Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (100 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300604

   เคมีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

   หลักเคมีเบื้องต้น พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย กรด-เบส หลักเบื้องต้นทางเคมีอินทรีย์ การประยุกต์ใช้เคมีกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300938

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

   หลักการ เทคนิค และวิธีการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์กีฬาและสุขภาพ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ การใช้อุปกรณ์ การอ่าน รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร

   3 (3-0-6)
   6300939

   ภาษาอังกฤษเพื่อการให้การบริการทางสุขภาพ

   หลักการ เทคนิค และวิธีการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์กีฬาและสุขภาพ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ การใช้อุปกรณ์ การอ่าน รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร

   3 (3-0-6)
   6300940

   โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม การเผยแพร่ความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อจัดเตรียมรายงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการคำนวณด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

   3 (2-2-5)
   6300941

   ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

   หลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับแรง การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่เชิงมุม ความรู้พื้นฐานทางกลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา

   3 (2-2-5)
   6300942

   ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

   สารชีวโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ พลังงานและเมแทบอลิซึม ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุศาสตร์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การประยุกต์ใช้ชีววิทยากับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300943

   สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์อย่างง่าย สถิตินอนพาราเมตริก สถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านเลือก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300971

   กฎหมายสุขภาพและกีฬา

   คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ปัญหาด้านจริยธรรม กฎหมายรองรับและบทบาท ลงโทษการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการจัดการกีฬา พระราชบัญญัติและระเบียบข้อบังคับขององค์กรกีฬา

   2 (2-0-4)
   6300972

   เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   เทคโนโลยีที่ใช้ในกีฬาและสุขภาพ การออกแบบวัสดุที่นำมาใช้และประสิทธิภาพในการใช้งาน การใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ผลทางการกีฬาและสุขภาพ แนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

   3 (2-2-5)
   6300973

   ทักษะการสื่อสารในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   หลักการ เทคนิค และวิธีการการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์กีฬาและสุขภาพ เทคนิคและบทบาทของสื่อมวลชนในด้านการกีฬา การใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ

   2 (2-0-4)
   6300974

   ภาวะผู้นำทางการกีฬาและสุขภาพ

   หลักการ บทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะที่ดีของผู้นำทางการกีฬาและสุขภาพ

   2 (1-2-3)
   6300975

   การออกแบบโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ

   แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ การประยุกต์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ การวางแผนและการวัด ประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในบริบทต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300976

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

   แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การพัฒนา การประยุกต์ และการประเมินนวัตกรรม

   3 (2-2-5)
   6300977

   สุขภาพอนามัยส่วนบุคคล

   แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล สุขภาพ และปัจจัยกำหนดสุขภาพ การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การดูแลสุขภาพร่างกาย การดูแลสุขภาพจิตใจ การดูแลสุขภาพสังคม และ การดูแลสุขภาพจิตวิญญาณ การวางแผนการดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพรายบุคคล การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ อาหาร ยา และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคล และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300978

   สุขภาพอนามัยครอบครัว

   แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในครอบครัว การวางแผนครอบครัว และการคุมกำเนิด เพศศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว การสร้างครอบครัว ครอบครัวสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพอนามัยในครอบครัว การดูแลสุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น สุขภาพวัยผู้ใหญ่ และสุขภาพวัยสูงอายุ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300979

   สุขภาพอนามัยชุมชน

   แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน เครื่องมือศึกษาชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผนและ การเตรียมชุมชน การพัฒนาสุขภาพชุมชน กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและออกกำลังกายในชุมชน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300980

   สุขภาพอนามัยโรงเรียน

   แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในโรงเรียน โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ การตรวจร่างกายเบื้องต้น ปัญหาสุขภาพในโรงเรียน การป้องกันโรคในโรงเรียน โภชนาการในโรงเรียน ทันตสุขภาพในโรงเรียน การบริการด้านสุขภาพในโรงเรียน กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและออกกำลังกายในโรงเรียน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300981

   โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน

   หลักการ แนวทางและวิธีการสำหรับการดูแลสุขภาพผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ด้วยการออกกำลังกาย การใช้เทคนิคทางจิตวิทยา และการเลือกรับประทานอาหาร การประเมินองค์ประกอบของร่างกายและสมรรถภาพทางกายและทางจิตของผู้ที่มีน้ำหนักเกิน

   2 (1-2-3)
   6300982

   โยคะเพื่อสุขภาพ

   ประโยชน์ของโยคะเพื่อสุขภาพ เทคนิคและทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของโยคะเพื่อสุขภาพ การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กับทักษะโยคะเพื่อสุขภาพ

