Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาเฉพาะบังคับ (27 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301011

   อาหารและโภชนาการ

   ความหมาย ประวัติ ความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ หลักการจัดอาหารสมส่วน ประเภทของสารอาหาร หน้าที่และปริมาณที่พึงได้รับแหล่งสารอาหาร กลไกการย่อยและการดูดซึมสารอาหารและบริโภคนิสัย สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพอาหาร ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย หน่วยงานทั้งในและนอกประเทศที่มีบทบาท ในการแก้ปัญหาโภชนาการ และเศรษฐศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ

   3 (3-0-6)
   6301012

   หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร

   ลักษณะ องค์ประกอบ คุณสมบัติ กรรมวิธีการประกอบอาหารหลัก 5 หมู่ หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย ศัพท์การประกอบอาหาร เครื่องปรุง และสารปรุงแต่งอาหารการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร ฝึกปฏิบัติประกอบอาหาร

   3 (2-2-5)
   6301013

   ความรู้เรื่องเส้นใย การผลิตผ้าและเครื่องแต่งกาย

   โครงสร้างและคุณสมบัติของเส้นใย กระบวนการผลิตเส้นใย การทดสอบเส้นใยผ้า เพื่อให้ทราบลักษณะและคุณสมบัติที่มีผลต่อการทำความสะอาดและการเก็บรักษา หลักการเบื้องต้นของผ้าและเครื่องแต่งกาย กระบวนการผลิตผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยกรรมวิธีต่างๆ รวมทั้งอิทธิพลของการผลิตที่มีผลต่อประโยชน์ใช้สอย

   3 (2-2-5)
   6301014

   หลักการตัดเย็บเบื้องต้น

   หลักการออกแบบและตัดเย็บ อุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้า ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จักรเย็บผ้า การวัดตัว การสร้าง แบบตัดเบื้องต้นของเสื้อและกระโปรง การเตรียมผ้า การกลิ้งรอยการตัด การเย็บกันยืด การเข้าตัวเสื้อกระโปรงและชุดชั้นในและชุดนอน การลองตัวและการแก้ไข

   3 (2-2-5)
   6301015

   การบริหารจัดการงานบ้าน

   ความหมาย ความสำคัญของการจัดการบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน เครื่องเรือนเครื่องใช้ กลวิธีและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการทำงานบ้านให้มีประสิทธิภาพการวางแผนการดำเนินงาน การประเมินผลงาน การจัดทำงบประมาณและบัญชีรายรับ – รายจ่ายการเลือกซื้อเลือกใช้การทำความสะอาดการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้

   3 (2-2-5)
   6301016

   พัฒนาการครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

   ความหมายของพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ครอบครัวสัมพันธ์ คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน อนามัยเจริญพันธุ์ครอบครัว ครอบครัวในสังคมไทย การสร้างค่านิยม เป้าหมายและการเตรียมพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่มั่นคง การวางแผนชีวิต บทบาทของสมาชิกครอบครัว การวิเคราะห์ปัญหาครอบครัว แนวทางป้องกันและแก้ไข ทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของเด็ก การสนองความต้องการพื้นฐานของเด็ก วิธีการ จัดประสบการณ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความพร้อมแก่เด็ก และการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา

   3 (2-2-5)
   6301017

   การดูแลผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการ

   ความหมายและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสูงอายุ ภาวะประชากร วัยสูงอายุการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุกับการดูแลตนเอง ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐและภาคเอกชนกับการดูแลผู้สูงอายุ อุบัติเหตุในผู้สูงอายุกับการป้องกัน การดูแลด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ โรคผู้สูงอายุและการป้องกันรักษา หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขอบข่ายการดำเนินงานของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ จุดมุ่งหมายในการจัดสถานบริการ การวางแผนการดำเนินงาน การจัดสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ การจัดสรรบุคลากรสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ การทำโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานบริการ และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301018

   การจัดดอกไม้และร้อยมาลัย

   รูปแบบ หลักศิลปะและการประยุกต์ การออกแบบจัดดอกไม้แบบไทยและสากล การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลวัสดุอุปกรณ์การจัดดอกไม้ ตามลักษณะธรรมชาติ งานใบตอง เรียนรู้ความหมาย คุณค่า และรูปแบบของพวงมาลัย การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาอุปกรณ์วัสดุการร้อยมาลัย ฝึกปฏิบัติ วิธีการและขั้นตอนการร้อยแบบต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6301019

