Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและบริการ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (105 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300041

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

   วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและปัจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว รูปแบบของการจัดการท่องเที่ยว แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยวของรัฐบาล บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรทางการท่องเที่ยว ตลอดจนผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในอนาคต

   3 (3-0-6)
   6300045

   พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ การจำแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามวัย เพศ สถานภาพ วัตถุประสงค์ รูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงวัตถุประสงค์ ปัจจัย แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนาและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว โดยมีการลงพื้นที่ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

   3 (2-2-5)
   6300047

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม

   วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญของธุรกิจโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของธุรกิจโรงแรม การจัดสายงาน การกำหนดหน้าที่ ระบบในการบริหารงาน การดำเนินงานของแผนกและฝ่ายต่าง ๆ การติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมในเครือและนอกเครือ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงานในธุรกิจโรงแรม ข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานโรงแรม

   3 (3-0-6)
   6301344

   การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

   ความหมาย ความสำคัญของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านรูปลักษณ์ ด้านการแต่งกาย ด้านวาทศิลป์ (การฝึกพูดในที่ชุมชน) และด้านการเข้าสมาคม องค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีบุคลิกภาพต่างกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ การปรับพฤติกรรม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อการพัฒนาการทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

   3 (3-0-6)
   6301501

   จิตวิทยาบริการ

   แนวคิดพื้นฐานของความต้องการของบุคคล และการนำทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ประยุกต์กับความต้องการด้านการบริการของลูกค้า และการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับบริการ รวมทั้งหลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ เทคนิคการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ เทคนิคและวิธีการให้บริการตามลักษณะของผู้รับบริการ เทคนิคจิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และแนวคิดทางจิตวิทยาการสื่อสารสำหรับงานบริการ

   3 (3-0-6)
   6301502

   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท โครงสร้าง ลักษณะ และหน้าที่ของระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ ความหมายและความสำคัญของการจัดการข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดแฟ้มข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการสื่อท่องเที่ยวออนไลน์ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

   3 (2-2-5)
   6301503

   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

   ความสำคัญและสาระสำคัญของระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริการ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทำงาน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   6301504

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

   ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมการพัฒนา การประเมินผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งสามารถนำหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการได้

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (45 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300042

   งานมัคคุเทศก์

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ วิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มารยาท การวางตัว การพูดจา ความสามารถในการเป็นผู้นำชมและการอธิบายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ รวมทั้งผลกระทบของมัคคุเทศก์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น ระเบียบพิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักร การแลกเปลี่ยนเงินตรา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเที่ยว ตลอดจนภูมิศาสตร์ประเทศไทย การนำชมวัด และลักษณะพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ โดยมีการฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวนอกสถานที่

   3 (2-2-5)
   6300044

   การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท บทบาท รวมถึงโครงสร้างองค์กร การวางแผนและการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การเงินและการบัญชี การตลาดการท่องเที่ยว การออกบัตรโดยสาร แนวโน้ม ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทนำเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว

   3 (2-2-5)
   6300046

   การวางแผนและการจัดนำเที่ยว

   ประเภท รูปแบบ กระบวนการ หลักการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงบูรณาการในการวางแผนจัดทำรายการท่องเที่ยว องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดนำเที่ยว การสำรวจเส้นทางเพื่อกำหนดแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำรายการท่องเที่ยว การวางแผนการใช้งบประมาณ เทคนิคการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดนำเที่ยว และสัมพันธ์กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยมีการวางแผนจัดทำรายการท่องเที่ยวและจัดนำเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง

   3 (2-2-5)
   6301505

   การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว ความสำคัญและแนวโน้ม ในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมถึงความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพ หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   6301506

   การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

   ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ ประเภท องค์ประกอบ ลักษณะของธุรกิจบริการ และหลักในการจัดการธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจประกันภัยและธนาคาร ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ฯลฯ ตลอดจนการนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3 (3-0-6)
   6301507

   การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

   ความหมายความสำคัญองค์ประกอบและกระบวนการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งมีการวางแผนจัดทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