   3 (2-2-5)
   6300983

   หลักการและการปฏิบัติการลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น

   ประวัติความเป็นมาของกิจการลูกเสือโลก ลูกเสือไทย ประเภทและเหล่าลูกเสือ หน่วยลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือแห่งชาติ หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พิธีการลูกเสือ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น

   2 (1-2-3)
   6300984

   นันทนาการเพื่อสุขภาพชีวิต

   ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย และประเภทการออกกำลังกาย การเลือกกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว การจัดโปรแกรมฝึกการออกกำลังกายให้เหมาะสม การตรวจสอบสุขภาพทางกาย การทดสอบพื้นฐานและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันและดูแลอาการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

   3 (3-0-6)
   6300985

   หลักการฝึกมวยไทย

   ประโยชน์ และกฎ กติกาการแข่งขันของมวยไทย ทัศนคติและคุณธรรมที่ดีของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เทคนิคและทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของมวยไทย การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กับทักษะมวยไทย

   2 (1-2-3)
   6300986

   หลักการฝึกมวยสากล

   ประโยชน์ และกฎ กติกาการแข่งขันของมวยสากล ทัศนคติและคุณธรรมที่ดีของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เทคนิคและทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของมวยสากล การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กับทักษะมวยสากล

   2 (1-2-3)
   6300987

   หลักการจัดการแข่งขันและการเป็นผู้ตัดสินมวยไทย

   ประวัติความเป็นมาและกติกาการแข่งขันของมวยไทย การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน หลักและวิธีการจัดการแข่งขัน

   2 (1-2-3)
   6300988

   หลักการจัดการแข่งขันและการเป็นผู้ตัดสินมวยสากล

   ประวัติความเป็นมาและกติกาการแข่งขันของมวยสากล การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน หลักและวิธีการจัดการแข่งขัน

   2 (1-2-3)
   6300989

   หลักการฝึกด้วยแรงต้าน

   หลักการ วิธีการ และทักษะเบื้องต้นสำหรับการฝึกด้วยแรงต้านเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาและรักษาระดับสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล

   2 (1-2-3)
   6300990

   ทักษะและวิธีการสอนมวยไทย และมวยสากล

   ทักษะพื้นฐานของมวยไทยและมวยสากล การฝึกทักษะส่วนบุคคล วิธีการเล่นต่างๆ กลยุทธ์การรุกและการรับ การวางแผนการสอน แบบและกลยุทธ์การสอน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   6300991

   การนวดสำหรับมวย

   หลักการนวดสำหรับมวย กายวิภาคและผลทางสรีรวิทยาสำหรับการนวด ผลทางสรีรวิทยา ชนิดและวิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังของการนวดสำหรับมวย การใช้เทคนิคการนวดชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางการกีฬา เพื่อบำบัดและฟื้นสภาพร่างกายหลังบาดเจ็บและพักฟื้น

   2 (1-2-3)
   6300992

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในกีฬามวย

   หลักการ เทคนิค วิธีการการสื่อสารภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในกีฬามวย คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกีฬามวย

   3 (3-0-6)
   6300993

   การจัดการแข่งขันมาราธอน

   หลักการการจัดการ การวางแผนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนทุกประเภท มาตรฐานการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่สามารถตอบสนองต่อความ ปลอดภัยของนักกีฬาวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน องค์ประกอบและบริบทต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขันวิ่งมาราธอน

   2 (1-2-3)
   6300994

   ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทมาราธอน

   ทักษะการวิ่งมาราธอน การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งมาราธอน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแล รักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน

   2 (1-2-3)
   6300995

   การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

   หลักการการจัดการ การวางแผนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อนำมาในรูปแบบต่างๆ วิธีการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ การเขียน โครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ผลกระทบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ปัญหาของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน อนาคต

   2 (1-2-3)
   6300996

   กีฬาอิเล็กทรอนิกส์

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์การวางแผน การจัดการทีม การวิเคราะห์รูปแบบการแข่งขัน การจัดการแข่งขันเกี่ยวกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและจรรยาบรรณของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์

   2 (1-2-3)
   6300997

   การช่วยชีวิตทางน้ำและการดำน้ำ

   ประโยชน์ ทักษะเบื้องต้นในการดูแลและรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยชีวิตทางน้ำหลักการดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ อันตราย วิธีป้องกันและการ แก้ไขในการดำน้ำเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัย การบำรุงรักษาอุปกรณ์ดำน้ำ

   2 (0-4-2)
  3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300998

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   ปฏิบัติกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับลักษณะของงาน มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ จริยธรรมสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   1 (0-2-1)
   6300999