   การแกะสลักผักและผลไม้

   หลักศิลปะ และศิลปะสร้างสรรค์ รูปแบบวัฒนธรรมไทยที่มาแห่งงานประณีตศิลป์ คุณค่าและโอกาสใช้สอยผักและผลไม้ แกะสลักปอกคว้าน การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติวิธีการขั้นตอนการแกะสลัก เพื่อใช้ในการประดับภาชนะใส่อาหาร รับประทานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนการนำไปใช้ในลักษณะอื่นๆ

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านเลือก (36 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301020

   โภชนศาสตร์ครอบครัว

   ความต้องการสารอาหารและพลังงานของบุคคลวัยต่างๆ และภาวะพิเศษ การกำหนดรายการอาหาร การจัดอาหารสมส่วนแก่หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กวัยก่อนเรียน เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ โภชนาการประยุกต์ การติดตาม การประเมินผลภาวะโภชนาการ และฝึกปฏิบัติจัดอาหาร

   3 (2-2-5)
   6301021

   ศิลปะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม

   ประเภทธุรกิจที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบ ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการบริการ กระบวนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคและศิลปะการบริการอาหาร วิธีการจัดโต๊ะในรูปแบบต่างๆ มารยาท กฎระเบียบในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301022

   การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร

   หลักสุขาภิบาลอาหาร การผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนส่งอาหารและขณะรอจำหน่าย สุขวิทยาส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร หลักการทำความสะอาดและการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร การผลิต ฉลากอาหาร วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

   3 (3-0-6)
   6301023

   การแปรรูปและการถนอมอาหาร

   ประวัติความเป็นมาและความมุ่งหมายของการแปรรูปและการถนอมอาหาร สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ หลักและวิธีการแปรรูปและ การถนอมอาหารแบบต่างๆ การเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ การใช้สารปรุงแต่งชนิดต่างๆ คุณสมบัติและปริมาณสารที่ใช้ในการแปรรูปและถนอมอาหาร การเก็บรักษาอาหารที่แปรรูปและถนอมแล้ว การบรรจุและหีบห่อ และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301024

   อาหารไทยและขนมไทย

   ลักษณะอาหารไทยและขนมไทยแต่ละภูมิภาค เครื่องปรุง เครื่องเทศ เทคนิคการประกอบอาหารไทยและขนมไทย การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร กรรมวิธีการประกอบอาหารไทยและขนมไทย โดยใช้วิธีต่างๆ เทคนิคการเตรียมการปรุง ลักษณะที่ดีของอาหารไทย การจัดการเสิร์ฟ การเก็บรักษาการบรรจุหีบห่อ การจัดจำหน่าย และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301025

   อาหารนานาชาติ

   วัฒนธรรมและบริโภคนิสัยของแต่ละชนชาติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารของกลุ่มประเทศต่างๆ เครื่องปรุง อุปกรณ์ วัตถุดิบ และวิธีการเตรียม การประกอบอาหารอาเซียน และอาหารนานาชาติ ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหารและฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301026

   หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด

   การจัดอาหารบริโภคตามหลักโภชนศาสตร์สำหรับบุคคลปกติการจัดรายการอาหารและการคำนวณอาหารจำนวนมาก การกำหนดอาหารเพื่อควบคุมโรค หรือเพื่อรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรคและการจัดอาหารสำหรับกลุ่มบุคคลในภาวะต่างๆ และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301027

   อาหารว่างและอาหารจานหวาน

   ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของอาหารว่าง และอาหารจานหวาน เทคนิคในการประกอบ การจัดและการเสิร์ฟของคนไทยและนานาชาติ การคิดต้นทุนและกำหนดราคาขาย การจัดบรรจุหีบห่อและการจัดจำหน่าย ฝึกปฏิบัติอาหารว่าง และอาหารจานหวานไทยและนานาชาติ การใช้เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับการเสิร์ฟ การจัดจำหน่ายให้เหมาะสมกับเวลาโอกาส สถานที่ และเศรษฐกิจของผู้บริโภค และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301028

