Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (90 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300116

   กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์

   หลักทั่วไปของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะ กฎหมายเอกเทศสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300411

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบเกี่ยวกับร้องเรียน หนังสือรับรอง (ยอมรับและปฏิเสธ) หนังสือธุรการ หนังสือธุรกิจ รายงาน ภาษาในแผ่นพับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ อื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   6300412

   สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมถึงทฤษฎีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300413

   การจัดการผลิตและการดำเนินงาน

   ลักษณะและความสำคัญของการผลิต และการบริการ ระบบการผลิตและระบบการบริการ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจในการจัดการดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการบริการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการและการวางผัง การพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การจัดลำดับงานและการควบคุมการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพ และการบำรุงรักษาระบบการผลิต

   3 (3-0-6)
   6300414

   การจัดการเชิงกลยุทธ์

   แนวคิด การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจสำหรับค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ ระดับปฏิบัติการ รวมถึง การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผลและติดตามผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจน จริยธรรมของนักบริหารและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันภายใต้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่

   3 (3-0-6)
   6300415

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานธุรกิจ

   แนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณการระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300416

   การเงินธุรกิจ

   บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน เป้าหมายของธุรกิจ การวางแผนและตัดสินใจทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน งบลงทุน การจัดหาเงินทุน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน การจัดโครงสร้างเงินทุน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผลและจริยธรรมทางการเงิน

   3 (3-0-6)
   6300417

   ภาษีอากรธุรกิจ

   หลักการของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300418

   หลักสำคัญของการบัญชี

   หลักการบัญชีเบื้องต้น วงจรบัญชี ประเภทและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ทั้งการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร โดยมุ่งเน้นการแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีและการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารงาน

   3 (2-2-5)
   6300419

   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   วิธีการประยุกต์ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสำหรับตลาดต่าง ๆ การสำรวจตลาด การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

   3 (3-0-6)
   6300448

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจประจำวัน การบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การส่งข่าวสารระหว่างสำนักงานและภายในสำนักงาน หนังสือแจ้งราคาและรายการสินค้า การส่งสินค้าและตอบรับ วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม และประกาศต่าง ๆ ที่เป็นทางการ และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   6300449

   องค์การและการจัดการสมัยใหม่

   แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการจัดการองค์กร ตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและการควบคุม พร้อมทั้งนำทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ และจริยธรรมทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300450

   หลักการตลาด

   ความหมายและความสำคัญของ แนวคิดทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด แนวโน้มของการตลาดยุคใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลทางการตลาด

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300808

   การจัดการการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

   รูปแบบ ความสำคัญ และความหมายของการจัดจำหน่าย กลยุทธ์และการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า เพื่อให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพตรงกับเป้าหมายทางการตลาดขององค์กรธุรกิจ คนกลางทางการตลาด การจูงใจและกลยุทธ์การตลาดที่มีต่อคนกลางในการจัดจำหน่าย การควบคุมการจัดจำหน่าย การบริหารการขนส่ง การคลังสินค้า การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดระบบ ข้อมูลในช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดกับธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300809

   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

   แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย การใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาด อันประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ รวมถึงการวางแผนดำเนินงาน การกำหนดงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ

   3 (3-0-6)
   6300810

   การตลาดระดับโลก

   ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ หลักการ แนวคิด และการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์และประเมินผลสภาพแวดล้อมและองค์กรระหว่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก การตัดสินใจเลือกตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดระดับโลก การจัดองค์กรการตลาดโลก การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดระดับโลก การประเมินผลและการควบคุมการตลาดระดับโลก การนำเข้าและส่งออก การประกันภัย

   3 (3-0-6)
   6301326

   พฤติกรรมผู้บริโภค

   ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในและปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งที่เป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายและผู้บริโภคประเภทองค์การ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มาวิเคราะห์ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ในการแบ่งส่วนตลาด และอิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

   3 (3-0-6)
   6301355

   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์แนวคิดการจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และจริยธรรมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราคา วัตถุประสงค์การกำหนดราคา การใช้ราคาเป็นเครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงราคา การกำหนดราคา และจริยธรรมในการกำหนดราคาอย่างเหมาะสม

   3 (3-0-6)
   6301356

   การจัดการการตลาด

   ความสำคัญ และบทบาทของการวางแผนการตลาด กระบวนการจัดทำแผนการตลาดและการตลาดเชิงกลยุทธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผนและกลยุทธ์ การจัดการส่วนประสมการตลาด การประเมินผลและการควบคุม

   3 (3-0-6)
   6301357

   การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดบนฐานข้อมูล

   ความหมายและรูปแบบการตลาดเชิงสัมพันธภาพ องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่มตามหลักคุณค่าของลูกค้า การวัดคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า การประเมินผลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางการสร้างความภักดีให้แก่ลูกค้า และการประยุกต์ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   6301358

   การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

   แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความสัมพันธ์แก่ธุรกิจและลูกค้า เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางการตลาดกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มาใช้ในเชิงปฏิบัติ การสร้างเว็บไซต์ การนำเสนอสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลทางการค้า การเพิ่มและการรักษาฐานลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน รวมถึงเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ การกำหนดกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เรียนรู้แนวโน้มของการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความรู้เกี่ยวกับสาระสนเทศ เทคโนโลยีบล็อกเชน

   3 (2-2-5)
   6301359

   สัมมนาการตลาด

   การนำความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด การค้นคว้าเพิ่มเติมมาเป็นองค์ประกอบสำคัญการวิเคราะห์สถานการณ์ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจทางด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ประเด็นที่ทันสมัยเพื่อให้มีการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติโดยอาศัยเทคนิคทางด้านกรณีศึกษาและงานที่มอบหมาย

   3 (2-2-5)
   6301360

   การวิจัยตลาด

   ความหมายและประเภทของการวิจัยตลาด การวิจัยการตลาดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการวิจัยตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย สถิติและเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัย ประโยชน์ของการทำวิจัยการตลาด และการนำผลวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด จรรยาบรรณของนักวิจัย สถานการณ์ที่จำเป็นต้องทำวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300811

   กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

   หลักการ แนวคิด และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กระบวนการดำเนินงาน และออกแบบกิจกรรมที่สำคัญต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้า การสร้างการตระหนักรู้ถึงตราสินค้า การสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า และการสร้างตลาดใหม่ให้แก่ธุรกิจ การจัดการสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ การใช้เทคโนโลยีและเพลตฟอร์มในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

   3 (3-0-6)
   6301361

   การส่งเสริมการตลาดสำหรับตลาดออนไลน์

   วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดสำหรับตลาดออนไลน์ การวางแผนงบประมาณการส่งเสริมการตลาดสำหรับตลาดออนไลน์ กลยุทธ์เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ การประเมินและติดตามผลการส่งเสริมการตลาดสำหรับตลาดออนไลน์ จริยธรรมในการส่งเสริมการตลาดออนไลน์

   3 (3-0-6)
   6301363

   การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง

   หลักการบริหารการค้าปลีก-ค้าส่ง การจัดการองค์กร ประเภทของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประสมการค้าปลีก การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการค้าปลีก-ค้าส่ง การวิเคราะห์การดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งขององค์กรและคู่แข่งขัน การวิเคราะห์ลูกค้า การบริหารจัดการกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การบริหารฐานข้อมูลลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการวางตำแหน่งการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง

   3 (3-0-6)
   6301364

   การจัดการการขายและศิลปะการขาย

   บทบาทความสำคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการสร้างและพัฒนาพนักงานขายให้มีศักยภาพ การกำหนดหน้าที่การขายในระบบตลาด กระบวนการขาย ความสำคัญของกระบวนการขาย การจัดทีมงานขาย หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารการขาย ตลอดจนพนักงานขาย การตั้งองค์กรการขายและการกำหนดเขตการขาย การตั้งเป้าหมายในการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การควบคุมประเมินผล เทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการขาย การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพขาย กระบวนการขายโดยพนักงานขาย และจรรยาบรรณของพนักงานขาย

   3 (3-0-6)
   6301365

   การตลาดทางตรง

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง การตลาดทางตรงที่เป็นแนวโน้มสมัยใหม่ โดยศึกษาถึงระบบการจัดระบบฐานข้อมูล เครื่องมือการตลาดทางตรง อาทิ จดหมายทางตรง แคตตาล๊อก การขายสินค้าทางโทรศัพท์ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ การสร้างเครือข่ายทางสังคม การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ของการตลาดทางตรง การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขการดำเนินการตลาดทางตรง การปฏิบัติการ การกำหนดงบประมาณ และการประเมินผลการตลาดทางตรง

   3 (3-0-6)
   6301366

   การจัดการการขนส่งสินค้า

   ประเภทและรูปแบบการดำเนินงานด้านการขนส่ง ความสำคัญของการจัดส่งที่มีต่อธุรกิจ วิธีการจัดส่งสินค้าแบบต่าง ๆ ข้อปฏิบัติด้านอัตราค่าระวางขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนการดำเนินงานและการแข่งขัน วิธีการจัดตั้งหน่วยขนส่ง การจัดการการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการบริหารจัดการการจัดส่งสินค้า

   3 (3-0-6)
   6301367

   การจัดซื้อ

   บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการจัดซื้อและการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อในเรื่องการจัดรูปองค์การ ระเบียบวิธีการจัดซื้อ การกำหนดคุณสมบัติและตรวจสอบคุณสมบัติ การควบคุมคุณภาพ การกำหนดจำนวนที่จะซื้อ การพิจารณาและการกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ การคัดเลือกและหาแหล่งขาย การผลิตเองหรือเลือกซื้อ การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ต้นทุน การควบคุมสินค้าคงเหลือ การวางแผนการสั่งซื้อ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อ

