Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (98 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300640

   ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจ

   คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ การเตรียมนำเสนองาน การนำเสนองานทางธุรกิจ การนำเสนองานด้วยโสตทัศนูปกรณ์และสื่อประสมที่เหมาะสม

   3 (3-0-6)
   6300641

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

   โครงสร้างภาษา คำศัพท์ภาษา การตีความหมาย และอภิปรายความหมาย ในงานโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร สื่อดิจิทัล ภาพยนตร์ แอนิเมชัน และเกม

   3 (3-0-6)
   6300642

   คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติที่จำเป็นสำหรับงานมัลติมีเดีย ระเบียบวิธีการทางสถิติในการวิจัย ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน อนุกรมเวลา การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอย และการตรวจสอบโครงการ

   3 (3-0-6)
   6300643

   กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

   กฎหมายที่เกี่ยวกับงานโฆษณา เทคโนโลยีสารสนเทศ การคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

   3 (3-0-6)
   6300644

   การเขียนสำหรับการสื่อสารในงานมัลติมีเดีย

   การรวบรวมเนื้อหาจากการสืบค้น การสัมภาษณ์ ย่อความ การจับใจความ การขยายความ การพัฒนาแนวคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมาสู่การวางเค้าโครงเรื่อง การเขียนบท และการนำมาใช้กับอินโฟกราฟิก สไลด์ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน สื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อสังคมออนไลน์ และฝึกปฏิบัติสร้างเขียนสำหรับการสื่อสารในงานมัลติมีเดีย

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (59 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300645

   การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล

   ปรัชญาและแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การบริหารจัดการ รูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเขียนแผนธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ จริยธรรมของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาผู้ประกอบการในธุรกิจด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล

   3 (2-2-5)
   6300646

   หลักการเขียนโปรแกรม

   พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม อัลกอริทึม ตัวแปลภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูลและตัวแปร อาร์เรย์ ตัวดำเนินการ การรับและแสดงผลข้อมูล โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน แนวคิดพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   6300647

   การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย

   โครงสร้างและหลักการเขียนโปรแกรมในเชิงวัตถุ ประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย โดยผสมด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เสียง และตัวอักษรในการสร้างสื่อประสม เชิงโต้ตอบ และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย

   3 (2-2-5)
   6300648

   องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานมัลติมีเดีย

   หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบศิลป์ หลักการประมวลความคิด ในเชิงสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการออกแบบเพื่องานมัลติมีเดีย

   3 (2-2-5)
   6300649

   การวาดเส้นพื้นฐานสำหรับงานมัลติมีเดีย

   แนวคิด หลักการวิธีการวาดเส้น การวิเคราะห์โครงสร้างรูปทรงของวัตถุ แสงเงาระยะใกล้ไกล รวมถึงน้ำหนัก การพัฒนาไปสู่รูปร่างที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น กายวิภาคของคน สัตว์ ทิวทัศน์ อาคาร และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300650

   การเขียนบท ออกแบบตัวละคร และสร้างสตอรี่บอร์ด

   การวางโครงเรื่อง การสร้างเนื้อเรื่อง การเขียนบท การสร้างบุคลิกตัวละครและวาดตัวละคร การวางมุมกล้อง การสร้างสตอรี่บอร์ด และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300651

   คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ

   ประวัติความเป็นมาของงานแอนิเมชัน การใช้งานแอนิเมชัน แนวคิดในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การสร้างการเคลื่อนไหว การสร้างท่าทางของภาพเคลื่อนไหว การแสดงท่าทาง การออกแบบและการใส่เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

   3 (2-2-5)
   6300652

   เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม

   หลักการของเทคโนโลยีความจริงแบบผสมผสาน องค์ประกอบ และประเภทเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน การเปลี่ยนแปลงจากโลกความจริงสู่โลกความจริงเสมือน การปฏิสัมพันธ์ทั้งวัตถุจริงและวัตถุเสมือนที่ผสมผสานกัน และฝึกปฏิบัติสร้างความเป็นจริงผสม