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือองค์กรของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา โดยนักศึกษาต้องนำความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้และฝึกทักษะในภาวะแวดล้อมการทำงานจริง ภายใต้การกำกับดูแลของสถานประกอบการหรือองค์กรนั้น โดยต้องแสดงงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วต้องจัดส่งรายงานในรูปแบบตามที่สาขาวิชากำหนด

   5 (300)
   6301000

   การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   1 (90)
   6301001

   สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   จัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เสมือนพนักงานชั่วคราวตามกระบวนการสหกิจศึกษา จัดทำรายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นำเสนองาน และประเมินผลผู้นิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์

   6 (16 สัปดาห์)
  4. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (67 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300944

   วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาเบื้องต้น

   ความหมาย หลักการ บทบาท หน้าที่ ขอบข่าย ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับ การออกกำลังกายและการกีฬา การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

   2 (1-2-3)
   6300945

   กายวิภาคและสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

   กายวิภาคและสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาเบื้องต้น หน้าที่ กลไก และการควบคุมการทำงานระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ได้แก่ เซลล์ โครงสร้างกระดูก ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบเผาผลาญพลังงาน ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบสืบพันธุ์ และภาวะธำรงดุล

   3 (2-2-5)
   6300946

   พื้นฐานการส่งเสริมสุขภาพ

   แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัย กลยุทธ์และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและแผนงาน/ โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานและปัจจัย ที่มีผลต่อ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ แนวโน้มของการส่งเสริมสุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักการและกลวิธีต่าง ๆ ของการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

   3 (2-2-5)
   6300947

   ปัญหาสุขภาพและการประเมินภาวะสุขภาพ

   สุขภาพ สถานการณ์สุขภาพ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน ปัญหาสุขภาพตามวัย ปัญหาสุขภาพตามระบบ การประเมินภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การวัดสัญญาณชีพ การตรวจร่างกายเบื้องต้น การตรวจอื่นๆ ใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300948

   หลักปฏิบัติการค่ายพักแรม

   หลักการและความสำคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพัก กิจกรรม การจัดโปรแกรม และฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรมในภาวะของการเป็นผู้ออกค่าย ผู้นำค่าย และผู้บริหารค่าย

   2 (1-2-3)
   6300949

   ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกีฬาทางน้ำ

   ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำและดำน้ำ เป็นต้น การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาทางน้ำ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแล รักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน รวมทั้งการช่วยชีวิตคนตกน้ำ

   2 (0-4-2)
   6300950

   ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกรีฑา

   ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกรีฑาทั้งประเภทลาน และประเภทลู่ เช่น การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล การวิ่งข้ามรั้ว การวิ่งผลัด ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน ขว้างค้อน กระโดดสูง กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด เป็นต้น การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกรีฑา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแล รักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน

   2 (0-4-2)
   6300951

   การสอนกีฬา

   วิธีการสอนกีฬาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การเตรียมการและกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การเลือกวิธีสอน การสังเกตและประเมินผลการสอน การประยุกต์รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของกีฬาแต่ละประเภท

   2 (1-2-3)
   6300952

   การปฐมพยาบาลในการออกกำลังกายและการกีฬา

   ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และหลักการปฐมพยาบาลในการออกกำลังกายและ การกีฬา การประเมินสภาพ โดยการจับชีพจร การนับการหายใจ การวัดอุณหภูมิและความดันโลหิตในการออกกำลังกายและการกีฬา การปฐมพยาบาล การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีในการออกกำลังกายและการกีฬา

   3 (2-2-5)
   6300953

   การสื่อสารสุขภาพ

   ความหมาย ความสำคัญของการสื่อสารสุขภาพ แนวคิด กระบวนการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารรูปแบบต่างๆ การประสานงาน การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ โครงการสื่อสารสุขภาพ และปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   2 (1-2-3)
   6300954

   ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกีฬาบุคคล และกีฬาต่อสู้

   ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาบุคคล และกีฬาต่อสู้ เช่น ยิมนาสติก กระบี่กระบอง ฟันดาบ มวยไทย มวยสากลและ เทควันโด เป็นต้น หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกีฬาบุคคล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแล รักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน

   2 (0-4-2)
   6300955

   ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม

   ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฮอกกี้ แฮนด์บอล เบสบอล ซอฟท์บอล การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาประเภททีม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแล รักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน

   2 (0-4-2)
   6300956

   โภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา

   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสารอาหาร สารอาหารหลักที่ให้พลังงานขณะออกกำลังกาย การสะสมพลังงาน การใช้พลังงาน ระยะเวลาที่ต้องการสะสมอาหารที่ให้พลังงาน ความรู้และหลักปฏิบัติในการรับประทานอาหารของนักกีฬา ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม หรือแข่งขัน และหลักการควบคุมปริมาณอาหารให้สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่ม คง หรือลดน้ำหนักนักกีฬา