   3 (3-0-6)
   6301368

   การจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก

   หลักการ ความสำคัญของการจัดการซัพพลายเชนที่มีต่อองค์กร การบริหารการจัดซื้อ การคัดเลือกและบริหารสินค้า การวางแผนระบบการจัดส่งและซัพพลายเชน การบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้ารวมไปถึงการออกแบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และการนำเอาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารซัพพลายเชนและการจัดการการค้าปลีกแบบหลายช่องทาง

   3 (2-2-5)
   6301369

   การพยากรณ์การตลาด

   หลักทฤษฏีและความสำคัญของการพยากรณ์การตลาด เทคนิคและวิธีการพยากรณ์ระยะสั้นและระยะยาว ประโยชน์ของการพยากรณ์ที่นำมาใช้ในการวางแผนและควบคุม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ ความถูกต้อง แม่นยำของการพยากรณ์ รวมทั้งการนำผลของการพยากรณ์ไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด

   3 (3-0-6)
   6301370

   ประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการตลาด

   ประเด็นปัญหาทางการตลาด หัวข้อข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการตลาด แนวคิด เทคนิค การสร้างกลยุทธ์และวิธีการทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ โดยประยุกต์ความรู้ทางด้านการตลาดและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

   3 (2-2-5)
   6301371

   กลยุทธ์การตลาด

   หลักการ แนวคิด และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด วิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด โดยศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบันและกรณีศึกษา วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3 (3-0-6)
   6301372

   กลยุทธ์การตลาดธุรกิจบริการ

   ประเภทของธุรกิจบริการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ รวมถึงการประเมินคุณภาพการบริการสำหรับธุรกิจบริการทั้งที่เป็นองค์กรแสวงหากำไร และไม่แสวงหากำไร โดยศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบันและกรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

   3 (3-0-6)
   6301373

   การส่งเสริมการตลาดในรูปธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

   ความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง วิธีการส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพผ่านการจัดการด้านโฆษณา ส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   6301374

   การตลาดชุมชน

   ลักษณะของธุรกิจชุมชน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานรองรับ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ส่งผลต่อธุรกิจชุมชนในสถานการณ์จริงหรือกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   6301375

   เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการตลาดดิจิทัล

   เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ท การสร้างสื่อโฆษณา การลงโฆษณา การสร้างเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ เทคนิคการสร้างคลิปไวรัล การออกแบบเว็บไซต์ การตลาดบนเว็บไซต์ การตลาดบนโปรแกรมสนทนา การตลาดบนสมาร์ทโฟน

   3 (3-0-6)
   6301376

   จิตวิทยาผู้บริโภคในยุคตลาดดิจิทัล

   แนวคิดด้านจิตวิทยาสำหรับผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยอาศัยทฤษฎีผู้บริโภคและจิตวิทยาในการอธิบาย การวิเคราะห์ คาดการณ์ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทฤษฎีจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทิศทางและประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมออนไลน์

   3 (3-0-6)
   6301377

   การวางแผนการตลาด

   ความหมายของการวางแผนการตลาด ประเภทของการวางแผนการตลาด การกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแผนการตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด การจัดการด้านแผนการตลาด

   3 (3-0-6)
   6301378

   การตลาดเกษตรและสหกรณ์

   ระบบและหน้าที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการตลาด การรวมกลุ่มตลาด ผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ การตั้งราคาตลาด ต้นทุนและส่วนเหลื่อมของการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่) วิธีดำเนินการตลาด วิธีการรวบรวมและการซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิก การจัดมาตรฐาน การคัดชนิด การตรวจคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป การวางแผนต้นทุนการผลิต วิธีการคุมค่าใช้จ่าย การกำหนดราคา และการชำระราคาแก่สมาชิก การจัดหาเงินทุน ข้อตกลงเกี่ยวกับสมาชิกและการทำสัญญาเกี่ยวกับสมาชิก ข้อจำกัดและปัญหาการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่)

   3 (3-0-6)
   6301867

   การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

   ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการตลาด วัตถุประสงค์และองค์ประกอบในการดำเนินงานการตลาดโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความพึงพอใจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301379

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

   การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ การศึกษาแนวโน้มสภาพการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุรกิจ โดยการใช้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (90)
   6301380

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

   การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง

   5 (300)
   6301381

   เตรียมสหกิจศึกษา

   การประยุกต์การใช้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลองจริง พัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เพื่อการเตรียมความพร้อม และการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

   0 (30 ชั่วโมง)
   6301382

   สหกิจศึกษา

   นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอน มีการนำความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23