   3 (2-2-5)
   6301508

   โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

   ความหมาย แนวคิด และกระบวนการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว ความรู้เรื่องการขนส่งสำหรับการท่องเที่ยว และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง โลจิสติกส์ครอบคลุมสามเรื่องใหญ่ คือ การขนส่งนักท่องเที่ยวและ วัตถุสิ่งของ การให้และรับข้อมูลข่าวสาร และการรับจ่ายเงิน รวมทั้งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการวางแผนโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสำหรับการท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   6301509

   การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

   ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ประเภท ลักษณะ และขั้นตอนของการวิจัยทางการท่องเที่ยว ที่มาของปัญหา การเลือกปัญหา การกำหนดปัญหา และการตั้งชื่อเรื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานการกำหนดตัวแปร การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการวิจัย การจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การอภิปรายผล และการให้ข้อเสนอแนะการวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ แนวทาง ส่วนประกอบ และเทคนิคในการเขียนรายงานการวิจัยทางการท่องเที่ยว โดยมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและฝึกปฏิบัติทำวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ

   3 (2-2-5)
   6301510

   สัมมนาการท่องเที่ยวและบริการ

   ความหมายและความสำคัญของการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา ด้านเนื้อหา ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ อุปกรณ์และด้านเวลา กระบวนการจัดการสัมมนา ขั้นเตรียมการก่อนการสัมมนา ขั้นดำเนินการระหว่างการสัมมนา ขั้นดำเนินการหลังการสัมมนา ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาด้านการท่องเที่ยว และการสรุปรายงานผลจากการสัมมนา รวมทั้งวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อพัฒนาในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

   3 (2-2-5)
   6301511

   การตลาดท่องเที่ยวและบริการ

   ความหมาย ความสำคัญของการตลาดทั่วไปและการตลาดท่องเที่ยวและบริการ การจัดองค์การการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริการ การแบ่งส่วนการตลาด พฤติกรรมการบริโภคของผู้รับบริการและนักท่องเที่ยว รวมถึงส่วนประสมของการตลาดบริการ วิเคราะห์โอกาสและปัญหาทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข

   3 (3-0-6)
   6301512

   การจัดการฝ่ายห้องพัก

   โครงสร้างการบริหารงานของแผนกห้องพัก และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแผนกห้องพัก การวางแผนการดำเนินงานของงานแผนกห้องพัก อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละระบบงาน ประเภทของห้องพัก ประเภทของเตียงนอน ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรมด้านการสำรองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การรับคืนห้องพักและการชำระค่าบริการ รวมทั้งการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   6301513

   การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

   โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์และเครื่องมือรายการอาหารมื้อต่าง ๆ รายการอาหารนานาชาติ ความรู้เรื่องเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการและการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ การเตรียมการจัดโต๊ะอาหาร การจัดจานอาหาร ข้อปฏิบัติในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับ สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   6301514

   การจัดการโรงแรม

   ความเป็นมาของกิจการโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การกำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ การเงินและการบัญชีในธุรกิจโรงแรม ระบบการบริหารงานของโรงแรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร บทบาทการบริหารในด้านการดำเนินงาน ภาวะการเป็นผู้นำ การควบคุมการบริหารงาน ความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพ การควบคุมข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินกิจการโรงแรม

   3 (3-0-6)
   6301515

   การดำเนินงานและการจัดการครัวและภัตตาคาร

   โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน คุณสมบัติและบุคลิกภาพของพนักงานแผนกครัวและภัตตาคาร คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม และการประกอบอาหาร การออกแบบตกแต่งภัตตาคาร สุขาภิบาลและความปลอดภัย ระบบการควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อ ต้นทุนอาหาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการการวางแผนรายการอาหาร การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมอาหารและการถนอมอาหาร เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร โดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   6301516

   การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง

   โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกงานจัดเลี้ยง ขั้นตอนและปฏิบัติงานการจัดเลี้ยง วิธีการทางการรับรองงานจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและวิธีการจัดทำเมนูอาหาร การควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยง การจัดทำรายงาน โดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก กลุ่มวิชาความชำนาญและความสนใจเฉพาะ (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300043

   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

   ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพและชีวภาพ ทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ฤดูกาลที่เหมาะสมในการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ กระบวนการของการวางแผน และการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   3 (2-2-5)
   6301517

