Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300411

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบเกี่ยวกับร้องเรียน หนังสือรับรอง (ยอมรับและปฏิเสธ) หนังสือธุรการ หนังสือธุรกิจ รายงาน ภาษาในแผ่นพับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ อื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   6300412

   สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมถึงทฤษฎีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300413

   การจัดการผลิตและการดำเนินงาน

   ลักษณะและความสำคัญของการผลิต และการบริการ ระบบการผลิตและระบบการบริการ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจในการจัดการดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการบริการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการและการวางผัง การพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การจัดลำดับงานและการควบคุมการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพ และการบำรุงรักษาระบบการผลิต

   3 (3-0-6)
   6300414

   การจัดการเชิงกลยุทธ์

   แนวคิด การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจสำหรับค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ ระดับปฏิบัติการ รวมถึง การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผลและติดตามผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจน จริยธรรมของนักบริหารและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันภายใต้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่

   3 (3-0-6)
   6300415

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานธุรกิจ

   แนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณการระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300416

   การเงินธุรกิจ

   บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน เป้าหมายของธุรกิจ การวางแผนและตัดสินใจทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน งบลงทุน การจัดหาเงินทุน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน การจัดโครงสร้างเงินทุน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผลและจริยธรรมทางการเงิน

   3 (3-0-6)
   6300418

   หลักสำคัญของการบัญชี

   หลักการบัญชีเบื้องต้น วงจรบัญชี ประเภทและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ทั้งการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร โดยมุ่งเน้นการแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีและการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารงาน

   3 (2-2-5)
   6300419

   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   วิธีการประยุกต์ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสำหรับตลาดต่าง ๆ การสำรวจตลาด การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

   3 (3-0-6)
   6300448

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจประจำวัน การบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การส่งข่าวสารระหว่างสำนักงานและภายในสำนักงาน หนังสือแจ้งราคาและรายการสินค้า การส่งสินค้าและตอบรับ วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม และประกาศต่าง ๆ ที่เป็นทางการ และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   6300449

   องค์การและการจัดการสมัยใหม่

   แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการจัดการองค์กร ตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและการควบคุม พร้อมทั้งนำทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ และจริยธรรมทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300450

   หลักการตลาด

   ความหมายและความสำคัญของ แนวคิดทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด แนวโน้มของการตลาดยุคใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลทางการตลาด

   3 (3-0-6)
   6301472

   ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ

   หลักเกณฑ์วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพามิต อากรแสตมป์ และหลักทั่วไปของกฎหมายตามประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6301473

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์

   แนวคิดและกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดกลยุทธ์และหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนจริยธรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301474

   พฤติกรรมองค์การ

   พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การในรูปของปัจเจกชนและกลุ่มซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลต่าง ๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม การใช้พลังของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลในองค์การรวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ

   3 (3-0-6)
   6301475

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย

   หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยครอบคลุมหลักการร่วมสมัยของการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรักษาทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือทรัพยากรมนุษย์ และแนวคิดร่วมสมัยของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่น่าสนใจ เช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิตอล การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การจัดการทุนมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง การจัดการทรัพยากรมนุษย์สูงอายุในองค์การ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ และแนวคิดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ

   3 (3-0-6)
   6301476

   การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์

   แนวคิด หลักการ กระบวนการในการวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ นโยบายการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ วิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยต่างๆ ที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบาย สภาพการณ์ขององค์การและลักษณะของแผนการพัฒนาแต่ละรูปแบบ เช่น แผนการสรรหา และคัดเลือก แผนการฝึกอบรม แผนการปรับตำแหน่งงาน แผนการพัฒนาอาชีพ แผนการจัดการความเสี่ยงในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์

   3 (3-0-6)
   6301477

   การจัดการผลการปฏิบัติงานในองค์การ

   ปรัชญา ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการผลการปฏิบัติงานในองค์การวัตถุประสงค์ หลักการและขั้นตอนการจัดการผลการปฏิบัติงานในองค์การรูปแบบของการประเมินผลงานประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการประเมินผลงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาขีดความสามารถรายบุคคล โดยวิเคราะห์ถึงความแตกต่างและเทคนิคในการประเมิน นอกจากนี้ยังศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติในการออกแบบฟอร์มการประเมินผลงาน การศึกษาในกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ ปัญหาการประเมินผลงาน และการนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