   วิทยาการขนมอบและการตกแต่ง

   คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแต่งในขนมอบ การเลือกซื้อ วิธีใช้และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักการที่ใช้ในการผลิตขนมอบไทยและต่างประเทศ ขั้นพื้นฐาน เค้ก คุกกี้ ขนมปัง พาย พัฟเพสตรี การออกแบบ การแต่งหน้าเค้กและขนมอื่นๆ เครื่องใช้ วัสดุที่จะนำมาใช้ตกแต่ง การเก็บอาหารที่ทำสำเร็จแล้ว การบรรจุหีบห่อและฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301029

   เครื่องดื่มและไอศกรีม

   ความสำคัญของเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องมือเครื่องใช้ในการผสมและการบริการ การผสมเครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะกับรายการอาหาร มารยาทในการบริการของพนักงานบริการเครื่องดื่ม ประเภทของไอศกรีม เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องปรุง ส่วนผสม และเทคนิคการทำไอศกรีม ชนิดต่างๆ การเก็บรักษาการควบคุมคุณภาพของไอศกรีม การตกแต่ง และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301030

   ศิลปะการจัดและตกแต่งอาหาร

   ศึกษาหลักศิลปะและองค์ประกอบทางศิลปะ การออกแบบ ตกแต่ง และสร้างสรรค์ อาหารจานสําเร็จ ประเภทต่างๆ ให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ การวางแผน การจัดอาหาร การเป็นนักตกแต่งอาหารเพื่อการสื่อสารโดยใช้อาหารเป็นสื่อ และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301031

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและภูมิปัญญาไทยในอาหารท้องถิ่น

   ความจำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ความสำคัญของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหลักและวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตามกระบวนการตามพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประวัติความเป็นมาของอาหารประจำท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ภูมิปัญญาไทยที่ใช้ในการประกอบอาหารท้องถิ่น อาหารในงานประเพณีไทย และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301032

   อาหารเพื่อสุขภาพ

   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี หลักการบริโภคอาหารให้มีสุขภาพที่ดี อาหารชีวจิต อาหารทางเลือกใหม่ แมคโครไบโอติกส์ อาหารและสมุนไพร อาหารก่อมะเร็งและอาหารต้านมะเร็ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารดัดแปลงทางพันธุกรรม อาหารกลุ่มใหม่ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ บทบาทของนักกำหนดอาหารในการพัฒนาให้มีอาหารสุขภาพที่หลากหลาย และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301033

   อาหารเพื่อการประกอบอาชีพและการจัดการร้านอาหาร

   ความรู้เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการอาหาร การทำอาหารเพื่อการค้า แนวโน้มของประเภทอาหาร ที่เหมาะสมกับการค้าปัจจุบันและในอนาคต หลักการและคุณลักษณะของผู้บริการอาหารประเภทต่างๆ ตำแหน่ง หน้าที่ รูปแบบ ของการให้บริการอาหาร ข้อควรคำนึงถึง การเลือกซื้อและสำรองวัตถุดิบและเครื่องปรุง ประเภทและรูปแบบของภาชนะบรรจุอาหาร การคิดต้นทุนและกำหนดราคาขาย การประกอบอาหารจำนวนมาก และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301034

   การพัฒนาตำรับอาหารมาตรฐานและการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ

   หลักการ และกระบวนการพัฒนาตำรับอาหาร การผลิตตำรับอาหารมาตรฐานการประเมินการยอมรับด้วยประสาทสัมผัส ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค และการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ จิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้บริโภคฉลากโภชนาการ ความปลอดภัยและสุขลักษณะของอาหาร กฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร การจัดการธุรกิจอาหาร และอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301035

   โครงการศึกษาทางอาหารและโภชนาการ

   หลักและวิธีการเขียนโครงการทางอาหารและโภชนาการ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ การกำหนดหัวข้อโครงการที่จะศึกษา การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดตัวแปรและสิ่งทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยรูปแบบต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลงานวิจัย ศึกษาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย โดยใช้ความรู้พื้นฐานที่เรียนมา เพื่อการศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง โดยได้รับคำแนะนำและอยู่ภายใต้การนิเทศอย่างใกล้ชิดของอาจารย์

   3 (2-2-5)
   6301036

   งานดอกไม้สดไทยและใบตอง

   ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาไทยในงานดอกไม้สดและงานใบตอง ความหมาย ประเภทและคุณค่าของดอกไม้สดและงานใบตอง หลักการเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การประดิษฐ์งานดอกไม้สดและงานใบตอง งานประเพณีนิยม และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301037