   3 (2-2-5)
   6300653

   ดนตรีและเสียงประกอบสำหรับงานมัลติมีเดีย

   บทบาทของเสียงในการเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง หลักการออกแบบเสียง และดนตรีที่เหมาะสมกับภาพยนตร์ วิดิทัศน์ และแอนิเมชัน และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300654

   การสร้างโมเดล 3 มิติ

   หลักการเบื้องต้นของโมเดล 3 มิติ พื้นฐานการสร้างโมเดล 3 มิติ การสร้างโมเดลอุปกรณ์ฉากและอุปกรณ์ประกอบ การสร้างโมเดลโครงร่างของมนุษย์และสัตว์ การใส่กระดูก พื้นผิว กล้อง แสง ฝึกปฏิบัติการสร้างโมเดล 3 มิติ

   3 (2-2-5)
   6300655

   คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ

   พื้นฐานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ แนวคิดการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ องค์ประกอบของการกระทำ ลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดองค์ประกอบของงานแอนิเมชัน หลักการในการสร้างและควบคุมกระดูก ฝึกปฏิบัติใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

   3 (2-2-5)
   6300656

   คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติขั้นสูง

   โมชันแทรคกิ้ง วัสดุและพื้นผิวของวัตถุ การจำลองทางฟิสิกส์ การจัดแสงในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หลักการของการเรนเดอร์ การเรนเดอร์ด้วยเรนเดอร์ฟาร์ม การเรนเดอร์ในงานภาพยนตร์และภาพยนตร์แอนิเมชัน การซ้อนภาพในกระบวนการหลังการผลิต และฝึกปฏิบัติการสร้าง แอนิเมชัน 3 มิติ

   3 (2-2-5)
   6300657

   การออกแบบและผลิตเกม

   แนวคิดการออกแบบเกม การวิเคราะห์กลุ่มผู้เล่น การเตรียมข้อมูลสำหรับการออกแบบเกม การออกแบบด่าน การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ในเกม การเล่าเรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเกม และฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตเกม

   3 (2-2-5)
   6300658

   การผลิตวิดีโอดิจิทัล

   หลักการและเทคนิควิธีการถ่ายวิดีโอ การจัดแสง การกำหนดมุมกล้อง การตัดต่อวีดีโอ การผสมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตัวอักษรให้เข้ากับวีดีโอ การสร้างวีดีโอเพื่อนำไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติผลิตวิดีโอดิจิทัล

   3 (2-2-5)
   6300659

   วิชวลเอฟเฟกต์

   การออกแบบและการผลิตวิชวลเอฟเฟกต์เบื้องต้น อุปกรณ์ในการสร้างวิชวลเอฟเฟกต์การใช้วิชวล เอฟเฟกต์ สำหรับแอนิเมชัน ภาพวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง เกม และฝึกปฏิบัติการสร้างวิชวลเอฟเฟกต์

   3 (2-2-5)
   6300660

   การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

   หลักการและแนวคิดของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ แบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ขีดความสามารถของมนุษย์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้งานของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ แนวโน้มของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6300661

   เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับงานมัลติมีเดีย

   หลักการถ่ายภาพ การสื่อความหมายด้วยภาพ ส่วนประกอบและการทำงานของกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล หลักการจัดองค์ประกอบภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ

   3 (2-2-5)
   6300662

   สัมมนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

   หลักการบริหารจัดการ และการฝึกปฏิบัติเพื่อการจัดสัมมนารูปแบบต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   6300663

   โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1

   การค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์และออกแบบโครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จัดทำข้อเสนอโครงงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบตามข้อกำหนดของสาขาวิชา

   2 (0-4-2)
   6300664

   โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2

   จัดทำโครงงานที่ต่อเนื่องจากรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 สรุปผลโครงงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบตามข้อกำหนดของสาขาวิชา

   3 (0-6-3)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300665

   ระบบฐานข้อมูล

   แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การทำนอร์มัลไลซ์ พจนานุกรมข้อมูล การใช้คำสั่งสอบถามและสืบค้นข้อมูล ความบูรณภาพข้อมูล การฝึกปฏิบัติ การจัดการฐานข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6300666