   3 (3-0-6)
   6301478

   การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

   ความสำคัญของการสรรหา คัดเลือกพนักงานในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอน เทคนิคและกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน วิเคราะห์นโยบายและการกำหนดนโยบาย ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การพยากรณ์ ความต้องการกำลังคน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตามความสามารถของบุคคล กลยุทธ์ในการทดสอบและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานหลัก พฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การทดลองปฎิบัติงาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนและแนะนำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุพนักงาน ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   3 (3-0-6)
   6301479

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศการจัดหา การให้รางวัล การพัฒนา การรักษาและการใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสนับสนุนระบบสำนักงานยุคดิจิทัล มาช่วยจัดเก็บข้อมูลในงานทรัพยากรมนุษย์และองค์การที่จะนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร

   3 (3-0-6)
   6301480

   ภาวะผู้นำในองค์การ

   เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำในองค์การ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้นำในการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีมในองค์การ

   3 (3-0-6)
   6301481

   การจัดการค่าตอบแทนในองค์การ

   การกำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน หลักการจ่ายค่าตอบแทนในทัศนะของนักบริหาร การประเมินค่างาน การสำรวจค่าตอบแทน เพื่อกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานระดับต่าง ๆ ค่าจ้างจูงใจสำหรับพนักงานบางประเภท รูปแบบการจัดประโยชน์และสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์การ

   3 (3-0-6)
   6301482

   การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

   ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ประโยชน์ของการวิจัยทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยผสมผสาน เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย

   3 (3-0-6)
   6301483

   กฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

   หลักการ และแนวคิด ความเป็นมาของการแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การกำหนดนโยบายแรงงาน กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายการประกันสังคมและกองทุนทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา ส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   6301484

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

   แนวคิด หลักการ ขอบเขต กระบวนการและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงานในองค์การรวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การเรียนรู้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ กระบวนการในการฝึกอบรม เทคนิคและเครื่องมือในการฝึกอบรม สภาพและปัญหา อุปสรรคในการฝึกอบรม ตลอดจนแนวทางแก้ไข แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในอนาคต รวมทั้งการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   6301485

   สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

   ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ ศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับกลุ่มคนงานที่อยู่ในระดับต่าง ๆ โดยใช้พื้นความรู้ทางทฤษฎี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

   3 (3-0-6)
   6301486

   โครงงานพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

   ปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ด้วยกระบวนการการวิจัย ประกอบด้วย การเลือกหัวข้อ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติ และดำเนินการศึกษาภายใต้การดูแลการควบคุมและให้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจะต้องมีการนำเสนอผลงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300819

   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

   ระบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของโลกที่กระทบต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ความสำคัญของตลาดเกิดใหม่ การส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษาโครงสร้างและการดำเนินงานของธุรกิจข้ามชาติ

   3 (3-0-6)
   6301351

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

   ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ๆได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การบริหารบุคคล การบริหารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนถึงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจและตลอดจนถึงจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6301487

   การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

   ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการสำรวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การสำรวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการทำงาน วัฒนธรรมในการทำงาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการทำงาน การสำรวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทำงาน การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

   3 (3-0-6)
   6301488

   การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

   ความหมายและคำจำกัดความของการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการประเภทของการจัดประชุม และการจัดนิทรรศการ ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่น ๆ สิ่งจำเป็นพื้นฐานและปัจจัยเกื้อหนุนในการดำเนินธุรกิจ ประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ การเตรียมการและการจัดการการประชุม สัมมนานิทรรศการ และงานแสดงสินค้า การบริหารราคา การสร้างความพอใจให้ผู้ใช้บริการ และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