   งานประดิษฐ์ทั่วไป

   ความรู้พื้นฐานของงานประดิษฐ์ต่างๆ หลักการออกแบบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานประดิษฐ์ การนำเอาสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานที่ทำขึ้น การนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาประดิษฐ์ในงานประดิษฐ์ของชำร่วยและเครื่องเล่น งานประดิษฐ์เศษวัสดุจากของเหลือใช้ในท้องถิ่น งานประดิษฐ์ไม้ไผ่ งานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง และงานประดิษฐ์ที่เหมาะสม หลักและกระบวนการใช้เครื่องมือในการทำงานแต่ละอย่างได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การซ่อมแซมและเก็บรักษาเครื่องมือได้ถูกวิธี การคิดต้นทุนกำไรเพื่อการจำหน่าย การจัดนิทรรศการผลงานประดิษฐ์ และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301038

   งานเย็บ-ปัก-ถัก-สาน-ร้อย

   เครื่องมือ เครื่องใช้ ฝึกปฏิบัติงานถักนิตติ้ง โครเชท์ แท้ตติ้ง แฮร์พิน การปัก การเย็บ การมัดปม และการร้อยวัสดุชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นของเล่น ของใช้ และเครื่องประดับ เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าในชีวิตประจำวัน

   3 (2-2-5)
   6301039

   การประดิษฐ์เศษวัสดุและงานกระดาษ

   คุณประโยชน์ของการประดิษฐ์ การนำวัสดุที่เหลือใช้ เช่น กระดาษ เศษผ้า ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ริบบิ้น ไหมพรม ด้าย มาประดิษฐ์ตามหลักศิลปะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามความงาม โดยยึดหลักการลดใช้ (Reduce) การใช้อย่างคุ้มค่า (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามแนวทางการลดภาวะโลกร้อน การนำกระดาษมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้และเครื่องประดับ โดยใช้หลักศิลปะในการออกแบบ การเลือกวัสดุมาใช้ประกอบ การพับ ปะ ปั้น ฉลุ สาน และตกแต่งได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301040

   หัตถกรรมท้องถิ่น

   ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีผลต่อหัตถกรรมชนิดของหัตถกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น การเตรียมวัสดุ การผลิต การเก็บรอจำหน่าย การพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่น โดยใช้หลักศิลปะและการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางวัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น การส่งเสริมเรื่องการลงทุนโดยให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงทั้งประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม

   3 (2-2-5)
   6301041

   การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ

   รูปแบบ และการออกแบบจัดดอกไม้แบบไทยและสากล การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลวัสดุอุปกรณ์การจัดดอกไม้ วิธีการและขั้นตอนการจัดดอกไม้ และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301042

   การร้อยมาลัย

   ภูมิปัญญาไทยในเรื่องความหมาย คุณค่า และรูปแบบของพวงมาลัย หลักการศิลปะสร้างสรรค์ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาอุปกรณ์วัสดุร้อยมาลัย ฝึกปฏิบัติ วิธีการและขั้นตอนการร้อยแบบต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6301043

   การจัดพาน

   ภูมิปัญญาไทยในเรื่องคุณประโยชน์ของการจัดพาน การเลือก การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักการ วิธีการ และฝึกปฏิบัติขั้นตอนของการจัดพานแบบต่างๆ การนำหลักศิลปะมาใช้ออกแบบเพื่อใช้ในงานประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ

   3 (2-2-5)
   6301044

   เครื่องแขวนไทย

   ภูมิปัญญาไทยในเรื่องคุณประโยชน์ของเครื่องแขวนดอกไม้ รูปแบบและขนาดของเครื่องแขวนดอกไม้ของไทย การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลวัสดุอุปกรณ์ การประดิษฐ์เครื่องแขวนไทย หลักการวิธีการ และขั้นตอนการประดิษฐ์ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ โครงลำตัวและเครื่องแต่งตัว เช่น โครงไม้ โครงลวดตาข่าย อุบะ แบบ เฟื่อง ดอกข่า ดอกทัดหู ฯลฯ การแต่งตัว เครื่องแขวนขนาดต่างๆ เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ

   3 (2-2-5)
   6301045

   การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทยและการจัดดอกไม้ร่วมสมัยแบบประยุกต์ศิลป์