   อาหารไทยและอาหารนานาชาติ

   ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของอาหารไทย และอาหารนานาชาติ อาหารประจำภาค ส่วนประกอบของอาหาร รูปแบบการจัดและการบริการอาหารไทยและนานาชาติ คุณประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย ความรู้เกี่ยวกับขนมไทยและผลไม้ไทย ขนมอบนานาชาติ และลักษณะของอาหารประเทศต่าง ๆ วัฒนธรรมและมารยาทในการรับประทานของไทยและนานาชาติ

   3 (3-0-6)
   6301518

   การจัดการธุรกิจการบิน

   วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และลักษณะทั่วไปของธุรกิจการบิน การบริการของสายการบิน การขนส่งสินค้า ทางอากาศ กฎระเบียบนโยบายที่สำคัญของสายการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน รหัสต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจการบิน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการธุรกิจการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งระบบการสำรองที่นั่ง วิธีการเขียนและการอ่านตั๋วเครื่องบิน ระบบการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน

   3 (3-0-6)
   6301519

   การจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำ

   ประวัติวิวัฒนาการและรูปแบบของการท่องเที่ยวทางน้ำ ชนิดและพาหนะทางน้ำ ลักษณะทั่วไปของทะเลไทย แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและทะเลของไทย ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตในทะเลโบราณคดีใต้น้ำเบื้องต้น การว่ายน้ำและการดำน้ำเบื้องต้น การปฐมพยาบาลและรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำ ทักษะของเรือเบื้องต้น องค์กร บทบาท หน้าที่ของพนักงานและเจ้าหน้าที่บริการการเดินทางทางน้ำ วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ทางน้ำ

   3 (3-0-6)
   6301520

   มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว

   ความหมาย ความสำคัญของมรดกและภูมิปัญญาไทยในด้านที่อยู่อาศัย หัตถกรรม การแต่งกาย การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย การนำชมในพิพิธภัณฑ์ เทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและสถานที่ท่องเที่ยว ความรู้พื้นฐาน ลักษณะ และประเภทของนาฏศิลป์และดนตรีไทย ตลอดจนพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   6301521

   ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

   ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ โลกทัศน์ ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม โบราณคดี และศิลปกรรมไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6301522

   การจัดการสโมสรและบาร์

   การปฏิบัติงานของเกี่ยวกับสโมสรและบาร์ การเตรียมและดูแลรักษาความสะอาดของบาร์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ประเภทของเครื่องดื่มและการเสิร์ฟ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะกับรายการอาหาร ความรับผิดชอบ มารยาท และจรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายสโมสรและบาร์

   3 (3-0-6)
   6301523

   การจัดการรีสอร์ทและสปา

   ประวัติและวิวัฒนาการของธุรกิจรีสอร์ทและสปา ประเภทของรีสอร์ท การจัดโครงสร้างองค์การและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแผนก การจัดกิจกรรมในรีสอร์ทและสปา บทบาท การบริหาร การดำเนินงาน การตลาดสำหรับรีสอร์ทและสปา สภาพแวดล้อมของธุรกิจ แนวโน้มและโอกาสของธุรกิจ การออกแบบรายการบริการด้วยสปา พฤติกรรมของลูกค้า ความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณในการจัดการรีสอร์ทและสปา

   3 (3-0-6)
  4. วิชาเฉพาะด้านเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301524

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ 1

   โครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อกับชาวต่างชาติในงานมัคคุเทศก์และงานบริการ ศึกษาภาพรวมของการให้บริการทางการท่องเที่ยว การแบ่งประเภทของการท่องเที่ยว การให้ข้อมูลด้านการเดินทางด้วยพาหนะต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของงานโรงแรม การแบ่งประเภทของโรงแรม ประเภทของห้องพัก การให้ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโรงแรม

   3 (3-0-6)
   6301525

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ 2

   โครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อกับชาวต่างชาติในงานมัคคุเทศก์และงานบริการ การให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ไทย ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาประจำชาติ ของไทยและอาเซียน รวมถึงการจองห้องพัก อัตราค่าห้องพัก การยกเลิกห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การแจ้งออกจากห้องพัก