   เทคโนโลยีเครือข่ายเบื้องต้น

   องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล สัญญาณข้อมูลและส่วนประกอบสื่อส่งข้อมูลเทคโนโลยีในการส่งผ่านข้อมูลโปรโตคอล การประยุกต์ใช้การส่งข้อมูลด้วยสัญญาณอนาล็อกและดิจิทัล การสื่อสารร่วมกันของเครือข่าย สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์เครือข่าย

   3 (2-2-5)
   6300667

   การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

   เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและพัฒนา แอปพลิเคชัน ภาษาและเครื่องมือสำหรับการพัฒนา การใช้ระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ถ่ายภาพ และการทดสอบโปรแกรม ฝึกปฏิบัติพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

   3 (2-2-5)
   6300668

   มัลติมีเดียและเทคโนโลยีเว็บ

   เทคโนโลยีเว็บ โพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ ระบบการนำทาง เครื่องมือสำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การสร้างแอนิเมชันบนเว็บไซต์ และเครื่องมือในการพัฒนาเว็บ 3 มิติ และฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์

   3 (2-2-5)
   6300669

   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

   หัวข้อที่พิเศษที่น่าสนใจในปัจจุบันหรือเทคโนโลยีใหม่ในด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6300670

   การจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

   ความรู้พื้นฐานในกระบวนการผลิตมัลติมีเดีย การวางแผนและเขียนโครงการ การบริหารงบประมาณ การควบคุมคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล การจัดการทรัพยากร และการใช้แอปพลิเคชันเพื่อจัดการมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

   3 (2-2-5)
   6300671

   การสร้างภาพยนตร์สต๊อปโมชัน

   กระบวนการการทำสตอปโมชัน เทคนิคการทำสตอปโมชัน เคลย์แอนิเมชัน คัตเอาต์แอนิเมชัน กราฟิกแอนิเมชัน โมเดลแอนิเมชัน พิกซิลเลชัน และฝึกปฏิบัติการสร้างภาพยนตร์สสร้างภาพยนตร์สต๊อปโมชันต๊อปโมชัน

   3 (2-2-5)
   6300672

   เทคนิคการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ

   หลักการของการเรนเดอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับเรนเดอร์ การกระจายการเรนเดอร์ด้วยเรนเดอร์ฟาร์ม การจัดการการเรนเดอร์สำหรับงานภาพยนตร์และแอนิเมชัน และฝึกปฏิบัติการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ

   3 (2-2-5)
   6300673

   เทคโนโลยีการจับภาพเคลื่อนไหว

   อุปกรณ์โมชันแคปเจอร์ การประยุกต์การใช้งานโมชันแคปเจอร์ กระดูกโมชันแคปเจอร์ โมชันแคปเจอร์แบบมาร์กเกอร์และมาร์กเกอร์เลส ประสิทธิภาพของโมชันแคปเจอร์ การต่อประสานระหว่างซอฟต์แวร์แบบจำลอง 3 มิติกับโมชันแคปเจอร์ และฝึกปฏิบัติการจับภาพเคลื่อนไหว

   3 (2-2-5)
   6300674

   วัสดุพื้นผิว การจัดแสงและเรนเดอร์สำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ

   ประเภทของเชดเดอร์ วัสดุและพื้นผิวของวัตถุ ยูวีแมปปิง นอร์มอลแมปปิง บัมพ์แมปปิง ดิสเพลสเมนต์แมปปิง เท็กเจอร์แมปปิง ประเภทของแสง การจัดแสงในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หลักการของการเรนเดอร์ โกลบอลอินลูมิเนชัน เรดิโอซิตี้ เรย์เทรซซิ่ง พาธเทรซซิ่ง โฟตอนแมปปิง และการเรนเดอร์ในงานภาพยนตร์และแอนิเมชัน และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300675

   เทคนิคการซ้อนภาพสำหรับกระบวนการหลังผลิต

   หลักการในการซ้อนภาพในกระบวนการหลังการผลิตสำหรับงานเทคนิคพิเศษและงานแอนิเมชัน การจัดการการซ้อนภาพ การซ้อนภาพสำหรับการเรนเดอร์แบบมัลติพาส และเทคนิคการซ้อนแบบโครมาคีย์ในวิชวลเอฟเฟกต์ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300676

