัญชีชั้นกลาง 1

   หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6300829

   การบัญชีชั้นกลาง 2

   หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6300830

   การบัญชีชั้นสูง 1

   นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสำนักงานใหญ่ และสาขาทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจฝากขาย การรับรู้รายได้จากการทำสัญญาจากลูกค้า สัญญาเช่า และการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้

   3 (2-2-5)
   6300831

   การบัญชีชั้นสูง 2

   การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า การจัดทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   3 (2-2-5)
   6300832

   การบัญชีต้นทุน 1

   ความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหารในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม

   3 (2-2-5)
   6300833

   การบัญชีต้นทุน 2

   การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงานกิจการภายใต้สภาวะการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   3 (2-2-5)
   6300834

   รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

   รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจ ผลกระทบต่องบการเงินจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง

   3 (2-2-5)
   6300835

   สัมมนาการบัญชีการเงิน

   สัมมนาและวิเคราะห์แนวทางการนำกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นพิเศษทางการบัญชีที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ และมีจิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6300836

   การภาษีอากร 2

   แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการภาษีอากร รวมถึงแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร การจัดทำกระดาษทำการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร

   3 (2-2-5)
   6300837

   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

   ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศการบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจ ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการลงทุนและการจัดหาเงิน การควบคุมภายใน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร ทางเดินเอกสาร รายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
   6300838

   การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

   การกำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กร ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นต้นของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร

   3 (2-2-5)
   6300839

   การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

   แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี ลักษณะของการสอบบัญชีและบริการอื่นในการให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพ กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของคณะกรรมการ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (9 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300840

   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

   ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ และงบการเงินของแผ่นดิน

   3 (2-2-5)
   6300841

   การบัญชีเฉพาะกิจการ

   ลักษณะการดำเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชี และการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดำเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

   3 (2-2-5)
   6300842

   การบัญชีการเงินส่วนบุคคล

   การวางแผนรายรับและรายจ่าย การบันทึกรายรับรายจ่าย การวิเคราะห์ข้อมูลรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล การจัดทำรายงานส่วนบุคคลตามกระบวนการ PDCA การมีวินัยทางการเงินส่วนบุคคล

   3 (2-2-5)
   6300843

   การบัญชีเกษตรกรรม

   หลักการวิธีการปฏิบัติทางบัญชี รายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร

   3 (2-2-5)
   6300844

   ปัญหาพิเศษทางการบัญชี

   การศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาพิเศษหัวข้อต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6300845

   วิจัยทางการบัญชี

   แนวคิด หลักการ ความสำคัญและประเภทของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กับงานวิจัยด้านการบัญชี การกำหนดหัวข้อเรื่อง กรอบแนวคิด การกำหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ การเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลการวิเคราะห์ การตีความ การเขียนรายงานและการเสนอรายงาน จริยธรรมของนักวิจัย

   3 (2-2-5)
   6300846

   สัมมนาการบัญชีบริหาร

   สัมมนาและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   6300847

   การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

   กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงิน และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน

   3 (2-2-5)
   6300848

   การวางแผนกำไรและการควบคุม

   การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกำไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร

   3 (2-2-5)
   6300849

   การวางแผนภาษี

   การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม

   3 (2-2-5)
   6300850

   สัมมนาการภาษีอากร

   สัมมนาและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากร โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนคำวินิจฉัยด้านภาษีอากร และคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง

   3 (2-2-5)
   6300851

   โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานบัญชี

   การใช้โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานด้านบัญชี หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชี จัดทำรายงานทางการเงินของกิจการและประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบบัญชี

   3 (2-2-5)
   6300852

   โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ทางการบัญชีโดยฝึกปฏิบัติ การออกแบบผังรหัสบัญชี การบันทึกรายการค้า การปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดพิมพ์สมุดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี การจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งรายงานเพื่อผู้บริหารโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี และประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300853

   การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีในธุรกิจ

   แนวคิดระบบและ ความสำคัญของระบบสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศแบบบูรณาการในธุรกิจ ความรู้พื้นฐานของการวางแผนทรัพยากรองค์กร แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทาง ERP มาใช้ในงานบัญชีและกระบวนการทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ

   3 (2-2-5)
   6300854

   สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี

   สัมมนาและวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   6300855

   การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี

   แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจสอบ

   3 (2-2-5)
   6300856

   นิติบัญชีศาสตร์

   แนวคิดและหลักปฏิบัติทางด้านนิติบัญชีศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างนิติบัญชีศาสตร์ กับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบัญชี นิติบัญชีศาสตร์ เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีในศาล

   3 (2-2-5)
   6300857

   สัมมนาการควบคุมภายใน

   สัมมนา วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   6300858

   สัมมนาการสอบบัญชี

   สัมมนา วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
  4. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300859

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

   ฝึกฝนทักษะในการทำงานด้านวิชาชีพบัญชี หรือการสอบบัญชี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่จะสนับสนุนต่อการประกอบวิชาชีพ และเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง

   6 (360)
   6300860

   สหกิจศึกษา

   การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆ ด้านวิชาชีพบัญชี หรือการสอบบัญชี โดยที่การปฏิบัติงาน และการทำรายงานจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23