Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (93 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300116

   กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์

   หลักทั่วไปของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะ กฎหมายเอกเทศสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300411

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบเกี่ยวกับร้องเรียน หนังสือรับรอง (ยอมรับและปฏิเสธ) หนังสือธุรการ หนังสือธุรกิจ รายงาน ภาษาในแผ่นพับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ อื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   6300412

   สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมถึงทฤษฎีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300413

   การจัดการผลิตและการดำเนินงาน

   ลักษณะและความสำคัญของการผลิต และการบริการ ระบบการผลิตและระบบการบริการ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจในการจัดการดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการบริการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการและการวางผัง การพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การจัดลำดับงานและการควบคุมการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพ และการบำรุงรักษาระบบการผลิต

   3 (3-0-6)
   6300414

   การจัดการเชิงกลยุทธ์

   แนวคิด การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจสำหรับค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ ระดับปฏิบัติการ รวมถึง การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผลและติดตามผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจน จริยธรรมของนักบริหารและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันภายใต้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่

   3 (3-0-6)
   6300415

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานธุรกิจ

   แนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณการระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300416

   การเงินธุรกิจ

   บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน เป้าหมายของธุรกิจ การวางแผนและตัดสินใจทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน งบลงทุน การจัดหาเงินทุน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน การจัดโครงสร้างเงินทุน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผลและจริยธรรมทางการเงิน

   3 (3-0-6)
   6300417

   ภาษีอากรธุรกิจ

   หลักการของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300418

   หลักสำคัญของการบัญชี

   หลักการบัญชีเบื้องต้น วงจรบัญชี ประเภทและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ทั้งการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร โดยมุ่งเน้นการแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีและการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารงาน

   3 (2-2-5)
   6300419

   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   วิธีการประยุกต์ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสำหรับตลาดต่าง ๆ การสำรวจตลาด การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

   3 (3-0-6)
   6300448

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจประจำวัน การบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การส่งข่าวสารระหว่างสำนักงานและภายในสำนักงาน หนังสือแจ้งราคาและรายการสินค้า การส่งสินค้าและตอบรับ วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม และประกาศต่าง ๆ ที่เป็นทางการ และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   6300449

   องค์การและการจัดการสมัยใหม่

   แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการจัดการองค์กร ตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและการควบคุม พร้อมทั้งนำทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ และจริยธรรมทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300450

   หลักการตลาด

   ความหมายและความสำคัญของ แนวคิดทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด แนวโน้มของการตลาดยุคใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลทางการตลาด

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300420

   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

   บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบดิจิทัล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์

   3 (3-0-6)
   6300421

   การตลาดดิจิทัล

   ความสำคัญของการตลาดดิจิทัลต่อธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคม การใช้เว็บไซต์ เครือข่ายสังคม และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นช่องทางการขายและการสื่อสารการตลาด ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล การสร้างเนื้อหา การออกแบบสื่อ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การวัดประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิทัล

   3 (2-2-5)
   6300422

   ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

   แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล รูปแบบของธุรกิจดิจิทัล กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ และการบริการผ่านสื่อดิจิทัล การค้าผ่านโมบาย สื่อสังคมกับธุรกิจดิจิทัล ระบบรักษาความปลอดภัย จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

   3 (2-2-5)
   6300423

   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

   การพัฒนาระบบเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์และออกแบบ การเลือกโครงการและการจัดการ โครงการสารสนเทศ กำหนดความต้องการระบบ การวิเคราะห์ด้วยยูสเคส แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรมและกลยุทธการออก การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบส่วนจัดเก็บข้อมูล การออกแบบโปรแกรม คลาสและเมธอด การสร้างและการติดตั้งระบบ

   3 (2-2-5)
   6300424

   โครงงานคอมพิวเตอร์และสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

   ฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่ทันสมัย และค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบโครงการที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอหัวข้อและผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการหรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ

   1 (0-2-1)
   6300425

   โครงงานคอมพิวเตอร์และสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

   (รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนคือ 3243203 โครงงานคอมพิวเตอร์และสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1) ค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบโครงการที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษาต่อเนื่องมาจากวิชาโครงงาน 1 พร้อมทั้งสามารถนำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ หรือการประชุมวิชาการนานาชาติ

   2 (0-4-2)
   6300426

   ระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ

   แนะนำฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสภาพแวดล้อม ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณภาพ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ พจนานุกรมข้อมูล การนอร์มัลไลซ์ แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี เอสคิวแอล แนะนำการจัดการรายการเปลี่ยนแปลงและการบริหารฐานข้อมูล และปฏิบัติการด้านการจำลองข้อมูลและภาษาฐานข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6300427

   ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

   แนวคิดพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การบริหารสมรรถนะของธุรกิจ บาลานซ์สกอร์การ์ด เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจในองค์กร การประยุกต์ใช้อัจฉริยะทางธุรกิจบนระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในองค์กร แอพพลิเคชันต่าง ๆ ของอัจฉริยะทางธุรกิจที่ใช้ในปัจจุบัน

   3 (2-2-5)
   6300428

   การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ

   กระบวนการธุรกิจหลักในองค์กร กระบวนการทางบัญชี กระบวนการได้มาซึ่งทรัพยากร กระบวนการจัดการสินค้าและคลังสินค้า กระบวนการการผลิต และกระบวนการการขายสินค้าหรือบริการ การบูรณาการกระบวนการธุรกิจด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร แนวคิดการวางแผนทรัพยากรองค์กร เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติในการนำกระบวนการธุรกิจมาใช้งานบนแอปพลิเคชันมาตรฐานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร

   3 (2-2-5)
   6300429

   การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ

   หลักการของข้อมูลขนาดใหญ่และวงจรการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความท้าทายของข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจ องค์ประกอบข้อมูลขนาดใหญ่ การคำนวณแบบกระจาย คลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลการปฏิบัติการ รากฐานของฮาดูป หลักการพื้นฐานการทำซ้ำข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และเครื่องมือ การนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้งาน

   3 (2-2-5)
   6300430

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

   การวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาแนะนำภาษาการสร้างโปรแกรม แนวคิดของโปรแกรมภาษา การแก้ปัญหาด้วยภาษา โครงสร้างของภาษา ฟังก์ชันเบื้องต้น และข้อความสั่งกำหนดค่า โครงสร้างการวนซ้ำและเงื่อนไข การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้าง หรือภาษาเชิงวัตถุ แถวลำดับและตัวชี้ และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300431

   มัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ

   แนะนำศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ หลักการและองค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบ ทฤษฎีสี หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ตัวพิมพ์ การร่างและวาดภาพ ประเภทของซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบกราฟิก เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติในการสร้างเนื้อหากราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัล

   3 (2-2-5)
   6300432

   การออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่องานธุรกิจ

   มาตรฐานเทคโนโลยีเว็บในปัจจุบัน ภาษาในการออกแบบและพัฒนาเว็บ องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ ขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสมในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน การใช้งานเฟรมเวิร์คในการออกแบบเว็บ การติดตั้งและแสดงผล เว็บไซต์

   3 (2-2-5)
   6300433

   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

   ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและชนิดข้อมูลแบบนามธรรม โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน เช่น ลิสท์ สแต็ก และคิว โครงสร้างข้อมูลแบบพลวัต คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับทรี ไบนารีทรี ไบนารี เสิร์ชทรี เอวีแอลทรี กราฟ การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเวลาและพื้นที่ อัลกอริทึมการเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล อัลกอริทึมแบบละโมบ อัลกอริทึมแบบแบ่งเพื่อเอาชนะ อัลกอริทึมเกี่ยวกับกราฟ และการเขียนโปรแกรมพลวัต