   3 (3-0-6)
   6301526

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ 3

   โครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อกับชาวต่างชาติในงานมัคคุเทศก์และงานบริการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทย อาหารท้องถิ่น อาหารอาเซียน ขนมไทย ผลไม้ไทย การตกแต่งอาหาร วัฒนธรรมการกินของไทย รวมถึงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม การรับคำสั่งอาหารและเครื่องดื่ม

   3 (3-0-6)
   6301527

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ 4

   โครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อกับชาวต่างชาติในงานมัคคุเทศก์และงานบริการ การให้ข้อมูลด้านการเดินทาง การบอกทาง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบริการจองตั๋วเครื่องบิน การแนะนำบริเวณต่าง ๆ ของสนามบินนานาชาติ การบริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารในประเทศและระหว่างประเทศ การบริการจองที่พักแรม รวมถึง การให้บริการของแผนกแม่บ้าน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การทำความสะอาด การจัดตกแต่งห้องพักแขก การบริการซักรีด

   3 (3-0-6)
   6301528

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ 5

   โครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อกับชาวต่างชาติใน งานมัคคุเทศก์และงานบริการ การจัดทำรายการทัวร์ การนำเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ในประเทศไทย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับของที่ระลึก ร้านอาหาร การซื้อสินค้า รวมถึงการดำเนินการ ในการแก้ไขข้อร้องเรียนของแขกในงานบริการ คำชมเชยในการให้บริการ ร้านค้าขายของที่ระลึกภายโรงแรม การบริการงานด้านเอกสารต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6301529

   ภาษาญี่ปุ่น 1

   พื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น การอ่านและการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น การออกเสียง ลำดับการเขียน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน คำศัพท์ การใช้คำนามและการสร้างประโยคโดยใช้คำนามการทักทาย การแนะนำตัว และการสนทนาในชีวิตประจำวัน

   3 (3-0-6)
   6301530

   ภาษาญี่ปุ่น 2

   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้คำกริยาและการสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ อดีต และอนาคตโดยใช้คำกริยา การบอกเวลา การถามและการบอกราคา การบอกสถานที่ สำนวนการให้และการรับสิ่งของ

   3 (3-0-6)
   6301531

   ภาษาญี่ปุ่น 3

   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ คำคุณศัพท์และการสร้างประโยคโดยใช้คำคุณศัพท์ การใช้คำกริยาวิเศษณ์ การเชื่อมประโยค การถามความคิดเห็น สำนวนการขออนุญาตในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนญี่ปุ่น ได้แก่ ชุดประจำชาติและอาหารญี่ปุ่น

   3 (3-0-6)
   6301532

   ภาษาญี่ปุ่น 4

   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ บทสนทนา การอธิบายตำแหน่งที่อยู่ของคน สัตว์ และสิ่งของ การนับจำนวน ลักษณะนาม คำแสดงปริมาณ การแสดงความต้องการ รูปอดีตกาลของประโยคที่ใช้คำนามและคำคุณศัพท์ การเปลี่ยนรูปของคำคุณศัพท์ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนญี่ปุ่น ได้แก่ เทศกาลต่าง ๆ ของคนญี่ปุ่น

   3 (3-0-6)
   6301533

   ภาษาญี่ปุ่น 5

   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ บทสนทนา การแบ่งกลุ่มและการเปลี่ยนรูปของคำกริยา สำนวนการขอร้อง แนะนำ ชักชวน และการเปรียบเทียบ การแสดงลำดับของการกระทำ การใช้ประโยคสุภาพ การอ่านและการเขียนอักษรคันจิเบื้องต้น รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนญี่ปุ่น ได้แก่ ศิลปะการพักกระดาษและศิลปะการชงชา

   3 (3-0-6)
  5. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301534

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ

   จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ สังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและบริการในสถานการณ์จริง

   1 (1-0-2)
   6301535

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการในสถานประกอบการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปัจฉิมนิเทศ โดยให้นักศึกษานำเสนอผลกระทบที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา

   5 (450)
   6301536

   สหกิจศึกษา

   การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวทางด้านอุตสาหกรรมบริการในหน่วยงาน สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยฝึกงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษามา จัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน ตลอดจน การจัดทำรายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย และมีการนำเสนอ อภิปรายปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข โดยต้องมีการประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23