   3 (3-0-6)
   6301489

   การจัดการแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   แรงงานและความสัมพันธ์กับภาวะแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โครงสร้างของกำลังแรงงาน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของแรงงานทั้งของในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทฤษฏีแรงงานและชีวิตการทำงานทั้งในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน ค่าจ้าง การย้ายถิ่น ชนชั้นแรงงาน ความขัดแย้ง สหภาพและองค์กรแรงงาน จริยธรรมในงาน เศรษฐศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และวิถีของร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน

   3 (3-0-6)
   6301490

   จริยธรรมทางธุรกิจ

   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างระบบการจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมตลอดจน การใช้หลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ในการบริหารโดยมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ การสัมมนาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6301491

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

   แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ รูปแบบองค์การ วัฒนธรรมสภาพแวดล้อม การดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทน สุขภาพความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   6301492

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการสอนงาน

   หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคนิควิธีทางจิตวิทยาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับบุคลากร สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้กับองค์การ ศึกษาผลการวิจัยทางจิตวิทยาและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และแนวทางแก้ไขกระบวนการและเทคนิคการสอนงาน ปัญหาของการสอนงาน หลักการสอนงาน การเตรียมการ การแสดงให้เห็นการให้ลองปฏิบัติและการติดตามผล การเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่

   3 (3-0-6)
   6301493

   การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในองค์การ

   หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์ บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์องค์การเพื่อการเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารคนที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เทคนิคการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทุนมนุษย์

   3 (3-0-6)
   6301494

   การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

   หลักการของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการและบริหารองค์กรความปลอดภัย แนวคิด หลักการและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้และการจูงใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อันตรายทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการกับความเครียด การออกแบบกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย วิธีการเสนอความคิดให้เกิดการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การตรวจวิเคราะห์ และการประเมินค่าความเสียหายจากอุบัติภัย โดยเน้นการศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

   3 (3-0-6)
   6301495

   การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

   แนวคิดและวัตถุประสงค์ว่าด้วยการจัดการความขัดแย้ง วิเคราะห์ความขัดแย้งในสังคมสมัยใหม่ การกำหนดรูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้ง การจัดทำประชาพิจารณ์ การประชามติ การเจรจาต่อรอง และการปรึกษาหารือร่วม การจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม

   3 (3-0-6)
   6301496

   วัฒนธรรมองค์การและการจัดการข้ามวัฒนธรรม

   แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่าง และผลกระทบต่อพฤติกรรมขององค์การ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประเด็นการติดต่อสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และประเด็นละเอียดอ่อนด้านวัฒนธรรม รวมทั้งปัญหาและแนวทางการแก้ไขเมื่อเผชิญกับวัฒนธรรมใหม่ รูปแบบของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง แนวทางในการบริหารจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการเพิ่มผลผลิต

   3 (3-0-6)
   6301497

   มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การ

   แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาสำหรับพัฒนากระบวนการการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การ โดยเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ขอบเขตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ทั้งตัวบุคคลและองค์การ เพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมตนเอง และเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นบนความหลากหลายของวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภาวะผู้นำที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงานโดยใช้เทคนิคการสื่อสาร การประสานงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในองค์การ

   3 (3-0-6)
   6301498

   การจัดการสํานักงานสมัยใหม่

   ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และความสัมพันธ์ของการจัดการสำนักงานกับโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ หน้าที่และประโยชน์ของสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีของสำนักงานอัตโนมัติ การประมวลผลสารสนเทศต่าง ๆ องค์ประกอบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานอัตโนมัติ การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้กับระบบสำนักงานอัตโนมัติ

   3 (3-0-6)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300447

   สหกิจศึกษา

   (ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง) นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอน มีการนำความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

   6 (16 สัปดาห์)
   6301499

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

   การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการทรัพยจากรมนุษย์และองค์การ การศึกษาแนวโน้มสภาพการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุรกิจ โดยการใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (90)
   6301500

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การในหน่วยงานต่างๆภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทำโครงการพิเศษ หรือฝึกประสบการณ์และทำภาคนิพนธ์

   5 (540)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23