   2 (1-2-3)
   6300957

   การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา

   ความหมาย หลักการ และขอบข่ายของการนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา ประเภทของการนวด เทคนิคการนวด ข้อควรระวังในการนวดทางเพื่อสุขภาพการกีฬา

   3 (2-2-5)
   6300958

   การจัดการทางการกีฬาและสุขภาพ

   หลักการและทฤษฏีการจัดการ ทฤษฏีองค์การ โครงสร้างองค์กรกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ หลักการตลาดกีฬา การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา การจัดการธุรกิจกีฬาและสุขภาพ

   2 (1-2-3)
   6300959

   การประเมินและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

   ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย วิธีการทดสอบ การประเมินและ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย อันได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ การใช้เครื่องมือสำหรับการทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย และหลักการจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

   2 (1-2-3)
   6300960

   จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

   ความหมาย ขอบเขต ประโยชน์ และการพัฒนาการของจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา บทบาทของนักจิตวิทยาการกีฬาและสุขภาพ ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความสามารถทางกีฬา จิตวิทยาสำหรับโค้ช จิตวิทยาการออกกำลังกาย และการฝึกทางจิตวิทยาสำหรับการพัฒนาสุขภาพและความสามารถทางกีฬา

   3 (3-0-6)
   6300961

   ชีวกลศาสตร์การกีฬา

   ความหมายและขอบข่าย ความรู้เบื้องต้นของชีวกลศาสตร์การกีฬา การใช้หลักการและทฤษฎีทางชีวกลศาสตร์ การประยุกต์ชีวกลศาสตร์กับการกีฬา และการเคลื่อนไหว การวิเคราะห์เกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวเบื้องต้นของมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการกีฬา

   3 (2-2-5)
   6300962

   การชะลอวัย

   ความหมาย ความสำคัญชะลอวัย พฤติกรรมสุขภาพ การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การนอนหลับพักผ่อน ท่าทางและการเคลื่อนไหว การออกกำลัง การออกกำลังขัดเกลาจิตใจ สุขภาพผิว การรักษาน้ำหนัก

   3 (2-2-5)
   6300963

   กิจกรรมสำหรับบุคคลพิเศษ

   ความหมาย หลักการ และการจัดกิจกรรม การเลือกใช้อุปกรณ์และสถานที่ ที่เหมาะสมกับสภาพของบุคคลกลุ่มพิเศษซึ่งจะเป็นกลุ่มที่พิการทางร่างกาย พิการทางสมอง และกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยจากโรคต่างๆ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300964

   ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทแร็กเกต

   ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทแร็กเกต เช่น เทนนิส แบดมินตัน ปิงปอง กอล์ฟ สควอช เป็นต้น การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาประเภทแร็กเกต การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแล รักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน

   2 (0-4-2)
   6300965

   ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกีฬาพื้นบ้าน

   ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาพื้นบ้าน เช่น ตะกร้อ ชักกะเย่อ วิ่งเปี้ยว หมากกระดาน ฯลฯ หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกีฬาพื้นบ้าน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแล รักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน

   2 (0-4-2)
   6300966

   ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ

   ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬา และกิจกรรมประกอบจังหวะ เช่น การเต้นแอโรบิค ลีลาศ และกิจกรรมเข้าจังหวะประเภทต่างๆ เป็นต้น หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแล รักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน

   2 (0-4-2)
   6300967

   หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

   ทฤษฎี ขอบเขต และหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย การเรียนรู้ทักษะ การวิเคราะห์ และ การวางแผนโปรแกรมการฝึก เพื่อพัฒนาความสามารถสูงสุดของนักกีฬา

   3 (2-2-5)
   6300968

   เวชศาสตร์การกีฬา

   หลักการทางเวชศาสตร์การกีฬา ชนิดและกลไกในการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การดูแลรักษาเบื้องต้น การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากอุบัติภยันตรายจากการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และการฝึกการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูภายหลังจากการเจ็บจากการเล่นกีฬา

   3 (2-2-5)
   6300969

   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   ศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอตัวอย่างงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม โดยใช้กระบวนการสัมมนา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกค้นคว้าและแก้ปัญหาในสิ่งที่ตนสนใจ วิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์งานวิจัย ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้อื่น การจัดกลุ่มสัมมนางานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

   3 (2-2-5)
   6300970

   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   ความหมายและรูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการวิจัย คำถามวิจัย สมมุติฐานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม เทคนิคการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ลักษณะตัวแปรงานวิจัย ชนิดของตัวแปรและการวัดสถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมคุณภาพในการวิจัย และการเขียนโครงร่างวิจัย

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23