Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติและวิทยาการข้อมูล)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300451

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์

   ทักษะการเขียนขั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อ และการเขียนโครงงานต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300452

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม การสั่น คลื่นกล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสงและทัศนอุปกรณ์ คลื่นเสียง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ และฟิสิกส์นิวเคลียร์

   3 (3-0-6)
   6300453

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียงสมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุการหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   6300454

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส

   3 (3-0-6)
   6300455

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน และ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   1 (0-2-1)
   6300460

   ชีววิทยาทั่วไป

   ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   6300461

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ข้อบังคับรายวิชา : ต้องเรียนคู่กับรายวิชา 4231101 หรือ เรียนวิชา 4231101 มาก่อนแล้ว ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   6300466

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300467

   แคลคูลัส 2

   วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 4291101 แคลคูลัส 1 ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
   6300861

   สถิติวิเคราะห์

   ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300862

   การเขียนโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล

   ความเข้าใจพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม และข้อมูลขนาดใหญ่ ความสามารถในการเขียนโค้ดโปรแกรมอย่างมีสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อการจัดการ และทำความเข้าใจกับชุดข้อมูล การใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ Python หรือ R โดยใช้ข้อมูลจริง

   3 (2-2-5)
   6300863

   ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติและวิทยาการข้อมูล

   อักษรและศัพท์ทางสถิติและวิทยาการข้อมูล การอ่านและเขียนทางสถิติและวิทยาการข้อมูล ภาษาอังกฤษในห้องเรียนวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล การสืบค้นข้อมูลทางสถิติและวิทยาการข้อมูล การอ่านและเขียนบทความวิชาการ ภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการข้อมูล การนำเสนอผลงานทางสถิติและวิทยาการข้อมูล

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300327

   การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

   ทฤษฎีและปฏิบัติด้านภาษาธรรมชาติ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าใจ สร้าง และเรียนรู้ภาษาธรรมชาติในบริบทด้านไวยกรณ์ ความหมาย และ วัจนปฏิบัติศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการใช้ฐานความรู้และหลักสถิติสำหรับภาษาธรรมชาติ แสดงถึงเทคนิคการและเครื่องมือสำหรับใช้งานภาษาธรรมชาติ สำหรับกรณีศึกษาต่าง ๆ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานวิจัยสำหรับภาษาธรรมชาติ

   3 (2-2-5)
   6300331

   การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม

   พื้นฐานและแนวคิดของอัลกอริทึม อัลกอริทึมตัวเลขเบื้องต้น อัลกอริทึมแบบละโมบ อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและเอาชนะ กำหนดการพลวัต ฮิวริสติก การเปรียบเทียบสายอักขระ กราฟและอัลกอริทึมกราฟ เครื่องสถานะจำกัด นิพจน์ปรกติ

   3 (2-2-5)
   6300733

   การวิเคราะห์ตัวแปลเชิงพหุ

   พีชคณิตของเมทริกซ์และเวกเตอร์สุ่ม การแจกแจงแบบปรกติของตัวแปรเชิงพหุ การอนุมานเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยโดยวิธีของโฮลเทลลิงทีสแควร์ การอนุมานเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรเชิงพหุทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300734

   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก

   การแจกแจงแบบทวินาม ปัวซง และพหุนาม ตารางการจรสองทาง ตารางการจรสามทาง การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในตารางขนาด 2x2 การทดสอบความเป็นอิสระกัน การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น การทดสอบภาวะสารูปดี ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป ตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกส์ และตัวแบบล็อกลิเนียร์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300736

   การวิเคราะห์การถดถอย

   แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงพหุ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การหาสมการถดถอยแบบเชิงเส้นและไม่ใช่แบบเชิงเส้นด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและวิธีเมทริกซ์ ตัวแปรหุ่น เทคนิคการเลือกตัวแปรอิสระ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300864

   สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่าง ๆ โดยสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม ทั้งกรณีประชากรที่เป็นอิสระต่อกันและไม่เป็นอิสระต่อกัน การทดสอบภาวะสารูปดี การศึกษาความสัมพันธ์และการทดสอบสมมติฐาน และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300865