   ประวัติความเป็นมา หลักและวิธีการจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย งานพิธีมงคลสมรส งานพิธีอุปสมบท การจัดดอกไม้ ในพิธีงานศพ รูปแบบการขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไม้แบบสากลร่วมสมัยแบบประยุกต์ศิลป์ โดยการผสมผสานระหว่างแบบไทยแบบตะวันออกและแบบตะวันตก การเลือกสรรวัสดุและอุปกรณ์การจัดดอกไม้การใช้หลักศิลปะในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301046

   ศิลปะการพับผ้าและการใช้ผ้าประดับตกแต่ง

   คุณประโยชน์ของการพับผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนูและผ้าประดับอาคารเป็นรูปทรงต่างๆ ในอดีตและปัจจุบัน การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักการและวิธีการพับผ้าแบบต่างๆ เพื่อนำมาใช้ชีวิตประจำวันและโอกาสต่างๆ การพับผ้าเช็ดมือบนโต๊ะอาหาร การพับผ้าเป็นของชำร่วย ของใช้ และประดับตกแต่งรั้วและอาคาร และฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6301047

   เครื่องหอมและของชำร่วย

   ภูมิปัญญาไทยในเรื่องความเป็นมา คุณประโยชน์ เครื่องหอม บุหงา และของชำร่วยชนิดต่างๆ เช่น ไม้หอม สมุนไพร เครื่องเทศ ฯลฯ วิธีการและขั้นตอนการทำบุหงาสดและบุหงาแห้ง การเลือก การเตรียม การใช้การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การปรุง อบร่ำเครื่องหอมและการประดิษฐ์ของชำร่วยต่างๆ เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของขวัญและของที่ระลึก ฝึกปฏิบัติจนสามารถนำไปใช้ได้

   3 (2-2-5)
   6301048

   งานใบตองพวงมาลัยและพานดอกไม้เทียมเลียนแบบธรรมชาติ

   รูปแบบผลิตภัณฑ์งานใบตองเทียม การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์งานใบตองเทียมเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ฝึกออกแบบและปฏิบัติงานใบตองเทียม คุณประโยชน์ รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์พวงมาลัยดอกไม้เทียม คุณประโยชน์ รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดพานดอกไม้เทียมแบบเบื้องต้น ฝึกออกแบบ และปฏิบัติการจัดพานดอกไม้เทียมแบบเบื้องต้นจากวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ได้ในระยะเวลายาวนานในสถานที่และโอกาสที่เหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6301049

   ศิลปะการปั้น และการแกะสลัก

   จุดมุ่งหมาย คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์งานปั้นจากวัสดุประเภทแป้ง เช่น แป้งข้าวเหนียว แป้งขนมปัง สบู่ ดินเหนียว เยื่อกระดาษ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การปั้น ผลิตภัณฑ์งานปั้น ฝึกออกแบบและนำหลักศิลปะปั้นเป็นรูปทรงต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน รูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน การนำหลักศิลปะมาใช้ในการแกะสลักเทียน สบู่ เพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6301050

   ศิลปะประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพและการจัดการธุรกิจ

   ลักษณะและคุณสมบัติของการจัดการธุรกิจ การเริ่มต้นประกอบธุรกิจการวางแผน การลงทุน โครงสร้างและการจัดองค์การ การดำเนินงาน การตลาด หน้าที่การบริหารการบริหารงานบุคคล การจัดทำงบประมาณ การนำแนวคิดและกลยุทธ์ด้านธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจทางด้านศิลปะประดิษฐ์ ค่าใช้จ่าย ชนิดสินค้าการตกแต่ง การเก็บรักษาสินค้าเพื่อรอการจำหน่าย การบรรจุสินค้า การขนส่งสินค้า รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และฝึกดำเนินการจัดการกิจการร้านค้าศิลปะประดิษฐ์

   3 (2-2-5)
   6301051

   โครงการศึกษาทางศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์

   หลักและวิธีการเขียนโครงการทางศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ การกำหนดหัวข้อโครงการที่จะศึกษา การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดตัวแปรและสิ่งทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยรูปแบบต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลงานวิจัย ศึกษาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย โดยใช้ความรู้พื้นฐานที่เรียนมาเพื่อการศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง โดยได้รับคำแนะนำและอยู่ภายใต้การนิเทศอย่างใกล้ชิดของอาจารย์