   3 (2-2-5)
   6300434

   การสื่อสารข้อมูลและความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

   หลักการพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางและอุปกรณ์ การเข้ารหัสข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโทคอล การเชื่อมระหว่างเครือข่าย การจัดการระบบความมั่นคงของทรัพยากรสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การจัดการเครือข่ายและการประยุกต์ใช้งานในองค์กรธุรกิจ รูปแบบและเทคนิคในการบุกรุกต่าง ๆ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การกำหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงของทรัพยากรสารสนเทศและเครือข่าย และจริยธรรมในการรักษาความมั่นคงของทรัพยากรและสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300435

   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

   การแนะนำเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ มือถือแบบสมาร์ทโฟน แพด และแทบเลต แนะนำอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง ระบบปฏิบัติการของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง ไอพีแอดเดรส โปรโตคอล แบบจำลองอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยการทำงานจริงบนเครื่องจำลอง

   3 (2-2-5)
   6300436

   วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ

   การค้นคืน การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอย การแบ่งประเภท การแบ่งกลุ่ม การแสดงข้อมูลด้วยภาพ อนุกรมเวลา เครื่องแนะนำ การวิเคราะห์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อมูลขนาดใหญ่

   3 (2-2-5)
   6300437

   การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมแบบวิชวล

   หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่าง ๆ ของโปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู คำสั่งในการกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ การเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในการทำงาน คำสั่งในการประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาแบบวิชวลสำหรับการพัฒนาโครงงาน

   3 (2-2-5)
   6300438

   การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่องานธุรกิจ

   การแนะนำโครงสร้างของระบบคลาวด์ รูปแบบการให้บริการของระบบคลาวด์ รูปแบบการติดตั้งระบบคลาวด์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบคลาวด์ การบริหารจัดการระบบคลาวด์ ความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์ ค่าชี้วัดประสิทธิภาพของการบริการ และ ค่าชี้วัดในทางธุรกิจและรูปแบบการคิดค่าบริการของบริการของระบบคลาวด์

   3 (2-2-5)
   6300439

   การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพเพื่องานธุรกิจ

   หลักการการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การออกแบบการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ เครื่องมือที่ใช้ การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การเลือกแผนภูมิต่าง ๆ ที่เหมาะสม และการอธิบายแผนภูมิ

   3 (2-2-5)
   6300440

   ความเป็นจริงเสมือนเพื่องานธุรกิจ

   หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องค์ประกอบพื้นฐานของความจริงเสมือน เครื่องมือสำหรับการสร้างความจริงเสมือน การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การปฏิสัมพันธ์แบบต่าง ๆ การจำลองทางกายภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ความเป็นจริงเสมือน การผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกต์ใช้ความจริงเสมือน หัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับความเป็นจริงผสม

   3 (2-2-5)
   6300441

   การประมวลผลภาพเพื่องานธุรกิจ

   องค์ประกอบของระบบประมวลผลภาพ การสร้างภาพและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ภาพ เทคนิคพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลภาพ การรับภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพโดยใช้หลักการของเอ็นฮานสเม้นท์และรีสทอเรชัน การบีบอัดข้อมูลภาพ และการวิเคราะห์ภาพ

   3 (2-2-5)
   6300442

   การตรวจสอบระบบสารสนเทศในองค์กร

   ภาพรวมของการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300443

   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์กร

   สภาพแวดล้อมองค์กร การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์และโอกาส การเปลี่ยนแปลงองค์กร นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คุณภาพและสมรรถนะที่เป็นเลิศ กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรและระดับบุคคล

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300444

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรียนรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับงานทางธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ นำแผนไปปฏิบัติ การติดตามผลการปรับปรุงงาน

   1 (90)
   6300445

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทำโครงการพิเศษ หรือฝึกประสบการณ์และทำภาคนิพนธ์

   5 (300)
   6300446

   เตรียมฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   0 (30 ชั่วโมง)
   6300447

   สหกิจศึกษา

   (ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง) นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอน มีการนำความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23