   สถิติเชิงคณิตศาสตร์

   การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มโดยวิธีการแปลงตัวแปร กรณีมากกว่าหนึ่งตัว ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ สถิติอันดับ การแจกแจงเมื่อขนาดตัวอย่างใกล้อนันต์ ทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจุด สมบัติของตัวประมาณค่าความบริบูรณ์ อสมการคราแมร์ราว ทฤษฎีราว-แบลคเวลล์ และตัวประมาณค่าแบบเบย์

   3 (3-0-6)
   6300866

   วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

   ความรู้เบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการจำลองแบบต่าง ๆ ประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของวิทยาการข้อมูล เช่น การบริหารจัดการ การดำเนินการ และจริยธรรมของวิทยาการข้อมูล แสดงภาพรวมของวิธีการจำลองแบบ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ ปัญหาทางธุรกิจ และวิธีแก้ปัญหา ทั้งในแบบดั้งเดิมและแนวทางใหม่ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม สำหรับการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงวิธีการที่เหมาะกับการวิจัยธุรกิจ การสุ่มตัวอย่าง และการออกแบบการสำรวจ

   3 (2-2-5)
   6300867

   เหมืองข้อมูลและการใช้งาน

   อัลกอริทึมและกระบวนทัศน์เพื่อการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการหารูปแบบ และวิธีดำเนินการภายในฐานข้อมูล การพยากรณ์ และคาดการณ์ และการพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้งานข้อมูล องค์ประกอบของ กระบวนการเกี่ยวข้องกับการคัดแยกองค์ความรู้จากข้อมูลดิบ ได้แก่ การคัดเลือกข้อมูล การคัดแยก การเขียนโค้ด ด้วยวิธีการทางสถิติ และการเรียนรู้ของเครื่องจักร และการแสดงผลที่ได้จากโครงสร้างที่ได้จัดทำขึ้น ด้วยการตัวอย่างของการดำเนินการ และการใช้งานซอฟต์แวร์ทางด้านเหมืองข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6300868

   ระบบฐานข้อมูล

   หลักสำคัญของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์รวบรวม และสอบถามข้อมูล การสืบค้นข้อมูล ภาษาสำหรับเข้าถึงข้อมูล สถาปัตยกรรมการจัดการข้อมูลแบบจำลองข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล การใช้งานข้อมูลพร้อม ๆ กัน การกำหนดความปลอดภัยของข้อมูล การสำรองและกู้คืนข้อมูล การเชื่อมต่อฐานข้อมูล กับโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   6300869

   การจำลองข้อมูล

   หลักการพื้นฐานทางการจำลองข้อมูล เทคนิคการจำลองข้อมูล ตัวแบบจำลองข้อมูลและการประยุกต์ใช้ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจัดทำและเขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างตัวแบบจำลองข้อมูล

   3 (3-0-6)
   6300870

   เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล

   แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ ปฐมภูมิและทุติยภูมิ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการทำสำมะโนและการสำรวจด้วยตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างไม่ใช้ความน่าจะเป็นและใช้ความน่าจะเป็น ความคลาดเคลื่อนจากการสำรวจตัวอย่าง และการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์

   3 (3-0-6)
   6300871

   สัมมนาสถิติและวิทยาการข้อมูล

   ค้นคว้าและอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาหรืองานวิจัยที่น่าสนใจทางสถิติและวิทยาการข้อมูลจากวารสารและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

   1 (1-0-2)
   6300872

   โครงงาน

   ค้นคว้าและวิจัยขั้นพื้นฐานหัวข้อทางสถิติและวิทยาการข้อมูล และจัดทำเป็นรายงาน

   2 (0-4-2)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300719

   ตัวแบบทางคณิตศาสตร์

   หลักการและการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แบบจำลองของประชากรชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การวิเคราะห์จุดสมดุลและความเสถียรของแบบจำลอง การวิเคราะห์พฤติกรรมของผลเฉลยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300727

   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

   แนวความคิดเบื้องต้นของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ หลักการทางสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับตัวแปร แผนภูมิควบคุมสำหรับคุณลักษณะ และแผนภูมิควบคุมพิเศษ ความสามารถของกระบวนการผลิต แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อการยอมรับคุณลักษณะ แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อการยอมรับตัวแปร และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300731