   การควบคุมโครงกระดูกขั้นสูงสำหรับงานแอนิเมชัน

   หลักการในการสร้างและควบคุมกระดูกเสมือนสำหรับงานแอนิเมชัน การควบคุมกระดูกเสมือนแบบพื้นฐาน การควบคุมกระดูกเสมือนโดยใช้โปรแกรม การจัดการตัวควบคุมกระดูกเสมือน การสร้างกระดูกเสมือนแบบ จลนศาสตร์แบบไปข้างหน้าและจลนศาสตร์แบบผกผัน การสร้างกระดูกมนุษย์ สัตว์ และวัตถุที่สามารถขยับได้ และฝึกปฏิบัติควบคุมกระดูกสำหรับงานแอนิเมชัน

   3 (2-2-5)
   6300677

   คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับแอนิเมชันและเกม

   เวกเตอร์ เมทริกซ์ ระบบพิกัด 2 มิติ และ 3 มิติ วัตถุแข็งแกร่ง การเคลื่อนที่ จุดศูนย์วัตถุ ความสมดุลของวัตถุ แสงและการสะท้อน และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300678

   การพัฒนาเกมออนไลน์

   การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลสำหรับเกมออนไลน์ การเขียนโปรแกรมสำหรับ การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องลูกข่ายและแม่ข่าย การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานสำหรับเกมออนไลน์ เครื่องมือในการพัฒนาเกมออนไลน์ และฝึกพัฒนาเกมออนไลน์

   3 (2-2-5)
   6300679

   เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

   หลักการของความจริงเสมือน องค์ประกอบพื้นฐานของความจริงเสมือน เครื่องมือสำหรับการสร้างความจริงเสมือน การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกต์ใช้ความจริงเสมือน และฝึกปฏิบัติสร้างความเป็นจริงเสมือน

   3 (2-2-5)
   6300680

   การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

   เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความสามารถและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเกม การออกแบบสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือในการพัฒนาเกมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และฝึกปฏิบัติการพัฒนาเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

   3 (2-2-5)
   6300681

   เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

   หลักการของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง การประยุกต์ใช้ โครงสร้าง และหลักการทำงาน องค์ประกอบและเครื่องมือในการพัฒนา การสร้างสภาวะแวดล้อมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เทคนิคการตรวจจับวัตถุ การแสดงวัตถุบนสภาพแวดล้อมจริง และฝึกปฏิบัติสร้างความเป็นจริงเสริม

   3 (2-2-5)
   6300682

   การผลิตงานมัลติมีเดียสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

   หลักการการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา ผลทางจิตวิทยาที่มีต่อผู้รับสาร ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหา การเขียนบทโฆษณา การประเมินคุณภาพของสื่อ และฝึกปฏิบัติผลิตสื่อโดยใช้แอปพลิเคชัน

   3 (2-2-5)
   6300683

   การผลิตงานมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน

   หลักการออกแบบมัลติมีเดียสำหรับสื่อการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย การประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติผลิตสื่อโดยใช้แอปพลิเคชัน

   3 (2-2-5)
   6300684

   เครื่องมือเชิงสร้างสรรค์สำหรับสื่อดิจิทัล

   ประเภทของสื่อดิจิทัล พัฒนาการของเครื่องมือในการผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิค และวิธีการในการสร้างสื่อดิจิทัล การออกแบบองค์ประกอบศิลป์ เสียง ภาพ และเทคนิคพิเศษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และระบบออนไลน์ กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล การเผยแพร่สื่อดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300685

   เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

   การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ บริบททางสังคม ความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพ การวิเคราะห์และเลือกใช้เครื่องมือในการประกอบวิชาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้ตระหนักในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

   1 (0-2-1)
   6300686

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียในองค์การหรือหน่วยงานที่สถานประกอบธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ

   5 (300)
   6300687

   สหกิจศึกษา

   การทำงานจริงเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเป็นเวลา 1 ภาค เรียน สหกิจศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23