   3 (2-2-5)
  3. วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301052

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์

   การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ การจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในอาชีพนั้นๆ โดยศึกษาจากสื่อต่างๆ จำลองรูปแบบสถานการณ์จริง และ/หรือศึกษาจากประสบการณ์ตรงโดยการทัศนศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกประสบการณ์จริง ในสถานศึกษา

   1 (0-2-1)
   6301053

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์

   ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา และให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

   5 (450)
   6301054

   การเตรียมสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์

   การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน ในโครงการสหกิจศึกษาอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ การจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในอาชีพนั้นๆ โดยศึกษาจากสื่อต่างๆ จำลองรูปแบบสถานการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา

   0 (30)
   6301055

   สหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์

   ฝึกปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลา อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 16 สัปดาห์) ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติงาน มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงาน และมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่างๆ ตามความจำเป็นแก่นักศึกษา

   6 (16 สัปดาห์)
  4. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (27 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301002

   หลักการและทฤษฎีทางคหกรรมศาสตร์

   ประวัติ ปรัชญา ความหมาย เนื้อหา ขอบข่าย และความสำคัญของวิชาคหกรรมศาสตร์ หน่วยงานด้านคหกรรมศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ บทบาทของคหกรรมศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาบุคคล ครอบครัว และสังคม การทำงานของนักคหกรรมศาสตร์ จริยธรรมและอุดมการณ์ แนวโน้มในอนาคตของคหกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการงานคหกรรม และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับงานทางคหกรรมศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6301003

   คหเศรษฐศาสตร์

   คหเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลและครอบครัว หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัจจัยในการจัดการเงิน การวางแผนเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน ตลาด สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวันเพื่อการประกอบธุรกิจ การลงทุนทางด้านอาหาร เสื้อผ้า ศิลปะประดิษฐ์ และการบริการ ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไขปัญหา

   3 (3-0-6)
   6301004

   บริโภคศาสตร์และการจัดการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์

   ความสำคัญของบริโภคศึกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค การเลือกซื้อเครื่องบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของโฆษณา ค่านิยมของผู้บริโภคในการนิยมใช้ของไทย ความรู้ทั่วไปของธุรกิจคหกรรมศาสตร์ การดำเนินกิจการร้านค้า การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ขนาดกลาง และขนาดย่อม การตลาด ภาษีอากร และการบัญชีเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์เบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   6301005

   ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรมศาสตร์

   ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรมศาสตร์ ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝึกทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์เกี่ยวกับงานคหกรรมศาสตร์ คำศัพท์เฉพาะงานคหกรรมศาสตร์ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง

   3 (2-2-5)
   6301006

   ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร์

   ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เกี่ยวกับงานด้านธุรกิจของคหกรรมศาสตร์ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การนำเสนอผลงานด้านคหกรรมศาสตร์ การสมัครงาน ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6301007

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่องานคหกรรมศาสตร์

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานทางด้าน คหกรรมศาสตร์ เช่น โปรแกรมการออกแบบ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมด้านคำนวณ โปรแกรมเสนองาน โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมอรรถประโยชน์ ฝึกปฏิบัติการงานบริการต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงเทคนิคการค้นหาข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต เทคนิคการดึงสารสนเทศแบบต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6301008

   การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารจัดการงานคหกรรม

   การพัฒนาบุคลิกภาพและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ มารยาทและศิลปะการเข้าสมาคม การแต่งกาย หลักการ วิธีการ การติดต่อสื่อสารเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการงานคหกรรม ด้านอาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ ผ้าและสิ่งทอ การบริการ และการพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะเข้าสู่สายงานอาชีพคหกรรมศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6301009

   การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์และการตลาด

   การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาทดลอง ตามขั้นตอนของการวิจัยทาง คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในงานด้านคหกรรมศาสตร์ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ศึกษาความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักและวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์ ปรัชญาและแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทาน และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนการตลาด ศึกษากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับการกำหนดราคาช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด บทบาทของผู้บริหารการตลาดโดยใช้ผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์เป็นกรณีศึกษา

   3 (2-2-5)
   6301010

   สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์

   การค้นคว้าเอกสารงานวิจัย ข่าวสาร บทความ บทสรุปวิเคราะห์ และปัญหาปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานด้านคหกรรมศาสตร์ การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางคหกรรมศาสตร์โดยการจัดประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการฝึกดำเนินการจัดสัมมนา

   3 (1-2-6)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23