   อนุกรมเวลาและการพยากรณ์

   ตัวแบบอนุกรมเวลา การวิเคราะห์แนวโน้ม การแยกส่วนประกอบ เทคนิคการปรับให้เรียบ การวิเคราะห์ความผันแปรตามฤดูกาล การวิเคราะห์ความผันแปรตามวัฏจักร ความผันแปรที่ไม่สม่ำเสมอ การถดถอยที่ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา การพยากรณ์โดยใช้อนุกรมเวลาและการตรวจสอบการพยากรณ์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300735

   แผนแบบการทดลอง

   การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว การทดสอบข้อสมมติเบื้องต้น การออกแบบ การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบพหุคูณ แผนแบบบล็อคเชิงสุ่ม การประมาณค่าข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูลบางค่าสูญหาย แผนแบบจตุรัสลาติน การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดสองทาง การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   6300737

   ระเบียบวิธีวิจัย

   ความหมายของการวิจัย กระบวนการวิจัย ปัญหาการวิจัย กรอบทฤษฎีและสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรและการนิยามตัวแปร การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ แผนแบบการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย ความตรงและความเที่ยงของค่าวัด การเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานวิจัย การนำเสนอข้อมูล การประเมินผลการวิจัย และกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   6300743

   การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่สำคัญ การป้อนข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเขียนโปรแกรมสำหรับวิธีการทางสถิติ

   3 (2-2-5)
   6300873

   เทคนิคการเลือกตัวอย่าง

   การเลือกตัวอย่างไม่ใช้ความน่าจะเป็น และใช้ความน่าจะเป็น แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการสำรวจด้วยตัวอย่าง วิธีการเลือกตัวอย่างอย่างง่าย การกำหนดขนาดตัวอย่าง วิธีการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบระบบ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นเดียวและหลายชั้น การหาค่าประมาณโดยใช้อัตราส่วนและการถดถอย ความคลาดเคลื่อนจากการสำรวจตัวอย่าง

   3 (3-0-6)
   6300874

   การวิจัยดำเนินงาน

   ลักษณะการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงเส้น การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ การหาผลเฉลยโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหากำหนดการเชิงเส้นไม่สม่ำเสมอ ปัญหาควบคู่ การวิเคราะห์ความไว ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการกำหนดงาน การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยเพิร์ตและ ซีพีเอ็ม ทฤษฎีเกม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300875

   การแปลงข้อมูลทางสถิติ

   การเปลี่ยนสภาพของข้อมูลที่ศึกษาให้มีการแจกแจงแบบปกติหรือทำให้ความแปรปรวนมีค่าเท่ากัน วิธีการแปลงแบบบ็อกซ์-ค็อกซ์ วิธีการแปลงโดยใช้รากที่สอง วิธีการแปลงโดยใช้ลอกาลิทึม วิธีการแปลงโดยใช้รากที่สองของการกลับเศษส่วน และวิธีการแปลงโดยใช้เศษส่วน

   3 (3-0-6)
   6300876

   ฐานข้อมูล NoSQL

   เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ NoSQL สำหรับการใช้งานกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง และระบบการเรียกค้นข้อมูลในลักษระที่เป็นเอกสาร เรียนรู้การจัดทำดัชนี และการกำหนดคะแนนให้กับเอกสาร เพื่อกำหนดผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ การเขียนโปรแกรมสำหรับการจัดเตรียมข้อมูล การสกัดข้อมูล โดยการใช้แหล่งข้อมูล และรูปแบบไฟล์หลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน

   3 (2-2-5)
   6300877

   การสืบค้นข้อมูลและค้นหาเว็บ

   กระบวนการทางคอมพิวเตอร์สำหรับโครงสร้าง การวิเคราะห์ การจัดการ จัดเก็บ ค้นหา และค้นคืนสารสนเทศ ทฤษฏี และ ปฏิบัติทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวช้องได้แก่ เครื่องมือในการค้น ความเกี่ยวเนื่องของรูปแบบ และวิธีการสำหรับการนำเสนอ จัดเรียง ค้นหา เรียกดู และสรุป ข้อมูลสารสนเทศ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

   3 (2-2-5)
   6300878

   การเรียนรู้ของเครื่องจักร

   ทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องจักร สมการถดถอยเชิงเส้น การถดถอยโลจิสติก ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทการเรียนรู้ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน วิธีการเคอร์เนล แบกกิ้ง บูสติ้ง แรนดอมฟอร์เรส การเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม การเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้โดยไม่มีผู้สอน ได้แก่ การใช้ เคมีน และ การจัดกลุ่มแบบ agglomerative ลำดับชั้น การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน การเรียนรู้แบบแอคทีฟ และการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง การฝึกใช้อัลกอริทึมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องจักร การออกแบบการทดลอง และทฤษฏีการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6300879

   ปัญญาประดิษฐ์

   ทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคสมัยใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงาน และสร้างการตัดสินใจอย่างฉลาด เช่น ความพอใจ หรือความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ วิธีค้นหาและแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ก่อสร้าง การแพทย์ การเงิน หุ่นยนต์ และระบบสารสนเทศ ค้นหาคำถามสำหรับระบบ AI ได้แก่ วิธีการนำเสนอองค์ความรู้ วิธีการสร้างลำดับการทำงาน และวิธีการหาแนวทางที่เหมาะสม หรือใกล้เคียงต่าง ๆ การจัดการความไม่แน่นอนในโลกความเป็นจริง การเรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้กฏการตัดสินใจจากข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6300880

   การรู้จำแบบ

   วิธีการ เทคโนโลยี และอัลกอริทึมของการจดจำรูปแบบทางสถิติ ด้วยมุมมองต่าง ๆ การใช้ทฤษฏีการตัดสินใจแบบ Bayesian ทฤษฏีการประมาณ ฟังก์ชันการแจกแจงเชิงเส้น เทคนิคนอนพาราเมตริก ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายปราสาทเทียม ต้นไม้ตัดสินใจ อัลกอรึทึมการจัดกลุ่ม

   3 (2-2-5)
   6300881

   ระบบปฏิบัติการ

   แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบระบบปฏิบัติการทั่วไป ประกอบด้วย กระบวนการ การจัดสรรทรัพยากร การจัดการแฟ้มข้อมูล ในลักษณะของการนำเสนอ และการวิเคราะห์ถึงสถาปัตยกรรมและประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300882

   ชีวสารสนเทศ

   รูปแบบชีวสารสนเทศ วิธีการดึงข้อมูลจากลำดับของดีเอ็นเอ โปรตีน และโครงสร้างข้อมูลของโปรตีน จากฐานข้อมูล การจัดเรียง และการกำหนดวิธีการค้นหาข้อมูลที่เฉพาะ หรือจากไฟล์ในรูปแบบทั่วไป จากลำดับของฐานข้อมูล ด้วยสายโปรตีน และโครงสร้างฐานข้อมูล ฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิต การค้นหาและเข้าถึงข้อมูลด้วยเครื่องมือมาตรฐานต่าง ๆ เช่น Entrez DBGET และ SRS การส่งข้อมูลที่แก้ไขใหม่ การค้นหาข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ทั้งในแบบโลคอล และโกลบอล เกณฑ์การวัดคะแนน การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก วิธีของเดอมาน-วานซ์ และ วิธีสมิธ-วอเตอร์แมน วิธีการแก้ปัญหาด้วยการจัดเรียงลำดับแบบ FASTA BLAST และ PSI BLAST การจัดตำแหน่งหลายระดับ และซอฟต์แวร์สำหรับการจับคู่ และการจัดลำดับชั้น การวิเคราะห์ทางจีโนม ด้วยซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ การค้นหา ORF วิเคราะห์สายวิวัฒนาการ การเปรียบเทียบจีโนม ฮอร์โธแกรม พาราล็อก วิธีการวิเคราะห์สายวิวัฒนาการด้วย UPGMA WPGMA การรวมสายใกล้เคียงเข้าด้วยกัน วิธี Flitch/Margoliash วิธีอิงอักขระ

   3 (2-2-5)
   6300883

   การเรียนรู้เชิงลึก

   ความท้าทายด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และ คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเสถียรภาพของข้อมูลหลายมิติ เช่น รูปภาพ ข้อความ และข้อมูลต่าง ๆ การเจาะลึกถึงหัวข้อต่างๆ และ วิพากษ์ถึงโมเดลล่าสุดต่าง ๆ ของการเรียนรู้เชิงลึก ประกอบไปด้วยการเรียนรู้แบบมีผู้สอน หรือ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน รวมไปถึง convolutional architectures invariance learning และ non-convex optimization

   3 (2-2-5)
   6300884

   การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับวิทยาการข้อมูล

   แนวทางการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งหลักแนวคิดและการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย การควบคุมเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ การทดสอบ และการจัดการการสร้างแบบอัตโนมัติ การจัดทำเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการใช้งานในวิทยาการข้อมูล การใช้คำสั่งผ่านเชลล์ เพื่อการควบคุมเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ผ่านทาง GIT & GITHub การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อดำเนินการกับข้อมูล และการสำรวจข้อมูล การเรียนรู้การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้งานข้อมูลจริง

   3 (2-2-5)
   6300885

   คอมพิวเตอร์วิทัศน์

   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการมองเห็นรูปแบบภาพของคอมพิวเตอร์ เรขาคณิตของภาพ คุณสมบัติของการจับคู่ภาพ ลักษณะทางสามมิติ การประมาณการและติดตามการเคลื่อนไหว การจำแนกภาพ และความเข้าใจในองค์ประกอบภาพ การพัฒนาวิธีการพื้นฐานสำหรับใช้งาน ประกอบด้วย การค้นหารูปแบบภาพ มิติความลึก การสอบเทียบกล้อง เสถียรภาพของภาพ การจัดแนวอัตโนมัติ การตรวจจับ ขอบเขตของการตรวจพบ และรู้จำ การพัฒนาความเข้าใจและวิธีการทางคณิตศาสตร์ในแต่ละวิธีการ การเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างทฤษฏี และการปฏิบัติในแต่ละโครงงาน

   3 (2-2-5)
   6300886

   ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

   การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ถึงฐานข้อมูลแบบ nonrelational รวมถึงอัลกอริทึมสำหรับการประมวลผลแบบกระจายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านทางคลัสเตอร์ต่าง ๆ อัลกริทึมแบบขนานเพื่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่สำคัญต่าง ๆ เช่น Hadoop Pig Hive และภาษา Python เพื่อการเปรียบเทียบการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านบริการแบบคลาวด์

   3 (2-2-5)
   6300887

   คลังข้อมูลและการประยุกต์

   แนวคิดคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล แบบจำลองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล เทคโนโลยีคลังข้อมูล เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาคลังข้อมูล การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูล แอปพลิเคชั่นคลังข้อมูลในองค์การ ตลาดข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลขั้นต้น และกรณีศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300888

   ข้อมูลขนาดใหญ่

   ปัญหา ความท้าทาย แนวโน้ม และการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ อัลกอริทึมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อัลกอริทึมสำหรับการทำเหมืองข้อมูลและอัลกอริทึม สำหรับงานเฉพาะด้านของข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งาน และระบบนิเวศของ MapReduce Hadoop หรือ noSQL ต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300889

   การประมวลผลภาพดิจิตอล

   หลักการภาพดิจิทัล การสร้างภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การบูรณะภาพ การแบ่งส่วนภาพ การบีบอัดภาพ การซ้อนทับภาพ การแทนและการอธิบายภาพ การประมวลผลภาพสี การประยุกต์การประมวลผลภาพดิจิทัลในปัจจุบัน

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300512

   การเตรียมฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ

   จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านชีววิทยา ในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ การจัดการเอกสารและการใช้คอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   6300514

   การเตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษย-สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน

   0 (30 ชั่วโมง)
   6300515

   สหกิจศึกษา

   วิชาบังคับก่อน: รายวิชา 4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

   6 (16 สัปดาห์)
   6300747

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สถิติ หรืองานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชา

   5 (450)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23